Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Specialpedagogiska utmaningar i en skola för alla - ULVUT - ingår i ULV-projektet

Studenter gåendes på campus
Foto: Nikas Björling

Kursen behandlar skolans uppdrag att arbeta för alla elevers möjligheter till delaktighet och lärande. Under kursen lär du dig om olika funktionsnedsättningar, inklusive neuropsykiatriska svårigheter. Du får också kunskaper om hur du som lärare utifrån elevers behov och förutsättningar kan, tillgodose specialpedagogiska behov i undervisningen i samverkan med andra. Kursen berör även vikten av lärarens bemötande av elever och ansvar att stimulera till elevers utveckling och lärande, i enhetlighet med nationella och internationella styrdokument. Specialpedagogiska insatser relateras till vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet samt etiska aspekter.

 • Kursupplägg

  Kursen genomförs på halvfart under period C och D. I kursen ingår föreläsningar, seminarier och arbete i studentarbetslag.

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av:

  • Föreläsningar som syftar till att både förtydliga, fördjupa och komplettera de teorier, begrepp och frågor som behandlas i kurslitteraturen
  • Grupparbetsseminarier; i studentarbetslaget behandlas föreläsningar och litteratur samt förberedelser inför seminarium och redovisning av gruppuppgiften/fältstudieuppgiften. Det är viktigt att varje student tar ansvar samt aktivt deltar aktivt i arbetet och diskussionerna både före, under och efter kursträffarna
  • Seminarier; där kursinnehållet behandlas i relation till lärarens specifika uppdrag. Seminarieverksamheten ska präglas av ett klimat där varje student ges möjlighet till delaktighet och lärande. Seminarierna sker både på campus samt i flexibla digitala lärmiljöer.
  • Fältstudie alternativt gruppuppgift
  • En webbplattform, Athena, som främst används för löpande kursinformation. Här läggs också dokument, filer och föreläsningsmaterial ut.

  Kursvärdering

  Kursvärdering sker muntligt under kursen samt skriftlig digital enkät som besvaras anonymt i slutet av kursen.

  Examination

  Kurskrav

  De specifika kurskrav som gäller för att få godkänt slutbetyg på kursen framgår under rubriken Undervisning i kursplanen.

  Obligatorisk närvaro – kompensation vid frånvaro

  Kursens seminarier är obligatoriska och kräver kompensering vid frånvaro. För mer detaljerad information hänvisas till studiehandledningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en månad före kursstart.

  Examinationsformer

  Kursen examineras:

  - dels genom en muntlig individuell examination med skriftligt underlag som bedöms medsjugradig betygsskala,

  - dels genom en muntlig gruppuppgift med skriftligt underlag som bedöms med betygen godkänd (G) och underkänd (U).

  Betyg på kursen baseras på den individuella muntliga examinationen samt fullgjord och godkänd gruppuppgift enligt kursens studiehandledning.

  Examinationsdatum och omexamination

  Examinationsdatum meddelas via schemat i TimeEdit. Webblänk till kursens schema finns på institutionens webbplats samt på kursplatsen i lärplattformen Athena.

  Betygskriterier

  Betygskriterierna meddelas vid kursstart.

  Examinator

  Annika Käck

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Litteraturlistan uppdaterades senast inför vårterminen 2022 och är fortfarande giltig för vårterminen 2024.  

 • Mer information

  Webbregistrering

  Registrering för VT24 kommer vara öppen mellan 20 december 2023-8 januari 2024.
  Du registrerar dig på din kurs i Ladok.

  OBS! Eftersom kursen ingår i ett lärarprogram kan registreringsperioden avvika från informationen längst upp på sidan.

  Praktisk information inför kursstart

  Besök En lyckad terminstart för information om:

  • hur du aktiverar ditt universitetskonto och beställer universitetskort
  • registrering
  • lärplattformen Athena

  För mer information om bland annat IT-support, säkerhetstips och digitala verktyg och tjänster: IT för studenter

  På Serviceportalen hittar du information om hur du kommer igång med e-mötesverktyget Zoom som används vid Stockholm universitet.

  Om du efter registrering vill avbryta kursen hittar du information om hur du går tillväga på följande länk: Under utbildningen

   

  Studera med funktionsnedsättning

  Stockholms universitet erbjuder olika former av riktat pedagogiskt stöd för dig med varaktig funktionsnedsättning. Målet är att alla studenter ska ha en möjlighet att studera på lika villkor. För tillgång till stöd måste du som student ansöka om detta hos Studentavdelningen. För mer information: Studera med funktionsnedsättning
  Om du har frågor kring särskilt stöd är du välkommen att kontakta studievägledaren vid institutionen. Vänligen se kontaktuppgifter nedan.

 • Kontakt

  Kursansvarig:
  Om du har frågor om innehållet i och upplägget för kursen kontakta kursansvarig:
  Malin Lönnerblad - malin.lonnerblad@specped.su.se

  Utbildningsadministrationen:
  Om du har frågor om till exempel webbregistrering, gruppindelning eller information på lärplattformen Athena kontakta utbildningsadministrationen: 
  studentexpedition@specped.su.se 

  Studievägledare:
  Är du i behov av riktat pedagogiskt stöd under din studietid eller vill diskutera studieplanering, kontakta då studievägledare:
  Jenny Nordström Babic - studievagledare@specped.su.se 

  Specialpedagogiska institutionens kontaktsida