Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Karriärvägledningens teori, metod och praktik II

  • Delkurs 1: Undervisning, kommunikation och karriärlärande, 7,5 hp

Delkursens huvudsakliga fokus är mot undervisning och kommunikation för att stödja individers och gruppers karriärlärande. Kursen tar sin utgångspunkt i didaktiska och retoriska perspektiv på lärande, undervisning och kommunikation samt teorier om karriärlärande. Vidare behandlas teorier om grupprocesser och gruppvägledning som metodik och arbetsform. Metoder för gruppvägledning och karriärlärande aktiviteter introduceras och i anslutning till detta ingår praktisk tillämpning. Frågor om pedagogiskt ledarskap återkommer och diskuteras genomgående i kursen. Delkursen belyser dessutom digitala verktyg och frågor om urval och källkritik i karriärlärande sammanhang. Ett normkritiskt perspektiv anläggs i kursen.

  • Delkurs 2: Handledd professionspraktik II, 7,5 hp

Delkursen är förlagd till en arbetsplats och genomförs under handledning. Delkursens inriktning är mot undervisning och kommunikation för karriärlärande och pedagogiskt ledarskap. Under praktiken deltar studenten i verksamheten och genomför karriärlärande aktiviteter i större och mindre grupper under
handledning. I det ingår att planera och genomföra undervisning och information avseende karriärrelaterat innehåll i större grupper samt genomföra gruppvägledning. I delkursen ingår studieuppgifter som genomförs på praktikplatsen i syfte att stödja studentens lärande och professionsutveckling.