Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Speciallärarens yrkesspecifika kompetenser, specialisering mot utvecklingsstörning

Kursens övergripande syfte är att studenten ur ett specialpedagogiskt perspektiv ska utveckla en fördjupad didaktisk kompetens i att i olika lärmiljöer stödja lärande hos elever med utvecklingsstörning.

Kursens övergripande syfte är att studenten ur ett specialpedagogiskt perspektiv ska utveckla en fördjupad didaktisk kompetens i att i olika lärmiljöer stödja lärande hos elever med utvecklingsstörning. Detta syfte motiveras av att speciallärarna i sitt yrke ska kunna analysera, bedöma och stödja kunskapsutveckling för elever med utvecklingsstörning, kunna förebygga att hinder och problem uppstår samt kunna utvärdera genomförda undervisningsinsatser. I kursen ingår verksamhetsförlagda fältstudier (VFF) i form av datainsamlingar och fältstudier.

 • Kursupplägg

  Kursen omfattar tre delkurser:

  Delkurs 1: Intellektuell funktionsnedsättning ur olika perspektiv, 7,5 hp

  Delkurs 2: Didaktiska villkor för undervisning i anpassad skola, 15 hp

  Delkurs 3: Bedömning av och för kunskapsutveckling i anpassad skola, 7,5 hp

  Delkurser

  Innehåll som behandlas i respektive delkurs

  Delkurs 1: Intellektuell funktionsnedsättning ur olika perspektiv, 7,5 hp:

  • samhällets syn på personer med intellektuell funktionsnedsättning
  • teoretiska synsätt på intellektuell funktionsnedsättning
  • beskrivningar av intellektuell funktionsnedsättning, med eller utan ytterligare funktionsnedsättning, inbegripet neuropsykiatriska svårigheter
  • särskolans verksamhet och dess historiska rötter
  • lagstiftning i relation till personer med intellektuell funktionsnedsättning
  • etik och mänskliga rättigheter

  Delkurs 2: Didaktiska villkor för undervisning i anpassad skola, 15 hp:

  • anpassad skolas undervisning som kunskapsutvecklande praktik
  • lärandeteorier och pedagogisk didaktisk forskning i relation till undervisning av elever med intellektuell funktionsnedsättning
  • språk- och begreppsutveckling i relation till barn och elever med intellektuell funktionsnedsättning
  • informations- och kommunikationsteknik (IKT) och olika kommunikationsredskaps betydelse för lärande och delaktighet
  • kunskapsinnehållet inom särskolans kunskaps- och ämnesområden samt analys av dess didaktiska implikationer för särskolans elever
  • olika arbetsmetoder och didaktiska lösningar för undervisning, lärande och delaktighet i relation till barn och elever med intellektuell funktionsnedsättning, med eller utan andra funktionsnedsättningar, inbegripet neuropsykiatriska svårigheter
  • individanpassade arbetssätt och utvärdering av insatser
  • kunskap och lärande för sysselsättning eller arbete i vuxenlivet

  Delkurs 3: Bedömning av och för kunskapsutveckling i anpassad skola, 7,5 hp:

  • särskolan som bedömningspraktik
  • olika diagnostiserings-, observations- och kartläggningsredskap, test och bedömningsmetoder
  • formativ bedömning som grund för pedagogisk utredning och åtgärdsprogram och som didaktiskt analysunderlag för anpassning och förändring av undervisning på individ- och gruppnivå
  • bedömning i form av internationell och nationell utvärdering på gruppnivå och betygssättning på individnivå

  Undervisning

  Undervisningen i alla tre delkurserna sker digitalt. Undervisningen utgörs av föreläsningar, seminarier, workshops, arbete i studentarbetslag. I delkurs 2 och 3 genomförs verksamhetsförlagda fältstudier (VFF). Under alla delkurserna används en webbaserad lärplattform – Athena.

  Studietakt

  Studietakt, halvfart
  För studier på halvfart (50%) utbildningen sker digitalt om ca. 10 undervisningsdagar per termin. Undervisningsdagarna är huvudsakligen förlagda till sammanhängande torsdagar och fredagar.

  Utbildning på halvfart innebär att du behöver kunna avsätta ca 20 timmar i veckan för studier. Studierna består av undervisning, arbete i studentarbetslag, där ni själva kommer fram till gemensam studietid, samt tid för egna studier. Alla studenter förväntas avsätta nödvändig tid för studierna. Mer detaljerad information hittar du i respektive termins kursplan.

  Examination

  Kurskrav
  De specifika kurskrav som gäller för att få godkänt slutbetyg på kursen framgår under rubriken ’Undervisning’ i kursplanen.
  Obligatorisk närvaro – kompensation vid frånvaro
  För att få godkänt betyg krävs närvaro vid obligatoriska seminarier samt studentarbetslagsmöten. Kompensering kan ske om student missar obligatoriskt undervisningstillfälle genom ersättningsuppgift angiven av kursansvarig.

  Examinationsformer
  Delkurs 1 examineras dels genom en muntligt och skriftligt presenterad gruppuppgift, dels genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift.
  Delkurs 2 examineras dels genom en muntligt och skriftligt presenterad gruppuppgift, dels genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift.
  Delkurs 3 examineras dels genom en muntligt och skriftligt presenterad gruppuppgift, dels genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift.

  Examinationsdatum och omexamination
  Examinationsdatum meddelas via schemat i TimeEdit. Webblänk till kursens schema finns på institutionens webbplats samt på kursplatsen i lärplattformen Athena.

  Betygskriterier
  Betygskriterierna för respektive delkurs meddelas vid respektive delkursstart.

  Examinator

  Delkurs 2: Mimmi Waermö och Anna Broman
  Delkurs 3: Mimmi Waermö och Anna Broman

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schemalänk VT24

  UQ2LYU: Länk till kursens schema i TimeEdit

  Schemalänk HT23

  UQ2LYU: Länk till kursens schema i TimeEdit
   

   

   

   

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Litteraturlistan uppdaterades senast inför HT23 och är fortfarande giltig VT24.

 • Mer information

   

  Athena

  Kursinformationen som finns på denna sida uppdateras inför varje terminsstart och är aktuell fram till kursens start. Efter det hittar du all information på lärplattformen Athena. För att kunna logga in där krävs det att du är både antagen och registrerad på kursen. Instruktioner till att arbeta i Zoom: Stödresurs Zoom (247 Kb)

  Studieinformation

  Webbregistrering
  För att påbörja dina studier VT24 måste du vara registrerad på din kurs. Webbregistreringsperioden VT24 är öppen mellan 3-8 januari 2024 och du registrerar dig själv genom att logga in på Ladok för studenter.

  Digitala verktyg och annan information
  Samlat schema, kontohantering för ditt SU-konto, hur du ansluter till eudoram (WiFi), länkar till lärplattformen med mera: Digitala verktyg och tjänster. Blanketter för anmälan om studieavbrott, ansökan om studieuppehåll, ansökan om återupptagande av studier m.m. finns Under Utbildning.

  Tillgodoräknande
  Om du är antagen som student vid Stockholms universitet kan du som tidigare studerat specialpedagogik, vid Stockholms universitet eller annat lärosäte ansöka om att tillgodoräkna dina tidigare kunskaper. Blanketen för ansökan om tillgodoräknande finns Under Utbildning.

  Studera med funktionsnedsättning

  Stockholms universitet erbjuder olika stödåtgärder för dig med varaktig funktionsnedsättning. Målet är att alla studenter ska ha en möjlighet att studera på lika villkor. För tillgång till stöd måste du som student ansöka om detta hos studentavdelningen. För mer information: Studera med funktionsnedsättning

  Om du har frågor kring särskilt stöd är du välkommen att kontakta kontaktperson för studenter med särskilt pedagogiskt stöd. Kontaktperson vid institutionen är Kristina Salenstedt Linder, studievägledare.

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare: Mimmi Waermö, mimmi.waermo@specped.su.se

  Utbildningsadministration
  Om du har frågor om till exempel webbregistrering, gruppindelning eller information om lärplattformen Athena kontakta utbildningsadministratör: speciallarare@specped.su.se

  Studie- och karriärvägledning
  Om du behöver riktat pedagogiskt stöd under studietiden eller vill diskutera studieplanering kontakta studievägledare: studievagledare@specped.su.se

  Specialpedagogiska institutionens kontaktsida

  Hitta till oss