Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Vetenskapsteori och etik inom specialpedagogik

Kursens övergripande syfte är att studenten ur ett specialpedagogiskt perspektiv ska tillägna sig kunskaper om vetenskapsteori och etik för att kritiskt och självständigt kunna tillämpa kunskaperna på det egna forskningsarbetet, analysera vetenskapliga studier och förhålla sig till skilda aspekter av det specialpedagogiska verksamhetsområdet. Kursen behandlar dels vetenskapsteorins grundläggande premisser och huvudsakliga frågeställningar och inriktningar i relation till det specialpedagogiska kunskapsfältet. Dels behandlar kursen grundläggande etiska premisser, rättsliga regleringar och dilemman i relation till det specialpedagogiska kunskapsfältet (forskningsetik) och verksamhetsfältet (professionsetik). Båda perspektiven ställs i relation till varandra och i relation till, för specialpedagogiken relevanta, teoretiska, empiriska och praktiska frågeställningar.

 • Kursupplägg

  Kursen ges på halvfart under period B och C (d v s 30/9-1/12 ht 2021). Kursen består av följande aktiviteter:

  • Fyra digitala lärarledda träffar med föreläsningar och seminarier, á 3 timmar
  • Kontinuerligt arbete i studentgrupp, med minst 5 obligatoriska träffar á 2 timmar under kursens gång
  • Ett campusförlagt examinationsseminarium i slutet av kursen, 5 timmar
  • Deltagande i undervisningen är obligatoriskt och inför undervisningstillfällena krävs eget förberedande arbete i form av inläsning och bearbetning av litteraturen.
  • Kursen ges på halvfart, vilket innebär att studenterna förväntas ägna 20 timmar per vecka åt kursen under de 10 veckor den går.

  Undervisning

  Undervisningen utgörs av föreläsningar, seminarier, övningsuppgifter, litteraturstudier, muntliga och skriftliga redovisningar enskilt och i grupp. All undervisning är obligatorisk och vid frånvaro krävs kompensering.
  Muntlig redovisning av gruppuppgift är obligatoriskt inslag i kursen. Undervisningen sker på campus och viawebbaserad lärplattform. Undervisning kan förekomma på såväl svenska som engelska. För mer detaljeradinformation hänvisas till kurssidan i utbildningskatalogen.

  Examination

  Kursen examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift som består av två delar, en som behandlar kursens vetenskapsteoretiska innehåll, och en som behandlar det specialpedagogiska innehållet. Vid det avslutande seminariet görs redovisningar av ett gemensamt grupparbete.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Aktuell litteraturlista finns tillgänglig på kurssidan i utbildningskatalogen senast två månader innan kursstart.

 • Mer information

  Athena

  All kursinformation som finns på denna kurshemsida uppdateras inför varje terminsstart och är aktuell fram tills dess att kursen börjar. Efter det hittar du all information i lärplattformen Athena. För att kunna logga in där krävs det att du är både antagen och registrerad på kursen.

  Instruktioner till att arbeta i Zoom: Stödresurs Zoom (247 Kb)

  Information i samband med Covid-19

  I och med att varje institution beslutar kring sitt eget upplägg ber vi dig som student att hålla dig uppdaterad, dels genom universitetets gemensamma webbplats för Covid-19 information  samt Specialpedagogiska institutionens Covid-19 information

  Studieinformation

  Studera med funktionsnedsättning

  Stockholms universitet erbjuder dig som har en dokumenterad varaktig funktionsnedsättning särskilt pedagogiskt stöd under studierna. För tillgång till stöd måste du som student ansöka om detta hos Studentavdelningen.
  För mer information: Studera med funktionsnedsättning

  Om du har frågor kring särskilt stöd under dina studier på Specialpedagogiska institutionen är du välkommen att kontakta kontaktperson för studenter med särskilt pedagogiskt stöd.

  Kontaktperson vid institutionen: Kristina Salenstedt Linder, studievägledare.
  Telefon 08-1207 6433

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare:

  Kursadministratör: Ubald Rafiki - fristaendekurs@specped.su.se