Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Speciallärarens yrkesspecifika kompetenser, specialisering mot matematikutveckling

Kursen ingår i en professionsutbildning som leder till speciallärarexamen med inriktning matematik.Den bygger på teoretisk kunskap integrerad med praktisk färdighet.

Kursens övergripande syfte är att du som student ur ett specialpedagogiskt perspektiv ska utveckla en fördjupad didaktisk kompetens i att stödja olika elevers lärande i matematik i olika lärmiljöer. Detta syfte motiveras av att speciallärarna i sitt yrke ska kunna granska, analysera, bedöma och stödja matematikutveckling för elever i behov att särskilt stöd, kunna förebygga att hinder och problem uppstår samt kunna utvärdera genomförda undervisningsinsatser.

Genom delkurserna betonas ett etiskt och empatiskt förhållningssätt som ett kännetecken för speciallärarprofessionen. I diskussioner, arbetsuppgifter och examinationsuppgifter kommer du som student att på olika sätt möta problem och dilemman som kräver eftertänksamhet där både ditt etiska och empatiska reflekterande utmanas.

 • Kursupplägg

  Delkurser

  Delkurs 1: Möjligheter och hinder inom matematikutveckling 15 hp
  Följande innehåll kommer att behandlas på olika sätt

  • språk- och begreppsutveckling i matematik ur olika teoretiska perspektiv,
  • kritiska aspekter av matematikutvecklingen som kan leda till matematiksvårigheter,
  • hur undervisning kan planeras, utvecklas och genomföras med hänsyn till genus, social och språklig bakgrund för att förebygga matematiksvårigheter och gynna lärandet för alla elever inbegripet elever med neuropsykiatriska svårigheter,
  • exempel på stimulerande och inkluderande lärmiljöer där språk och begrepp i matematik utvecklas i ett naturligt sammanhang utifrån elevers tidigare erfarenheter och förståelse,
  • analys utifrån olika teoribildningar och beprövad erfarenhet av matematikinnehåll, matematikutveckling, pedagogiska miljöer, hjälpmedel och arbetssätt i relation till elevers förutsättningar.

  Delkurs 2: Bedömning och pedagogisk utredning 15 hp
  Följande innehåll kommer att behandlas på olika sätt

  • olika metoder för pedagogisk utredning av elevers matematikutveckling,
  • olika kartläggningsredskap och olika bedömningsmetoder som synliggör elevers kompetenser, kunskapskvaliteter samt utbildningsbehov,
  • matematiksvårigheter-definitioner, orsaker, kännetecken utifrån aktuell forskning samt med koppling till andra lärande svårigheter inbegripet elever med neuropsykiatriska svårigheter,
  • specialpedagogiskt individanpassat arbetssätt,
  • pedagogisk utredning som grund för åtgärdsprogram med hänsyn till både grupp- och individnivå,
  • aktuell forskning om bedömning och betygssättning samt bedömning som verktyg för lärande.

  Undervisning

  Kursens genomförs i form av föreläsningar, seminarier med praktiska inslag, gruppdiskussioner, litteraturstudier, muntliga redovisningar och verksamhetsförlagd fältstudier.

  Du kommer att delas in i ett studentarbetslag för att kunna samarbeta med dina studiekamrater kring fältstudieuppgifter, kursuppgifter och examinationsuppgifter. Ni kan antingen ha fysiska träffar i studentarbetslaget eller träffar på nätet mellan kurstillfällena. 

  I studentarbetslaget förväntas du kunna inta en lyssnande hållning och ett empatiskt förhållningssätt i samarbetet med dina studiekamrater som en träning inför kommande samarbete med olika personer inom din profession.

  I kursen används kommunikationsplattformen Athena med kurssidan ”Speciallärarens yrkesspecifika kompetenser, specialisering mot matematik” samt onlineverktyget Zoom.

  Examination

  Kurskrav
  De specifika kurskrav som gäller för att få godkänt slutbetyg på kursen framgår under rubriken Undervisning i kursplanen.

  Obligatorisk närvaro – kompensation vid frånvaro
  Närvaro vid föreläsningar och seminarier är viktig för att klara kursens lärandemål, men inte obligatorisk.

  Examinationsformer
  Delkurs 1: Examineras dels genom en muntligt och skriftligt presenterad gruppuppgift (2) och dels genom en individuell skriftlig examinationsuppgift (1).

  1. Ett PM om elevers grundläggande matematiska begreppsuppfattning, utifrån intervjuer med elever.
  2. En grupprapport samt en muntlig redovisning av en fältstudie inspirerad av  ”Learning Study”

  Delkurs 2: Examineras dels genom en individuell skriftlig uppgift (1) och dels genom en fältstudierapport utförd som gruppuppgift (2). Båda arbetena redovisas även muntligt. Dessutom tillkommer en muntlig tentamen i grupp (3). 

  1. Pedagogisk utredning och kartläggning av en elevs matematikkunskaper.
  2. Fältstudieuppgift bedömning.
  3. Muntlig tentamen.

  Examinationsdatum och omexamination
  Examinationsdatum meddelas via schemat i TimeEdit. Webblänk till kursens schema finns på institutionens webbplats samt på kursplatsen i lärplattformen Athena.

  Betygskriterier
  Betygskriterierna meddelas vid kursstart.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Översiktligt preliminärt schema HT23

  HT2023 UQ2MAT Halvfart: Länk till kursens schema i TimeEdit

   

  Schemalänken för VT23

  VT2023 UQ2MAT Halvfart: Länk till kursens schema i TimeEdit

   

  Schemalänken för HT22

  HT2022 UQ2MAT Halvfart: Länk till kursens schema i TimeEdit

   

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  Athena

  All kursinformation som finns på denna kurshemsida uppdateras inför varje terminsstart och är aktuell fram tills dess att kursen börjar. Efter det hittar du all information i lärplattformen Athena. För att kunna logga in där krävs det att du är både antagen och registrerad på kursen.

  Instruktioner till att arbeta i Zoom: Stödresurs Zoom (247 Kb)

  Studieinformation

  • Webbregistrering
   Webbregistreringsperioden för VT23 är öppen mellan 3-9 januari 2023.
  • Digitala verktyg och tjänster 
   Samlat schema, kontohantering för ditt SU-konto, hur du ansluter till eudoram (WiFi), länkar till lärplattformen med mera: 

   Digitala verktyg och tjänster

  • Blanketter för Anmälan om studieavbrott, Ansökan om studieuppehåll, Ansökan om återupptagande av studier m.m. finns Under Utbildning.
  • Vanliga studentfrågor (FAQ)
  • Tillgodoräknande
   Om du är antagen som student vid Stockholms universitet kan du som tidigare studerat specialpedagogik, vid Stockholms universitet eller annat lärosäte ansöka om att tillgodoräkna dina tidigare kunskaper. Blanketen för ansökan om tillgodoräknande finns Under Utbildning.

  Studera med funktionsnedsättning

  Stockholms universitet erbjuder dig som har en dokumenterad varaktig funktionsnedsättning särskilt pedagogiskt stöd under studierna. För tillgång till stöd måste du som student ansöka om detta hos studentavdelningen.
  För mer information: Studera med funktionsnedsättning

  Om du har frågor kring särskilt stöd under dina studier på Specialpedagogiska institutionen är du välkommen att kontakta kontaktperson för studenter med särskilt pedagogiskt stöd.

  Kontaktperson vid institutionen: Kristina Salenstedt Linder, studievägledare.
  Telefon 08-1207 6433

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare: Inger Ridderlind, inger.ridderlind@su.se

  Utbildningsadministration
  Om du har frågor om till exempel webbregistrering, gruppindelning eller information om lärplattformen Athena kontakta utbildningsadministratör: speciallarare@specped.su.se

  Studie- och karriärvägledning
  Om du behöver särskilt pedagogiskt stöd under studietiden eller vill diskutera studieplanering kontakta studievägledare: studievagledare@specped.su.se

  Specialpedagogiska institutionens kontaktsida