Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Specialpedagogiska utmaningar i en skola för alla - ULVUT - ingår i ULV-projektet

Studenter gåendes på campus
Foto: Nikas Björling

Kursen behandlar hur synen på specialpedagogiska frågor varierar utifrån olika perspektiv och olika historiska perioder. Delkursen lyfter fram betydelsen av internationella och nationella styrdokument för alla elevers rätt till delaktighet och lärande. Centrala begrepp som inkludering, delaktighet, tillgänglighet, involvering, anpassning och stöd diskuteras i relation till skolans och lärarens ansvar att ge alla elever förutsättningar för lärande. Vidare belyser kursen hur identifiering och hantering av specialpedagogiska behov kan ske i samverkan med elever, andra lärare, elevers vårdnadshavare samt med andra yrkesgrupper i och utanför skolan. Kursen behandlar även olika specialpedagogiska perspektiv relaterade till organisering av undervisningen och dess konsekvenser på olika nivåer; för eleven, gruppen, läraren, skolan och samhället. Exempelvis lyfts lärares ansvar för stödinsatser vid behov av extra anpassningar och särskilt stöd fram. I kursen exemplifieras specialpedagogiska dilemman som kan uppstå i undervisningssituationer.

 • Kursupplägg

  Kursen genomförs på halvfart under period C och D. I kursen ingår föreläsningar, seminarier och arbete i studentarbetslag.

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av:

  • Föreläsningar som syftar till att både förtydliga, fördjupa och komplettera de teorier, begrepp och frågor som behandlas i kurslitteraturen
  • Grupparbetsseminarier; i studentarbetslaget behandlas föreläsningar och litteratur samt förberedelser inför seminarium och redovisning av fältstudieuppgiften samt fördjupningsuppgiften gällande funktionsnedsättning. Det är viktigt att varje student tar ansvar för delta aktivt i diskussionerna, vilket förutsätter deltagande i föreläsningarna och inläst litteratur med läsfrågor.
  • Seminarier; där kursinnehållet behandlas i relation till lärarens specifika uppdrag. Seminarieverksamheten ska präglas av ett klimat där varje student ges möjlighet till delaktighet och lärande.
  • Fältstudie alternativt gruppuppgift
  • Läsfrågor för att komma igång med litteraturläsningen, ge grund för gruppdiskussioner och förbereda för examinationsuppgiften.
  • En webbplattform, Athena, som främst används för löpande kursinformation. Här läggs också dokument, filer och föreläsningsmaterial ut.

  Kursvärdering

  Kursvärdering sker muntligt under kursen samt skriftlig digital enkät som besvaras anonymt i slutet av kursen.

  Examination

  Kurskrav
  De specifika kurskrav som gäller för att få godkänt slutbetyg på kursen framgår under rubriken Undervisning i kursplanen.

  Obligatorisk närvaro – kompensation vid frånvaro
  Kursens seminarier är obligatoriska och kräver kompensering vid frånvaro. För mer detaljerad information hänvisas till studiehandledningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en månad före kursstart.

  Examinationsformer
  Kursen examineras:

  - dels genom en muntlig individuell examination med skriftligt underlag som bedöms medsjugradig betygsskala,

  - dels genom en muntlig gruppuppgift med skriftligt underlag som bedöms med betygen godkänd (G) och underkänd (U).

  Betyg på kursen baseras på den individuella muntliga examinationen samt fullgjord och godkänd gruppuppgift enligt kursens studiehandledning.

  Examinationsdatum och omexamination
  Examinationsdatum meddelas via schemat i TimeEdit. Webblänk till kursens schema finns på institutionens webbplats samt på kursplatsen i lärplattformen Athena.

  Betygskriterier
  Betygskriterierna meddelas vid kursstart.

  Examinator

  Annika Käck

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  Webbregistrering

  Registrering för VT21 kommer att vara öppen mellan 4-11 januari 2021. Du registrerar dig på din kurs i Ladok.

  Information i samband med Covid-19

  I och med att varje institution beslutar kring sitt eget upplägg ber vi dig som student att hålla dig uppdaterad, dels genom universitetets gemensamma webbplats för Covid-19 information samt Specialpedagogiska institutionens Covid-19 information.

  Athena

  All kursinformation som finns på denna kurshemsida uppdateras inför varje terminsstart och är aktuell fram tills dess att kursen börjar. Efter det hittar du all information i lärplattformen Athena. För att kunna logga in där krävs det att du är både antagen och registrerad på kursen.

  Zoom

  Studentguide till Zoom (247 Kb)

  Studera med funktionsnedsättning

  Stockholms universitet erbjuder dig som har en dokumenterad varaktig funktionsnedsättning särskilt pedagogiskt stöd under studierna. För tillgång till stöd måste du som student ansöka om detta hos studentavdelningen.
  För mer information: Studera med funktionsnedsättning

  Om du har frågor kring särskilt stöd under dina studier på Specialpedagogiska institutionen är du välkommen att kontakta kontaktperson för studenter med särskilt pedagogiskt stöd.

  Kontaktperson vid institutionen: Kristina Salenstedt Linder, studievägledare.
  Telefon: 08-1207 6433

 • Kontakt

  Kursansvarig: Annika Käck - annika.kack@specped.su.se
  Kursadministratör: Jovana Martic - lararprogram@specped.su.se