Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Speciallärarens yrkesspecifika kompetenser, specialisering mot språk, läs- och skrivutveckling

Kursens övergripande syfte är att studenten ur ett specialpedagogiskt perspektiv ska utveckla en fördjupad didaktisk kompetens i att stödja olika elevers lärande inom språk-, läs- och skrivområdet i olika lärmiljöer.

Kursens övergripande syfte är att studenten ur ett specialpedagogiskt perspektiv ska utveckla en fördjupad didaktisk kompetens i att stödja olika elevers lärande inom språk-, läs- och skrivområdet i olika lärmiljöer. Detta syfte motiveras av att speciallärarna i sitt yrke ska kunna analysera, bedöma och stödja språk-, läs- och skrivutvecklingen för elever i behov av särskilt stöd, kunna förebygga att hinder och problem uppstår samt kunna utvärdera genomförda undervisningsinsatser. 

I kursen integreras vetenskapsteori och metod och verksamhetsförlagda fältstudier (VFF).

I kursen behandlas teorier om kvalificerade samtal och rådgivning samt samtalets funktion som redskap för lärande.

 • Kursupplägg

  Undervisningen organiseras delvis genom campusförlagda och delvis genom nätbaserade föreläsningar och litteraturseminarier, gruppdiskussioner via lärplattform, verksamhetsförlagda fältstudier (VFF i form av datainsamlingar och fältstudier samt skriftliga gruppvisa och individuella arbeten.

  Muntliga redovisningar på seminarier är obligatoriska inslag i kursen. Närvaro är obligatoriskt vid de examinerande seminarierna.

  Delkurser

  Delkurs 1. Möjligheter och hinder inom språk-, läs- och skrivutveckling, 15 hp:

  • språk- och begreppsutveckling utifrån olika teoribildningar,
  • barns och ungas läs- och skrivutveckling utifrån olika forskningstraditioner,
  • läs- och skrivutveckling i relation till andraspråkslärande,
  • variationer i läs- och skrivutvecklingen och läs- och skrivsvårigheter,
  • kognitiva, biologiska och sociala riskfaktorer som kan påverka barns/ungas språk- och begreppsutveckling samt läs- och skrivutveckling, i det inbegrips neuropsykiatriska svårigheter,
  • kartläggning av begreppsutveckling och läs- och skrivutveckling,
  • planering, genomförande, analys och utvärdering av läs- och skrivundervisning,
  • specialpedagogiska verksamheter i förhållande till olika lärmiljöer, texter och skriftspråkliga aktiviteter

  Delkurs 2. Bedömning och pedagogisk utredning, 15 hp:

  • orsaker till och konsekvenser av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi utifrån aktuella teoribildningar,
  • olika diagnostiserings-, observations- och kartläggningsredskap, test och bedömningsmetoder,
  • informations- och kommunikationsteknik (IKT) och olika hjälpmedel som stöd för läs- och skrivaktiviteter,
  • formativ bedömning som grund för pedagogisk utredning och åtgärdsprogram och som didaktiskt analysunderlag för anpassning och förändring av undervisning på individ- och gruppnivå,
  • individanpassade arbetssätt och utvärdering av insatser,
  • bedömning i form av internationell och nationell utvärdering på gruppnivå och betygssättning på individnivå.

  Studietakt

  Inriktningen mot språk-, skriv- och läsutveckling ges både på halv- och helfart. Övriga inriktningar ges enbart på halvfart.

  Studietakt, helfart
  För studier på helfart (100%) är utbildningen campusförlagd om ca. 20 undervisningsdagar per termin. Undervisningsdagarna är huvudsakligen förlagda till sammanhängande måndagar och tisdagar, ca varannan vecka under termin 1–2. Termin 3 har ett mer varierande upplägg.

  Undervisningensker sker delvis på plats på Stockholms universitet. Du förväntas arbeta med den webbaserade lärplattformen Athena mellan kursens träffar, oavsett om de sker webbaserat eller genom campusträffar.

  Utbildning på helfart innebär att du behöver kunna avsätta ca 40 timmar i veckan för studier. Studierna består av undervisning, arbete i studentarbetslag, där ni själva kommer fram till gemensam studietid, samt tid för egna studier. Alla studenter förväntas avsätta nödvändig tid för studierna.
  Mer detaljerad information hittar du i respektive termins kursplan.

  Studietakt, halvfart
  För studier på halvfart (50%) är utbildningen campusförlagd om ca. 10 undervisningsdagar per termin. Undervisningsdagarna är huvudsakligen förlagda till sammanhängande torsdagar och fredagar under termin 1–5, ca 1 gång i månaden, medan termin 6 har ett mer varierande upplägg.

  Undervisningen sker delvis på plats på Stockholms universitet och delvis online.  Du förväntas arbeta med den webbaserade lärplattformen Athena mellan kursens träffar, oavsett om de sker webbaserat eller genom campusträffar.

  Utbildning på halvfart innebär att du behöver kunna avsätta ca 20 timmar i veckan för studier. Studierna består av undervisning, arbete i studentarbetslag, där ni själva kommer fram till gemensam studietid, samt tid för egna studier. Alla studenter förväntas avsätta nödvändig tid för studierna.
  Mer detaljerad information hittar du i respektive termins kursplan.

  Examination

  Kurskrav
  De specifika kurskrav som gäller för att få godkänt slutbetyg på kursen framgår under rubriken Undervisning i kursplanen.

  Obligatorisk närvaro – kompensation vid frånvaro
  Obligatorisk närvaro gäller vid examinerande tillfällen. Närvaro vid undervisningstillfällen är inte obligatorisk och komplettering är inget absolut krav. Studenten ansvarar själv för att ligga i fas med kursuppgifter på samma sätt som övriga kurskamrater. Vid frånvaro bistår inte kurslärare med individuell information om innehållet för det aktuella undervisningstillfället.

  Examinationsformer
  Delkurs 1 examineras dels genom en gruppuppgift och dels genom en individuell skriftlig uppgift.
  Delkurs 2 examineras dels genom en gruppuppgift och dels genom en individuell skriftlig uppgift.

  Examinationsdatum och omexamination
  Examinationsdatum meddelas via schemat i TimeEdit. Webblänk till kursens schema finns på institutionens webbplats samt på kursplatsen i lärplattformen Athena.

  Betygskriterier
  Betygskriterierna meddelas vid kursstart.

  Examinator

  Mina Sedem

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schemalänken preliminärt för HT23
  HT2023 UQ2SPR Halvfart: Länk till kursens schema i TimeEdit

   

  Schemalänkar för VT23

  VT2023 UQ2SPR Helfart: Länk till kursens schema i TimeEdit

  VT2023 UQ2SPR Halvfart: Länk till kursens schema i TimeEdit
  Schemalänken för HT22
  HT2022 UQ2SPR Halvfart: Länk till kursens schema i TimeEdit

   

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  Athena

  All kursinformation som finns på denna kurshemsida uppdateras inför varje terminsstart och är aktuell fram tills dess att kursen börjar. Efter det hittar du all information i lärplattformen Athena. För att kunna logga in där krävs det att du är både antagen och registrerad på kursen.

  Instruktioner till att arbeta i Zoom: Stödresurs Zoom (247 Kb)

  Studera med funktionsnedsättning


  Stockholms universitet erbjuder dig som har en dokumenterad varaktig funktionsnedsättning särskilt pedagogiskt stöd under studierna. För tillgång till stöd måste du som student ansöka om detta hos studentavdelningen.
  För mer information: Studera med funktionsnedsättning
  Om du har frågor kring särskilt stöd under dina studier på Specialpedagogiska institutionen är du välkommen att kontakta kontaktperson för studenter med särskilt pedagogiskt stöd.

  Kontaktperson vid institutionen: Kristina Salenstedt Linder, studievägledare.
  Telefon 08-1207 6433

  Studieinformation

  • Webbregistrering
   Webbregistreringsperioden för VT23 är öppen mellan 3-9 januari 2023.
  • Digitala verktyg och tjänster 
   Samlat schema, kontohantering för ditt SU-konto, hur du ansluter till eudoram (WiFi), länkar till lärplattformen med mera: 

   Digitala verktyg och tjänster

  • Blanketter för Anmälan om studieavbrott, Ansökan om studieuppehåll, Ansökan om återupptagande av studier m.m. finns Under Utbildning.
  • Vanliga studentfrågor (FAQ)
  • Tillgodoräknande
   Om du är antagen som student vid Stockholms universitet kan du som tidigare studerat specialpedagogik, vid Stockholms universitet eller annat lärosäte ansöka om att tillgodoräkna dina tidigare kunskaper. Blanketen för ansökan om tillgodoräknande finns Under Utbildning.
 • Kontakt

  Kursansvarig lärare UQ2SPR Helfart VT23: Mina Sedem - mina.sedem@specped.su.se

  Kursansvarig lärare UQ2SPR Halvfart VT23: Sari Vuorenpää - sari.vuorenpaa@specped.su.se

  Utbildningsadministration
  Om du har frågor om till exempel webbregistrering, gruppindelning eller information om lärplattformen Athena kontakta utbildningsadministratör: speciallarare@specped.su.se

  Studie- och karriärvägledning
  Om du behöver särskilt pedagogiskt stöd under studietiden eller vill diskutera studieplanering kontakta studievägledare: studievagledare@specped.su.se

  Här hittar du övriga kontaktuppgifter för Specialpedagogiska institutionen.