Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Undervisning och utveckling för grundlärare åk 4-6

Kursen utgör den tredje delen av den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) inom Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i årskurs 4-6 och ges under utbildningens sjunde termin.

Programsida med studiegång

Läs mer om den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK)

Kursen behandlar läroplansteoretiska och didaktiska aspekter på undervisning i grundskolans årskurs 4-6. Utifrån analyser av praktik, styrdokument och läromedel bearbetas innehålls-, undervisnings- och bedömningsfrågor. Vidare behandlas teorier för kunskapsutveckling och modeller för bedömning och betygsättning av elevers kunskaper.

Kursen ger dig fördjupade insikter i centrala vetenskapsteoretiska frågor och ämnesdidaktisk forskningsmetodik samt om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Slutligen behandlar kursen olika vetenskapligt grundade strategier för utveckling av undervisning.

 • Kursupplägg

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar.

  Delkurser

  Flera institutioner vid Stockholms universitet samarbetar kring kursen, men Institutionen för ämnesdidaktik är kursansvarig institution.

  Kursen består av fyra delar:

  1. Läroplansteori, ämnesdidaktik, betyg och bedömning, fokus på språk, 7,5 hp
   Delen behandlar historiska, samhälleliga och kulturella perspektiv på skolämnena svenska och engelska i grundskolans årskurs 4-6 samt läroplansteori med anknytning till ämnesdidaktisk forskning. I relation till detta behandlas bedömning, betyg och undervisning i grundskolans årskurs 4-6 med särskild fördjupning avseende bedömning av kunskaper i dessa språk.
   Del 1 ges av Institutionen för ämnesdidaktik.
  2. Läroplansteori, ämnesdidaktik, betyg och bedömning, fokus på matematik, 7,5 hp
   Delen behandlar historiska, samhälleliga och kulturella perspektiv på skolämnena matematik, natur- och samhällsorienterande samt praktisk-estetiska ämnen i grundskolans årskurs 4-6 samt läroplansteori med anknytning till ämnesdidaktisk forskning. I relation till detta behandlas bedömning, betyg och undervisning i grundskolans årskurs 4-6 med särskild fördjupning avseende bedömning av kunskaper i matematik.
   Del 2 ges av Institutionen för ämnesdidaktik.
  3. Vetenskapsteori och forskningsmetodik, 5 hp
   Delen ger studenterna fördjupade insikter i centrala vetenskapsteoretiska frågor som rör bland annat hypotesprövning, evidens, tolkning, korrelation och kausalitet. Kursen behandlar även relationen mellanvetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, utifrån resonemang om forskningens betydelse för utövande och utveckling av lärarprofessionen. Dessutom ger kursen grundläggande redskap för att analysera etiska frågorsom vetenskapen kan ge upphov till. Studenterna ges även kunskaper om kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder som tillämpas på det ämnesdidaktiska området.
   Del 3 ges av Filosofiska institutionen i samarbete med Institutionen för ämnesdidaktik.
  4. Utveckling av undervisning, 2,5 hp
   Med internationella och nationella utvärderingar som grund behandlar delkursen modeller och strategier för utveckling av undervisning.
   Del 4 ges av Institutionen för pedagogik och didaktik.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och övningar.

  Examination

  • Del 1 examineras genom skriftligt och muntligt prov.
  • Del 2 examineras genom skriftligt och muntligt prov.
  • Del 3 examineras genom en skriftlig salstentamen och en skriftlig inlämningsuppgift i kvantitativ och kvalitativ metod.
  • Del 4 examineras genom individuell skriftlig uppgift.

  Kursens betygskriterier delas ut vid kursstart.

  Examinator

  Helkurs: Kicki Skog

   

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare - helkurs
  Kicki Skog, kicki.skog@su.se

  Del 1; Ulrika Nemeth, ulrika.nemeth@su.se
  Del 2; Inger Ridderlind, inger.ridderlind@su.se
  Del 3; Håkan Salwén, hakan.salwen@philosophy.su.se, Filosofiska institutionen
  Del 4; Eva-Maria Tebano Ahlquist, eva-maria.ahlquist@edu.su.se, Institutionen för pedagogik
   

  Studievägledning
  studievagledning.did@su.se

  Utbildningsadministration
  kursadmin.did@su.se