Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Eleven i skolan

Samläses med UCA40U.

Kursen Eleven i skolan omfattar tre obligatoriska delkurser. Teorier om lärande, 5 hp, Sociala relationer i skolan, 5 hp och Specialpedagogik, 5 hp. Dessa orienterar sig mot eleven och elevens möjligheter och förutsättningar vad gäller lärande, utveckling, samspel och delaktighet i skolan. Kursen vidareutvecklar ett vetenskapligt förhållningssätt och en akademisk kunskapssyn genom analyser av såväl undervisningspraktiker som sociala relationer med relevans för lärarprofessionen. 

 

Webbregistrering vårterminen 2023

Det är viktigt att du registrerar dig i Ladok på din kurs för att behålla din plats. Webregistreringen är öppen mellan 3 och 9 januari. Det är även viktigt att du uppdaterar din mailadress i Ladok för att inte missa viktig information! 

Ladok för studenter

 • Kursupplägg

  Delkurser

  Delkurserna ges av olika institutioner. Varje delkurs har ett rum i Athena som öppnas i samband med att kursen startar. Kursen består av följande delkurser:

  1. Teorier om lärande, 5 hp

  Delkursen ges av Institutionen för pedagogik och didaktik.
  Kursen belyser olika aspekter av elevers lärande och utveckling i formell utbildning med utgångspunkt i såväl klassiska som moderna teorier och perspektiv. Vidare behandlar delkursen frågor om vad som karakteriserar ett akademiskt förhållningssätt i dokumentation och analys av elevers lärande och utveckling, samt hur observationer kan användas som metod för datainsamling i undervisningssituationer.

  2. Sociala relationer i skolan, 5 hp

  Delkursen ges av Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Kursen behandlar skolan som en arena för social interaktion. I delkursen uppmärksammas olika typer av relationer som aktualiseras i skolarbetet: barns och ungas relationer till varandra samt relationer mellan lärare, elever och elevernas föräldrar. Vidare behandlas föreställningar om normalitet och avvikelser, diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Särskild vikt läggs vid kommunikationens betydelse och hur problem kan identifieras och hanteras i ett tidigt skede, samt ledarskapets betydelse för sociala processer. Under delkursen behandlas också barnperspektiv, barns delaktighet och barns rättigheter.

  3. Specialpedagogik, 5 hp

  Delkursen ges av Specialpedagogiska institutionen.
  Kursen tar sin utgångspunkt i specialpedagogikens tvärvetenskapliga karaktär och behandlar hur synen på specialpedagogiska frågor varierar utifrån olika vetenskapliga utgångspunkter och vid olika historiska perioder. Individuella, samhälleliga och organisatoriska faktorers betydelse för elevens lärande och socialisation lyfts fram. I fokus ställs skolans ansvar att ge alla elever förutsättningar för lärande oberoende av funktionsnedsättning, etnicitet, genus och social klass. Vidare behandlas hur undervisningens organisering kan få konsekvenser för elevers delaktighet och lärande. Centralt i delkursen belyses hur identifiering och hantering av specialpedagogiska behov kan ske i samverkan med andra lärare, elevers vårdnadshavare samt med andra yrkesgrupper. Etiska dilemman i samband med specialpedagogiska insatser behandlas.

  Studiehandledning

  Studiehandledning VT24 (464 Kb)

  Examination

  Omexamination

  Ifall du vill skriva omexamination - hör av dig till aktuell utbildningsadministratör med namn, personnummer och studiegång. Du blir sedan tillagd på athenasidan för omexaminationen.

  Examinator

  FRÅN VT23:

  Delkurs 1 - Teorier om lärande
  Caroline Ignell

  Delkurs 2 - Sociala relationer i skolan
  Magnus Kilger

  Delkurs 3 - Specialpedagogik
  Jude Tah

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Helkursansvarig institution är Institutionen för pedagogik och didaktik.

  Kursansvarig för helkurs

  Caroline Ignell

  Kursadministration för helkurs

  Studieinfo IPD
   

  Kontaktuppgifter till delkursansvariga:

  1. Teorier om lärande, 5 hp

  Kursansvarig:
  Caroline Ignell
  Kursadministration:
  Studieinfo IPD

  2. Sociala relationer i skolan, 5 hp

  Kursansvariga:
  Magnus Kilger
  Kursadministration:
  Bodil Lagerås

  3. Specialpedagogik 7,5 hp

  Kursansvarig:
  Jude Tah
  Kursadministration:
  Elsa Thomas: studentexpedition@specped.su.se