Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Speciallärarens yrkesspecifika kompetenser, specialisering mot språk, läs- och skrivutveckling

Kursens övergripande syfte är att studenten ur ett specialpedagogiskt perspektiv ska utveckla en fördjupad didaktisk kompetens i att stödja olika elevers lärande inom språk-, läs- och skrivområdet i olika lärmiljöer.

Kursens övergripande syfte är att studenten ur ett specialpedagogiskt perspektiv ska utveckla en fördjupad didaktisk kompetens i att stödja olika elevers lärande inom språk-, läs- och skrivområdet i olika lärmiljöer. Detta syfte motiveras av att speciallärarna i sitt yrke ska kunna analysera, bedöma och stödja språk-, läs- och skrivutvecklingen för elever i behov av särskilt stöd, kunna förebygga att hinder och problem uppstår samt kunna utvärdera genomförda undervisningsinsatser. 

I kursen integreras vetenskapsteori och metod och verksamhetsförlagda fältstudier (VFF).

I kursen behandlas teorier om kvalificerade samtal och rådgivning samt samtalets funktion som redskap för lärande.

 • Kursupplägg

  Undervisningen organiseras delvis genom campusförlagda och delvis genom nätbaserade föreläsningar och litteraturseminarier, gruppdiskussioner via lärplattform, verksamhetsförlagda fältstudier (VFF) i form av datainsamlingar och fältstudier samt skriftliga gruppvisa och individuella arbeten.

  Muntliga redovisningar på seminarier är obligatoriska inslag i kursen. Närvaro är obligatoriskt vid de examinerande seminarierna.

  Delkurser

  Delkurs 1. Möjligheter och hinder inom språk-, läs- och skrivutveckling, 15 hp:

  • språk- och begreppsutveckling utifrån olika teoribildningar,
  • barns och ungas läs- och skrivutveckling utifrån olika forskningstraditioner,
  • läs- och skrivutveckling i relation till andraspråkslärande,
  • variationer i läs- och skrivutvecklingen och läs- och skrivsvårigheter,
  • kognitiva, biologiska och sociala riskfaktorer som kan påverka barns/ungas språk- och begreppsutveckling samt läs- och skrivutveckling, i det inbegrips neuropsykiatriska svårigheter,
  • kartläggning av begreppsutveckling och läs- och skrivutveckling,
  • planering, genomförande, analys och utvärdering av läs- och skrivundervisning,
  • specialpedagogiska verksamheter i förhållande till olika lärmiljöer, texter och skriftspråkliga aktiviteter

  Delkurs 2. Bedömning och pedagogisk utredning, 15 hp:

  • orsaker till och konsekvenser av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi utifrån aktuella teoribildningar,
  • olika diagnostiserings-, observations- och kartläggningsredskap, test och bedömningsmetoder,
  • informations- och kommunikationsteknik (IKT) och olika hjälpmedel som stöd för läs- och skrivaktiviteter,
  • formativ bedömning som grund för pedagogisk utredning och åtgärdsprogram och som didaktiskt analysunderlag för anpassning och förändring av undervisning på individ- och gruppnivå,
  • individanpassade arbetssätt och utvärdering av insatser,
  • bedömning i form av internationell och nationell utvärdering på gruppnivå och betygssättning på individnivå.

  Studietakt

  Inriktningen mot språk-, skriv- och läsutveckling ges både på halv- och helfart. Övriga inriktningar ges enbart på halvfart. I praktiken innebär halvfart att studerande behöver kunna sätta av ca 20 timmar i veckan för egna studier. För studier på helfart är de campusförlagda tillfällena ungefär varannan vecka under kurs 1.

  Utbildningarna som går på halvfart ges på halvdistans med ca 5-6 (10-12 dagar) campusförlagda utbildningstillfällen per termin. Dessa är vanligen förlagda till torsdag och fredag under termin 1-4 medan termin 5 och 6 har ett mer varierande upplägg. Mellan dessa tillfällen arbetar du i den webbaserade lärplattformen Athena. Det innebär att den studerande behöver ha tillgång till en dator med internetuppkoppling. Dessutom krävs programvara som t.ex. Microsoft Word, Adobe Reader, samt VLC Media Player.

  Examination

  Kurskrav
  De specifika kurskrav som gäller för att få godkänt slutbetyg på kursen framgår under rubriken Undervisning i kursplanen.

  Obligatorisk närvaro – kompensation vid frånvaro
  Obligatorisk närvaro gäller vid examinerande tillfällen. Närvaro vid undervisningstillfällen är inte obligatorisk och komplettering är inget absolut krav. Studenten ansvarar själv för att ligga i fas med kursuppgifter på samma sätt som övriga kurskamrater. Vid frånvaro bistår inte kurslärare med individuell information om innehållet för det aktuella undervisningstillfället.

  Examinationsformer
  Delkurs 1 examineras dels genom en gruppuppgift och dels genom en individuell skriftlig uppgift.
  Delkurs 2 examineras dels genom en gruppuppgift och dels genom en individuell skriftlig uppgift.

  Examinationsdatum och omexamination
  Examinationsdatum meddelas via schemat i TimeEdit. Webblänk till kursens schema finns på institutionens webbplats samt på kursplatsen i lärplattformen Athena.

  Betygskriterier
  Betygskriterierna meddelas vid kursstart.

  Examinator

  Katrin Lilja Waltå

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Denna kurslitteratur är aktuell för VT2021. Litteraturlistan är fastställd av institutionsstyrelsen  2020-12-08 och gäller fr.o.m termin VT2021.

 • Mer information

  Athena

  All kursinformation som finns på denna kurshemsida uppdateras inför varje terminsstart och är aktuell fram tills dess att kursen börjar. Efter det hittar du all information i lärplattformen Athena. För att kunna logga in där krävs det att du är både antagen och registrerad på kursen.

  Instruktioner till att arbeta i Zoom: Stödresurs Zoom (247 Kb)

  Information i samband med COVID-19

  I och med att varje institution beslutar kring sitt eget upplägg ber vi dig som student att hålla dig uppdaterad, dels genom universitetets gemensamma webbplats för Covid-19 information  samt Specialpedagogiska institutionens Covid-19 information

  Studera med funktionsnedsättning

  Stockholms universitet erbjuder dig som har en dokumenterad varaktig funktionsnedsättning särskilt pedagogiskt stöd under studierna. För tillgång till stöd måste du som student ansöka om detta hos studentavdelningen.
  För mer information: Studera med funktionsnedsättning

  Om du har frågor kring särskilt stöd under dina studier på Specialpedagogiska institutionen är du välkommen att kontakta kontaktperson för studenter med särskilt pedagogiskt stöd.
  Kontaktperson: Kristina Salenstedt Linder, studievägledare.
  E-post: studievagledare@specped.su.se
  Telefon 08-1207 6433

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare: Katrin Lilja Waltå, katrin.lilja-walta@specped.su.se

  För frågor om denna kurs, mejla till: speciallarare@specped.su.se