Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Lära i och om fritidshem - VAL

I kursen får du en introduktion till rollen som lärare i fritidshem och hur du organiserar undervisning. I kursen behandlas även skolans värdegrund, barns lek, utveckling och lärande. Kursen ingår i VAL för studenter som läser mot examen som Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem.

Kursen består av två delkurser:

Delkursen Yrkesrollens olika dimensioner fokuserar på rollen som lärare i fritidshem. Du får lära dig om didaktik som är den vetenskapliga grunden för undervisning. Kursen tar upp olika former av undervisning på fritidshem och vad som påverkar dess innehåll. Du får också lära dig om skolans uppdrag och värdegrund samt hur du arbetar med gruppdynamik och gruppers utveckling.

Delkursen Barn, barndom, lek och lärande, har fokus på teorier om barn, barndom, lek och lärande. Kursen tar även upp hur man kan jobba förebyggande ur ett jämlikhet- och jämställdhetsperspektiv för att motverka diskriminering och kränkningar bland elever. Även de mänskliga rättigheterna behandlas och de grundläggande demokratiska värderingarna, som är en del av skolans värdegrund.

 • Kursupplägg

  Kursen ges både höst- och vårterminer på distans och på halvfart (50%).

  VT24: vecka 3-22 (15/1-2/6)

  Delkurser

  Kursen består av följande tre delar:

  Yrkesrollens olika dimensioner, 7.5 hp

  • introduktion till högskolestudier samt vetenskapsteori och metod
  • yrkesrollen för lärare med inriktning mot arbete i fritidshem
  • gruppers utveckling och gruppdynamik
  • ämnesdidaktiska och didaktiska kunskaper
  • fritidshemmets och skolans uppdrag och värdegrund

  Barn, barndom, lek och lärande, 7.5 hp

  • introduktion till teorier om barn, barndom och lärande
  • teorier om barns lek,- förebyggande arbete ur ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv för att motverka diskriminering och annan kränkande behandling av elever
  • skolans värdegrund, inbegripet de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, workshops, litteraturbearbetningar, projektarbeten och fältstudier.

  Frånvaro vid obligatoriska seminarier kan kompletteras enligt instruktioner i kursbeskrivningen. Högst 40 % av obligatoriska seminarier kan kompletteras. I schemat ser du vilka pass som är obligatoriska.

  När kursen startat hittar du all kursinformation, kursuppgifter och information om examinationsinlämningar i lärplattformen Athena. Varje delkurs har en separat Athenasida.

  Kursen samläser med den fristående kursen UB126F Lära i och om fritidshem.

  Mer information hittar du även i kursbeskrivningen, som kommer att finnas tillgänglig senast en månad före kursstart.

   

  Kursbeskrivning UB126F UB18VU VT24 (283 Kb)

  Kurslitteraturlista VT24 Lära i och om fritidshem UB126F UB18VU (262 Kb)

  Examination

  Kursen examineras genom muntliga gruppredovisningar, individuella skriftliga uppgifter och skriftlig tentamen.

  För att få godkänt slutbetyg på hela kursen krävs lägst betyget E respektive G på samtliga examinationer samtfullgjorda obligatoriska uppgifter och fullgjord obligatorisk närvaro.

  Information om tidpunkt för examination och omexamination hittar du i kursbeskrivningen för aktuell termin.
   

  Examinator

  Examinator delkurs Yrkesrollens olika dimensioner:

  Anna-Lena Ljusberg, e-post: anna-lena.ljusberg@buv.su.se

  Examinator  delkurs Barn, barndom, lek och lärande:

  Elias Le Grand, e-post: elias.legrand@buv.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schema HT23 Lära i och om fritidshem 

  Schema VT24 Lära i och om fritidshem 

   

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Litteraturlistan för VT24 är publicerad under rubriken "Kursupplägg".

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll eller betygsrapportering, kontakta kursansvarig lärare.

  Om du har studieadministrativa frågor som rör till exempel registrering, gruppindelning, studieplattformen Athena m.m. kontakta kursadministratören.

  Kursansvarig delkurs Yrkesrollens olika dimensioner:

  Anna-Lena Ljusberg, e-post: anna-lena.ljusberg@buv.su.se

  Kursansvarig delkurs Barn, barndom, lek och lärande:

  Elias Le Grand, e-post: elias.legrand@buv.su.se

  Kursadministratör: Bodil Lagerås, e-post: bodil.lageras@buv.su.se

  Hitta till oss:
  Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen finner du vid campusområdet Frescatibackehusen, Svante Arrhenius väg 21 A.

  Svante Arrhenius väg 21 A, Google maps.

  Hitta på Campusområdet, Stockholms universitet