Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Specialpedagogiska utmaningar i en skola för alla - ULVUT - ingår i ULV-projektet

Studenter gåendes på campus
Foto: Nikas Björling

Kursen behandlar skolans uppdrag att arbeta för alla elevers möjligheter till delaktighet och lärande. Under kursen lär du dig om olika funktionsnedsättningar, inklusive neuropsykiatriska svårigheter. Du får också kunskaper om hur du som lärare utifrån elevers behov och förutsättningar kan, tillgodose specialpedagogiska behov i undervisningen i samverkan med andra. Kursen berör även vikten av lärarens bemötande av elever och ansvar att stimulera till elevers utveckling och lärande, i enhetlighet med nationella och internationella styrdokument. Specialpedagogiska insatser relateras till vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet samt etiska aspekter.

 • Kursupplägg

  Kursen genomförs på halvfart under period C och D. I kursen ingår föreläsningar, seminarier och arbete i studentarbetslag.

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av:

  • Föreläsningar som syftar till att både förtydliga, fördjupa och komplettera de teorier, begrepp och frågor som behandlas i kurslitteraturen
  • Grupparbetsseminarier; i studentarbetslaget behandlas föreläsningar och litteratur samt förberedelser inför seminarium och redovisning av gruppuppgiften/fältstudieuppgiften. Det är viktigt att varje student tar ansvar samt aktivt deltar aktivt i arbetet och diskussionerna både före, under och efter kursträffarna
  • Seminarier; där kursinnehållet behandlas i relation till lärarens specifika uppdrag. Seminarieverksamheten ska präglas av ett klimat där varje student ges möjlighet till delaktighet och lärande. Seminarierna sker både på campus samt i flexibla digitala lärmiljöer.
  • Fältstudie alternativt gruppuppgift
  • En webbplattform, Athena, som främst används för löpande kursinformation. Här läggs också dokument, filer och föreläsningsmaterial ut.

  Kursvärdering

  Kursvärdering sker muntligt under kursen samt skriftlig digital enkät som besvaras anonymt i slutet av kursen.

  Examination

  Kurskrav

  De specifika kurskrav som gäller för att få godkänt slutbetyg på kursen framgår under rubriken Undervisning i kursplanen.

  Obligatorisk närvaro – kompensation vid frånvaro

  Kursens seminarier är obligatoriska och kräver kompensering vid frånvaro. För mer detaljerad information hänvisas till studiehandledningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en månad före kursstart.

  Examinationsformer

  Kursen examineras:

  - dels genom en muntlig individuell examination med skriftligt underlag som bedöms medsjugradig betygsskala,

  - dels genom en muntlig gruppuppgift med skriftligt underlag som bedöms med betygen godkänd (G) och underkänd (U).

  Betyg på kursen baseras på den individuella muntliga examinationen samt fullgjord och godkänd gruppuppgift enligt kursens studiehandledning.

  Examinationsdatum och omexamination

  Examinationsdatum meddelas via schemat i TimeEdit. Webblänk till kursens schema finns på institutionens webbplats samt på kursplatsen i lärplattformen Athena.

  Betygskriterier

  Betygskriterierna meddelas vid kursstart.

  Examinator

  Annika Käck

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  Webbregistrering

  Registrering för HT22 kommer vara öppen mellan 8-14 augusti 2022.
  Du registrerar dig på din kurs i Ladok.

   

  Athena

  All kursinformation som finns på denna kurshemsida uppdateras inför varje terminsstart och är aktuell fram tills dess att kursen börjar. Efter det hittar du all information i lärplattformen Athena. För att kunna logga in där krävs det att du är både antagen och registrerad på kursen.

  Zoom

  Studentguide till Zoom (247 Kb)

  Studera med funktionsnedsättning

  Stockholms universitet erbjuder dig som har en dokumenterad varaktig funktionsnedsättning särskilt pedagogiskt stöd under studierna. För tillgång till stöd måste du som student ansöka om detta hos studentavdelningen.
  För mer information: Studera med funktionsnedsättning

  Om du har frågor kring särskilt stöd under dina studier på Specialpedagogiska institutionen är du välkommen att kontakta kontaktperson för studenter med särskilt pedagogiskt stöd.

  Kontaktperson vid institutionen: Liselotte Fries, studievägledare.
  Telefon: 08-120 764 57

 • Kontakt

  Kursansvarig:
  Om du har frågor om innehållet i och upplägget för kursen kontakta kursansvarig:
  Annika Käck - annika.kack@specped.su.se

  Utbildningsadministratör:
  Om du har frågor om till exempel webbregistrering, gruppindelning eller information på lärplattformen Athena kontakta utbildningsadministratör:
  Elsa Thomas - lararprogram@specped.su.se

  Studievägledare:
  För vägledande frågor om till exempel pedagogiskt stöd under studietiden eller vill diskutera studieplanering, kontakta studievägledare: 
  Liselotte Fries - studievagledare@specped.su.se 

  Specialpedagogiska institutionens kontaktsida