Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Teckenspråk och tolkning I

Kursen ges den tredje terminen på Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning. Den ger en introduktion i olika teorier, praktiker och processer inom översättningsvetenskapen (tolkning och översättning).

I kursen ingår vidare översättningsövningar och förberedande tolkningsövningar i svenskt teckenspråk och talad svenska. I kursen ingår dessutom fördjupade teoretiska studier samt färdighetsövningar i svenskt teckenspråk samt en orientering kring prosodins betydelse i tolkning.

 • Kursupplägg

  Kursbeskrivning kommer.

  Delkurser

  Introduktion till tolkning och tolkningsteori, 7,5 hp

  (ges av Institutionen för svenska och flerspråkighet, Tolk-och översättarinstitutet)

  Delkursen tar upp centrala frågeställningar inom översättningens och tolkningens område ur ett översättningsvetenskapligt perspektiv. Delkursen ger även en introduktion till olika teoretiska ansatser inom tolkningsfältet och tar upp för tolkning centrala ämnesområden såsom tolkning som social aktivitet, tolkningsstrategier och tolkningsprocessmodeller.

  Svenskt teckenspråk V, 10 hp

  (ges av Institutionen för lingvistik)

  I delkursen får du fördjupa dina färdigheter i svenskt teckenspråk med fokus på förmågan att förstå och producera mer avancerade teckenspråkstexter av olika typer i såväl monolog- som dialogform. Dessutom får du utveckla din förmåga att aktivt delta i samtal med infödda talare av svenskt teckenspråk och då samtala om kända ämnen inom den globala domänen. Du får också utveckla din förmåga att uttrycka dig spontant på ett i huvudsak korrekt teckenspråk, utan störande felaktigheter. Delkursen ger också kunskaper i att analysera olika typer av teckenspråkstexter, med särskilt fokus på stil.

  Perspektiv på språk, 5 hp

  (ges av Institutionen för svenska och flerspråkighet, Tolk- och översättarinstitutet)

  Delkursen behandlar översiktligt två dominerande teoretiska ansatser för att studera språk – språk som system respektive språk som social handling. Delkursen introducerar även grundläggande begrepp inom samtalsforskningen som turtagning och närhetspar och behandlar översiktligt transkription av talad diskurs som teoretiskt och analytiskt verktyg. Grundläggande skillnader mellan talspråk och skriftspråk behandlas, liksom betydelsen av skriftspråks- respektive talspråks- och teckenspråksnormer, när det gäller vetenskapliga undersökningar av tolkad diskurs.

  Tolkning I, 7,5 hp

  (ges av Institutionen för svenska och flerspråkighet, Tolk- och översättarinstitutet)

  Delkursen ger kunskap om teoretiska modeller för tolkad kommunikation och för tolkningsprocessen samt ytterligare kunskap om tolkningstekniker och copingstrategier. I de praktiska momenten ingår olika inomspråkliga övningar såsom memorering, verbal visualisering och simultanparafrasering. I delkursen läggs stort fokus på färdighetsövningar i tolkning av enklare monologer mellan talad svenska och svenskt teckenspråk. Delkursen introducerar ett tolketiskt förhållningssätt.

  Undervisning

  • Delkursen Introduktion till tolkning och tolkningsteori ges i form av föreläsningar och seminarier.
  • Delkursen Svenskt teckenspråk V ges i form av övningar i språkfärdighet. Studiebesök och obligatoriskauppgifter utgör kurskrav.
  • Delkursen Perspektiv på språk ges i form av föreläsningar och seminarier.
  • Delkursen Tolkning I ges i form av seminarier och gruppövningar. En muntlig redovisning av enanalysuppgift ingår som kurskrav.

  Närvaro är obligatorisk på alla delkurser. Undervisningen sker delvis på teckenspråk.

  Examination

  Se kursplanen.

  Examinator

  HT21 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (version 3) (774 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schema TTA116 HT 2021 Dagtid 100 %

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Se kursbeskrivningar under Kursupplägg ovan.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Facebook: Besök gärna vår Facebook-sida för mer information om vad som händer på programmet: facebook.com/kandidatprogramiteckensprakochtolkning
  Studievägledning – Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning (KTT)