Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Speciallärarens yrkesspecifika kompetenser, specialisering mot utvecklingsstörning

Kursens övergripande syfte är att studenten ur ett specialpedagogiskt perspektiv ska utveckla en fördjupad didaktisk kompetens i att i olika lärmiljöer stödja lärande hos elever med utvecklingsstörning.

Kursens övergripande syfte är att studenten ur ett specialpedagogiskt perspektiv ska utveckla en fördjupad didaktisk kompetens i att i olika lärmiljöer stödja lärande hos elever med utvecklingsstörning. Detta syfte motiveras av att speciallärarna i sitt yrke ska kunna analysera, bedöma och stödja kunskapsutveckling för elever med utvecklingsstörning, kunna förebygga att hinder och problem uppstår samt kunna utvärdera genomförda undervisningsinsatser. I kursen ingår verksamhetsförlagda fältstudier (VFF) i form av datainsamlingar och fältstudier.

 • Kursupplägg

  Undervisningen i alla tre delkurserna omfattar föreläsningar, seminarier, litteraturstudier, individuella uppdrag samt arbete med gruppuppdrag som genomförs i studentarbetslag/studiegrupp. I delkurs 2 och 3 genomförs också verksamhetsförlagda fältstudier (VFF). Under alla delkurserna används en webbaserad kommunikationsplattform. Under delkursernas gång ges studenterna möjlighet att påverka delkursens arbetsformer.

  Kursen omfattar tre delkurser:

  Delkurs 1: Perspektiv på funktionsnedsättningen utvecklingsstörning, 7,5 hp

  Delkurs 2: Didaktiska villkor för särskolan som meningsskapande praktik, 15 hp

  Delkurs 3: Bedömning av och för kunskapsutveckling i särskolan, 7,5 hp

  Delkurser

  Delkurs 1: Perspektiv på funktionsnedsättningen utvecklingsstörning, 7,5 hp
  Innehåll som behandlas i delkurs 1:

  • Samhällets syn på personer med utvecklingsstörning 
  • Teoretiska synsätt på utvecklingsstörning 
  • Beskrivningar av att flera funktionsnedsättningar, inbegripet neuropsykiatriska svårigheter, kan förekomma hos barn och elever med utvecklingsstörning och dess betydelse för lärande och delaktighet
  • Särskolans verksamhet och dess historiska rötter
  • Lagstiftning i relation till personer med utvecklingsstörning 
  • Etik och mänskliga rättigheter

  Delkurs 2: Didaktiska villkor för särskolan som meningsskapande praktik, 15 hp
  Innehåll som behandlas i delkurs 2:

  • Särskolans undervisning som kunskapsutvecklande praktik
  • Lärandeteorier och pedagogisk didaktisk forskning i relation till undervisning av elever med utvecklingsstörning
  • Språk- och begreppsutveckling i relation till barn och elever med utvecklingsstörning
  • Informations- och kommunikationsteknik (IKT) och olika kommunikationsredskaps betydelse för lärande och delaktighet
  • Kunskapsinnehållet inom särskolans kunskaps- och ämnesområden samt analys av dess didaktiska implikationer för särskolans elever
  • Olika arbetsmetoder och didaktiska lösningar för undervisning, lärande och delaktighet i relation till barn och elever med utvecklingsstörning, med eller utan andra funktionsnedsättningar, inbegripet neuropsykiatriska svårigheter
  • Individanpassade arbetssätt och utvärdering av insatser
  • Kunskap och lärande för sysselsättning eller arbete i vuxenlivet
  • Teorier om kvalificerade samtal och rådgivning samt samtalets funktion som redskap för lärande. 

  Delkurs 3: Bedömning av och för kunskapsutveckling i särskolan, 7,5 hp

  Innehåll som behandlas i delkurs 3:

  • Särskolan som bedömningspraktik
  • Olika diagnostiserings-, observations- och kartläggningsredskap, test och bedömningsmetoder
  • Formativ bedömning som grund för pedagogisk utredning och åtgärdsprogram och som didaktiskt analysunderlag för anpassning och förändring av undervisning på individ- och gruppnivå
  • Bedömning i form av internationell och nationell utvärdering på gruppnivå och betygssättning på individnivå

  Undervisning

  Undervisningen i alla tre delkurserna omfattar föreläsningar, seminarier, litteraturstudier, individuella uppdrag samt arbete med gruppuppdrag som genomförs i studentarbetslag/studiegrupp.

  Examination

  Kurskrav

  De specifika kurskrav som gäller för att få godkänt slutbetyg på kursen framgår under rubriken Undervisning i kursplanen.

  Obligatorisk närvaro – kompensation vid frånvaro
  Deltagande i studentarbetslag är obligatoriskt. För att få godkänt på delkurs 3 krävs närvaro vid obligatoriskt seminarium.

  Examinationsformer
  Delkurs 1 examineras dels genom en muntligt och skriftligt presenterad gruppuppgift och dels genom en individuell skriftlig examinationsuppgift.
  Delkurs 2 examineras dels genom en muntligt och skriftligt presenterad gruppuppgift och dels genom en individuell skriftlig examination.
  Delkurs 3 examineras dels genom en individuell skriftlig uppgift och dels genom en fältstudierapport utförd som gruppuppgift. Det senare arbetet redovisas även muntligt. 

  Examinationsdatum och omexamination
  Examinationsdatum meddelas via schemat i TimeEdit. Webblänk till kursens schema finns på institutionens webbplats samt på kursplatsen i lärplattformen Athena.

  Betygskriterier
  Betygskriterierna meddelas vid kursstart.

  Examinator

  Mimmi Waermö

 • Mer information

  Athena

  All kursinformation som finns på denna kurshemsida uppdateras inför varje terminsstart och är aktuell fram tills dess att kursen börjar. Efter det hittar du all information i lärplattformen Athena. För att kunna logga in där krävs det att du är både antagen och registrerad på kursen.

  Instruktioner till att arbeta i Zoom: Stödresurs Zoom (247 Kb)

  Information i samband med Covid-19

  I och med att varje institution beslutar kring sitt eget upplägg ber vi dig som student att hålla dig uppdaterad, dels genom universitetets gemensamma webbplats för Covid-19 information  samt Specialpedagogiska institutionens Covid-19 information

  Studietakt

  Lärarlyftet II med start VT21 ges på helfart (100%) under första terminen för att sedan övergå till halvfart (50%). Den totala studietiden blir 5 terminer för samtliga inriktningar.

  För studier på helfart, 40 timmar per vecka, sker schemalagd undervisning vanligtvis varje eller varannan vecka med ca 10–12 (ca. 20 dagar) campusförlagda utbildningstillfällen per termin, vanligtvis förlagda till måndagar och tisdagar. De kurser som går på halvfart innebär att du behöver kunna sätta av ca 20 timmar i veckan för egna studier.

  De kurser som går på halvfart ges på halvdistans med ca 5–6 (10–12 dagar) campusförlagda utbildningstillfällen per termin. Kurstillfällena är vanligen förlagda till torsdag och fredag under termin 2-5, medan termin 6 har ett mer varierande upplägg. Mellan dessa tillfällen arbetar du i den webbaserade lärplattformen Athena. Det innebär att du behöver ha tillgång till en dator med internetuppkoppling.

  Studieinformation

  • Digitala verktyg och tjänster 
   Samlat schema, kontohantering för ditt SU-konto, hur du ansluter till eudoram (WiFi), länkar till lärplattformen med mera: 

   Digitala verktyg och tjänster

  • Blanketter för Anmälan om studieavbrott, Ansökan om studieuppehåll, Ansökan om återupptagande av studier m.m. finns Under Utbildning.
  • Vanliga studentfrågor (FAQ)
  • Tillgodoräknande
   Om du är antagen som student vid Stockholms universitet kan du som tidigare studerat specialpedagogik, vid Stockholms universitet eller annat lärosäte ansöka om att tillgodoräkna dina tidigare kunskaper. Blanketen för ansökan om tillgodoräknande finns Under Utbildning.

  Studera med funktionsnedsättning

  Stockholms universitet erbjuder dig som har en dokumenterad varaktig funktionsnedsättning särskilt pedagogiskt stöd under studierna. För tillgång till stöd måste du som student ansöka om detta hos studentavdelningen.
  För mer information: Studera med funktionsnedsättning

  Om du har frågor kring särskilt stöd under dina studier på Specialpedagogiska institutionen är du välkommen att kontakta kontaktperson för studenter med särskilt pedagogiskt stöd.

  Kontaktperson vid institutionen: Kristina Salenstedt Linder, studievägledare.
  Telefon 08-1207 6433

  Hitta till oss

  https://www.specped.su.se/om-oss/hitta-till-oss/hitta-till-oss-1.41559

   

   

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare: Mimmi Waermö, mimmi.waermo@specped.su.se

  För frågor om denna kurs, mejla till: speciallarare@specped.su.se