Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Speciallärarens yrkesspecifika kompetenser, specialisering mot dövhet eller hörselskada

Kursens övergripande syfte är att studenten utifrån olika teorier, metoder och praxis ska utveckla en fördjupad didaktisk kompetens för att stödja kunskapsutvecklingen hos elever med dövhet eller hörselnedsättning i olika lärandemiljöer.

Kursens övergripande syfte är att studenten utifrån olika teorier, metoder och praxis ska utveckla en fördjupad didaktisk kompetens för att stödja kunskapsutvecklingen hos elever med dövhet eller hörselnedsättning i olika lärandemiljöer. Detta syfte motiveras av att speciallärare med specialisering dövhet och hörselnedsättning i sitt yrkes ska kunna bedöma och utreda barns och elevers kunskapsutveckling samt utveckla deras lärandemiljöer. Kursen innehåller tre delkurser:

 • Delkurs 1: Medicinska, tekniska och psykosociala aspekter, 7.5hp
 • Delkurs 2: Didaktiska villkor, 15hp
 • Delkurs 3: Bedömning av och för kunskapsutveckling, 7.5hp
 • Kursupplägg

  Kursens övergripande syfte är att studenten utifrån olika teorier, metoder och praxis ska utveckla en fördjupad didaktisk kompetens för att stödja kunskapsutvecklingen hos elever med dövhet eller hörselskada. Arbetsformerna för undervisning utgörs av föreläsningar, seminarier, litteraturstudier, arbete i studiegrupper och verksamhetsförlagda fältstudieuppgifter (VFF) med tre olika uppdrag. Under kursens används Athena, en webbaserad kommunikationsplattform och studiegrupperna träffas mellan campusträffarna för seminarier. Studenterna ges möjlighet att påverka kursens arbetsformer. En utvärdering sker i slutet av kursen.

  Delkurs 1 består av tre campusträffar. Uppdrag 1 består av en akustisk och visuell kartläggning av lärandemiljöer 
  Delkurs 2 består av sex campusträffar. Uppdrag 2 består av en systematisk praxisnära arbete: en arbetsprocess - i flera moment/steg: förarbete, bedömning, design, genomförande och dokumentation, bedömning, analys, revidering. 
  Delkurs 3 består av tre campusträffar. Uppdrag 3 består av granskning av åtgärdsprogram och handlingsplaner och samtal med de ansvariga pedagogerna 

  En delmoment under hela kursen behandlar olika samtalsformer med fokus på rådgivning i en pedagogisk verksamhet samt samtalens betydelse för utveckling av lärmiljöer. Genom att självständigt genomföra samtalsuppgifter förväntas studenten kunna beskriva, pröva och kritiskt granska olika samtalsformer,självständigt genomföra rådgivande samtal i pedagogisk verksamhet, och ge uttryck för etiskt förhållningssätt och självreflektion vid utövande av professionella samtal i pedagogiska verksamheter.

  Delkurser

  Delkurs 1: Medicinska, tekniska och psykosociala aspekter, 7.5hp  behandlar:

  • Hörselsystemets funktion, hörselmätningar och hörselskador,
  • Diagnos, habilitering och rehabilitering vid nedsatt hörsel eller dövhet,
  • Akustik, teknikstöd, visuella och akustiska anpassningar i olika miljöer,
  • Historiska, kulturella och kommunikativa aspekter i relation till dövhet och hörselnedsättning,
  • Psykosociala aspekter av dövhet och hörselnedsättning i relation till normer, genus, etnicitet.

  Delkurs 2: Didaktiska villkor, 15hp behandlar:

  • Teorier om lärande och lärandemiljöer,
  • Kunskaps- och undervisningstraditioner i relation till delaktighet och identitet,
  • Läs- skriv- och begreppsutveckling hos barn och elever med dövhet eller hörselnedsättning
  • Svenskt teckenspråk, svenska som andraspråk, flerspråkighet och talspråksutveckling
  • Didaktiskt arbete och strategier i olika lärmiljöer för barn och elever med dövhet eller hörselnedsättning
  • Utvecklingsarbete; planering, genomförande, dokumentation och utvärdering.

  Delkurs 3: Bedömning av och för kunskapsutveckling, 7.5hp behandlar:

  • Formativ och summativ bedömning av elevers lärande i olika lärandemiljöer,
  • Stödinsatser, pedagogisk utredning, extra anpassningar och åtgärdsprogram,
  • Värdering, tillämpning och utvärdering av olika arbetssätt på individ- och gruppnivå.
  • Bedömning av kunskapsutveckling och lärandemiljöer vid flerfunktionshnedsättning.

  Undervisning

  Undervisningen organiseras genom föreläsningar, seminarier samt gruppvisa och individuella arbeten. Arbetsuppgifterna kräver generellt tillgång till en pedagogisk verksamhet.

  Studietakt

  Inriktningen mot språk-, skriv- och läsutveckling ges både på halv- och helfart. Övriga inriktningar ges enbart på halvfart. I praktiken innebär halvfart att studerande behöver kunna sätta av ca 20 timmar i veckan för egna studier. För studier på helfart är de campusförlagda tillfällena ungefär varannan vecka under kurs 1.

  Utbildningarna som går på halvfart ges på halvdistans med ca 5-6 (10-12 dagar) campusförlagda utbildningstillfällen per termin. Dessa är vanligen förlagda till torsdag och fredag under termin 1-4 medan termin 5 och 6 har ett mer varierande upplägg. Mellan dessa tillfällen arbetar du i den webbaserade lärplattformen Athena. Det innebär att den studerande behöver ha tillgång till en dator med internetuppkoppling. Dessutom krävs programvara som t.ex. Microsoft Word, Adobe Reader, samt VLC Media Player.

  Examination

  Kurskrav
  De specifika kurskrav som gäller för att få godkänt slutbetyg på kursen framgår under rubriken Undervisning i kursplanen.

  Obligatorisk närvaro – kompensation vid frånvaro
  Att följa det gemensamma kontraktet ni gör i studiegruppen och deltar vid de tillfällen som studiegruppen har kommit överens om är viktigt. Det innebär instudering, arbete med överenskomna arbetsuppgifter samt arbetsmöten vid tillfällen ni kommit överens om mellan campusträffarna. Vid gruppexaminationer gäller obligatorisk närvaro. Komplettering planeras i samråd med kursansvarig lärare. 

  Examinationsformer
  Delkurs 1 examineras dels genom en muntlig och skriftligt presenterad gruppuppgift och dels genom en individuell skriftlig uppgift. Gruppuppgiften bedöms enligt betygen G (godkänd) och U (underkänd).
  Delkurs 2 examineras dels genom en muntlig och skriftligt gruppuppgift presenterad i en fältstudierapport och dels genom en individuell skriftlig uppgift.
  Delkurs 3 examineras dels genom en muntlig och skriftligt gruppuppgift presenterad i en fältstudierapport och dels genom en individuell skriftlig uppgift.

  Examinationsdatum och omexamination
  Examinationsdatum meddelas via schemat i TimeEdit. Webblänk till kursens schema finns på institutionens webbplats samt på kursplatsen i lärplattformen Athena.

  Betygskriterier
  Betygskriterierna meddelas vid kursstart.

  Examinator

  Liz Adams Lyngbäck

 • Mer information

  Athena

  All kursinformation som finns på denna kurshemsida uppdateras inför varje terminsstart och är aktuell fram tills dess att kursen börjar. Efter det hittar du all information i lärplattformen Athena. För att kunna logga in där krävs det att du är både antagen och registrerad på kursen.

  Instruktioner till att arbeta i Zoom: Stödresurs Zoom (247 Kb)

  Information i samband med Covid-19

  I och med att varje institution beslutar kring sitt eget upplägg ber vi dig som student att hålla dig uppdaterad, dels genom universitetets gemensamma webbplats för Covid-19 information  samt Specialpedagogiska institutionens Covid-19 information

  Studietakt

  Lärarlyftet II med start VT21 ges på helfart (100%) under första terminen för att sedan övergå till halvfart (50%). Den totala studietiden blir 5 terminer för samtliga inriktningar.

  För studier på helfart, 40 timmar per vecka, sker schemalagd undervisning vanligtvis varje eller varannan vecka med ca 10–12 (ca. 20 dagar) campusförlagda utbildningstillfällen per termin, vanligtvis förlagda till måndagar och tisdagar. De kurser som går på halvfart innebär att du behöver kunna sätta av ca 20 timmar i veckan för egna studier.

  De kurser som går på halvfart ges på halvdistans med ca 5–6 (10–12 dagar) campusförlagda utbildningstillfällen per termin. Kurstillfällena är vanligen förlagda till torsdag och fredag under termin 2-5, medan termin 6 har ett mer varierande upplägg. Mellan dessa tillfällen arbetar du i den webbaserade lärplattformen Athena. Det innebär att du behöver ha tillgång till en dator med internetuppkoppling.

  Studieinformation

  • Digitala verktyg och tjänster 
   Samlat schema, kontohantering för ditt SU-konto, hur du ansluter till eudoram (WiFi), länkar till lärplattformen med mera: 

   Digitala verktyg och tjänster

  • Blanketter för Anmälan om studieavbrott, Ansökan om studieuppehåll, Ansökan om återupptagande av studier m.m. finns Under Utbildning.
  • Vanliga studentfrågor (FAQ)
  • Tillgodoräknande
   Om du är antagen som student vid Stockholms universitet kan du som tidigare studerat specialpedagogik, vid Stockholms universitet eller annat lärosäte ansöka om att tillgodoräkna dina tidigare kunskaper. Blanketen för ansökan om tillgodoräknande finns Under Utbildning.

  Studera med funktionsnedsättning

  Stockholms universitet erbjuder dig som har en dokumenterad varaktig funktionsnedsättning särskilt pedagogiskt stöd under studierna. För tillgång till stöd måste du som student ansöka om detta hos studentavdelningen.
  För mer information: Studera med funktionsnedsättning

  Om du har frågor kring särskilt stöd under dina studier på Specialpedagogiska institutionen är du välkommen att kontakta kontaktperson för studenter med särskilt pedagogiskt stöd.

  Kontaktperson vid institutionen: Kristina Salenstedt Linder, studievägledare.
  Telefon 08-1207 6433

  Hitta till oss

  https://www.specped.su.se/om-oss/hitta-till-oss/hitta-till-oss-1.41559

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare: Liz Adams Lyngbäck - liz.adams.lyngback@specped.su.se

  För frågor om denna kurs, mejla till: speciallarare@specped.su.se