Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Speciallärarens yrkesspecifika kompetenser, specialisering mot dövhet eller hörselskada

Kursens övergripande syfte är att studenten utifrån olika teorier, metoder och praxis ska utveckla en fördjupad didaktisk kompetens för att stödja kunskapsutvecklingen hos elever med dövhet eller hörselnedsättning i olika lärandemiljöer.

Kursens övergripande syfte är att studenten utifrån olika teorier, metoder och praxis ska utveckla en fördjupad didaktisk kompetens för att stödja kunskapsutvecklingen hos elever med dövhet eller hörselnedsättning i olika lärandemiljöer. Detta syfte motiveras av att speciallärare med specialisering dövhet och hörselnedsättning i sitt yrkes ska kunna bedöma och utreda barns och elevers kunskapsutveckling samt utveckla deras lärandemiljöer. Kursen innehåller tre delkurser:

 • Delkurs 1: Medicinska, tekniska och psykosociala aspekter, 7.5hp
 • Delkurs 2: Didaktiska villkor, 15hp
 • Delkurs 3: Bedömning av och för kunskapsutveckling, 7.5hp
 • Kursupplägg

  Kursens övergripande syfte är att studenten utifrån olika teorier, metoder och praxis ska utveckla en fördjupad didaktisk kompetens för att stödja kunskapsutvecklingen hos elever med dövhet eller hörselskada. Arbetsformerna för undervisning utgörs av föreläsningar, seminarier, litteraturstudier, arbete i studiegrupper och verksamhetsförlagda fältstudieuppgifter (VFF) med tre olika uppdrag. Under kursens används Athena, en webbaserad kommunikationsplattform och studiegrupperna träffas mellan campusträffarna för seminarier. Studenterna ges möjlighet att påverka kursens arbetsformer. En utvärdering sker i slutet av kursen.

  Delkurs 1 består av tre campusträffar. Uppdrag 1 består av en akustisk och visuell kartläggning av lärandemiljöer 
  Delkurs 2 består av sex campusträffar. Uppdrag 2 består av en systematisk praxisnära arbete: en arbetsprocess - i flera moment/steg: förarbete, bedömning, design, genomförande och dokumentation, bedömning, analys, revidering. 
  Delkurs 3 består av tre campusträffar. Uppdrag 3 består av granskning av åtgärdsprogram och handlingsplaner och samtal med de ansvariga pedagogerna 

  En delmoment under hela kursen behandlar olika samtalsformer med fokus på rådgivning i en pedagogisk verksamhet samt samtalens betydelse för utveckling av lärmiljöer. Genom att självständigt genomföra samtalsuppgifter förväntas studenten kunna beskriva, pröva och kritiskt granska olika samtalsformer,självständigt genomföra rådgivande samtal i pedagogisk verksamhet, och ge uttryck för etiskt förhållningssätt och självreflektion vid utövande av professionella samtal i pedagogiska verksamheter.

  Delkurser

  Delkurs 1 Medicinska, tekniska och psykosociala aspekter, 7.5hp behandlar:  

  • Hörselsystemets funktion, hörselmätningar och hörselskador,
  • Diagnos, habilitering och rehabilitering vid nedsatt hörsel eller dövhet,
  • Akustik, teknikstöd, visuella och akustiska anpassningar i olika miljöer,
  • Historiska, kulturella och kommunikativa aspekter i relation till dövhet och hörselnedsättning,
  • Psykosociala aspekter av dövhet och hörselnedsättning i relation till normer, genus, etnicitet.

  Delkurs 2: Didaktiska villkor, 15 hp behandlar:

  • Teorier om lärande och lärandemiljöer,
  • Kunskaps- och undervisningstraditioner i relation till delaktighet och identitet,
  • Läs- skriv- och begreppsutveckling hos barn och elever med dövhet eller hörselnedsättning
  • Svenskt teckenspråk, svenska som andraspråk, flerspråkighet och talspråksutveckling
  • Didaktiskt arbete och strategier i olika lärmiljöer för barn och elever med dövhet eller hörselnedsättning
  • Utvecklingsarbete; planering, genomförande, dokumentation och utvärdering.

  Delkurs 3: Bedömning av och för kunskapsutveckling, 7.5hp behandlar:

  • Formativ och summativ bedömning av elevers lärande i olika lärandemiljöer,
  • Stödinsatser, pedagogisk utredning, extra anpassningar och åtgärdsprogram,
  • Värdering, tillämpning och utvärdering av olika arbetssätt på individ- och gruppnivå.
  • Bedömning av kunskapsutveckling och lärandemiljöer vid flerfunktionshnedsättning.

  Undervisning

  Undervisningen organiseras genom föreläsningar, seminarier samt gruppvisa och individuella arbeten. Arbetsuppgifterna kräver generellt tillgång till en pedagogisk verksamhet.

  Studietakt

  Studietakt

  Studietakt, helfart
  För studier på helfart (100%) är utbildningen campusförlagd om ca. 20 undervisningsdagar per termin. Undervisningsdagarna är huvudsakligen förlagda till sammanhängande måndagar och tisdagar, ca varannan vecka under termin 1–2. Termin 3 har ett mer varierande upplägg.

  Under nuvarande rekommendationer med anledning av Covid-19 sker all undervisning via konferenstjänsten Zoom. Under vanliga omständigheter sker undervisningen på plats på Stockholms universitet. Du förväntas arbeta med den webbaserade lärplattformen Athena mellan kursens träffar, oavsett om de sker webbaserat eller genom campusträffar.

  Utbildning på helfart innebär att du behöver kunna avsätta ca 40 timmar i veckan för studier. Studierna består av undervisning, arbete i studentarbetslag, där ni själva kommer fram till gemensam studietid, samt tid för egna studier. Alla studenter förväntas avsätta nödvändig tid för studierna.
  Mer detaljerad information hittar du i respektive termins kursplan.

  Studietakt, halvfart
  För studier på halvfart (50%) är utbildningen campusförlagd om ca. 10 undervisningsdagar per termin. Undervisningsdagarna är huvudsakligen förlagda till sammanhängande torsdagar och fredagar under termin 1–5, ca 1 gång i månaden, medan termin 6 har ett mer varierande upplägg.

  Under nuvarande rekommendationer med anledning av Covid-19 sker all undervisning via konferenstjänsten Zoom. Under vanliga omständigheter sker undervisningen delvis plats på Stockholms universitet och delvis online.  Du förväntas arbeta med den webbaserade lärplattformen Athena mellan kursens träffar, oavsett om de sker webbaserat eller genomcampusträffar.

  Utbildning på halvfart innebär att du behöver kunna avsätta ca 20 timmar i veckan för studier. Studierna består av undervisning, arbete i studentarbetslag, där ni själva kommer fram till gemensam studietid, samt tid för egna studier. Alla studenter förväntas avsätta nödvändig tid för studierna.
  Mer detaljerad information hittar du i respektive termins kursplan.

  Examination

  Kurskrav
  De specifika kurskrav som gäller för att få godkänt slutbetyg på kursen framgår under rubriken Undervisning i kursplanen.

  Obligatorisk närvaro – kompensation vid frånvaro
  Att följa det gemensamma kontraktet ni gör i studiegruppen och deltar vid de tillfällen som studiegruppen har kommit överens om är viktigt. Det innebär instudering, arbete med överenskomna arbetsuppgifter samt arbetsmöten vid tillfällen ni kommit överens om mellan campusträffarna. Vid gruppexaminationer gäller obligatorisk närvaro. Komplettering planeras i samråd med kursansvarig lärare. 

  Examinationsformer
  Delkurs 1 examineras dels genom en muntlig och skriftligt presenterad gruppuppgift och dels genom en individuell skriftlig uppgift. Gruppuppgiften bedöms enligt betygen G (godkänd) och U (underkänd).
  Delkurs 2 examineras dels genom en muntlig och skriftligt gruppuppgift presenterad i en fältstudierapport och dels genom en individuell skriftlig uppgift.
  Delkurs 3 examineras dels genom en muntlig och skriftligt gruppuppgift presenterad i en fältstudierapport och dels genom en individuell skriftlig uppgift.

  Examinationsdatum och omexamination
  Examinationsdatum meddelas via schemat i TimeEdit. Webblänk till kursens schema finns på institutionens webbplats samt på kursplatsen i lärplattformen Athena.

  Betygskriterier
  Betygskriterierna meddelas vid kursstart.

  Examinator

  Liz Adams Lyngbäck

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Lista för kurslitteratur HT2021 är under revidering
  Aktuell litteraturlista publiceras här senast under vecka 25.

 • Mer information

  Athena

  All kursinformation som finns på denna kurshemsida uppdateras inför varje terminsstart och är aktuell fram tills dess att kursen börjar. Efter det hittar du all information i lärplattformen Athena. För att kunna logga in där krävs det att du är både antagen och registrerad på kursen.

  Instruktioner till att arbeta i Zoom: Stödresurs Zoom (247 Kb)
   

  Information i samband med COVID-19

  Stockholms universitet planerar nu att delvis återgå till campusförlagd undervisning. Hur återgången realiseras lämnas till enskild institution att besluta.

  Specialpedagogiska institutionen har beslutat att på denna kurs (UQ2DOV) kommer campusförlagd undervisning att ske från och med terminsstart. Institutionen har bedömt att det i denna kurs är möjligt att upprätthålla social distansering och lagom avstånd mellan studenterna. Kursansvariga har svarat och ställer sig positiva till campusundervisningen för dessa kurser.

  I och med att varje institution beslutar kring sitt eget upplägg ber vi dig som student att hålla dig uppdaterad, dels genom universitetets gemensamma webbplats för Covid-19 information  samt Specialpedagogiska institutionens Covid-19 information

  Studera med funktionsnedsättning

  Stockholms universitet erbjuder dig som har en dokumenterad varaktig funktionsnedsättning särskilt pedagogiskt stöd under studierna. För tillgång till stöd måste du som student ansöka om detta hos studentavdelningen.
  För mer information: Studera med funktionsnedsättning

  Om du har frågor kring särskilt stöd under dina studier på Specialpedagogiska institutionen är du välkommen att kontakta kontaktperson för studenter med särskilt pedagogiskt stöd.
  Kontaktperson: Kristina Salenstedt Linder, studievägledare.
  E-post: studievagledare@specped.su.se
  Telefon 08-1207 6433

  Verksamhetsförlagda fältstudier - VFF

  Verksamhetsförlagda fältstudier, VFF, utförs som obligatorisk del inom specialpedagog- och speciallärarprogrammen som är påbyggnadsutbildningar med 90 högskolepoäng (hp) på avancerad nivå för redan examinerade lärare med minst tre års arbetslivserfarenhet.

  De verksamhetsförlagda fältstudierna flätas kontinuerligt in i de båda programmen under kursen Yrkesspecifika kompetenser och omfattar en arbetsinsats med varierade uppgifter. som genomförs i klasser eller grupper inom förskola, grundskola, grundsärskola, specialskola, gymnasiesärskola eller gymnasium - beroende på specialisering.

  Undervisande lärare på Specialpedagogiska institutionen handleder och bedömer studentens prestationer och uppgifter utifrån det material som samlats in under de fältförlagda studierna. Uppgifterna presenteras i VFF-guiden och mer detaljerat i studiehandledningen som kursansvarig förser studenterna med. Kursansvarig svarar på frågor om uppgifternas innehåll och omfattning.

  I den reviderade VFF-guiden finns övergripande information om placering, kontaktpersoners uppdrag, ekonomisk ersättning, studentens ansvar och uppgiftsbeskrivningar. Mer information om de verksamhetsförlagda studierna (VFF) finns i VFF Guiden HT21

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare: Liz Adams Lyngbäck - liz.adams.lyngback@specped.su.se

  För frågor om denna kurs, mejla till: speciallarare@specped.su.se