Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Vetenskaplig metod inom specialpedagogisk forskning

Kursen vänder sig till dig som planerar skriva ett självständigt arbete för masterexamen inom specialpedagogik. I kursen får du kunskap i såväl kvalitativ som kvantitativ metod.

Utbildning, studenter, Foto: Eva Dalin
Foto: Eva Dalin

Under kursen får du verktyg för att förstå den övergripande forskningsprocessen i termer av problemformulering, design och datainsamling, bearbetning och analys. Du får fördjupa dig i kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder som är relevanta för det specialpedagogiska forskningsfältet.

Kursen går helt på distans med obligatoriska träffar via Zoom.

Kursen ingår i Masterexamen genom fristående kurser och är avsedd för dig som planerar att utföra ett självständigt arbete för masterexamen inom specialpedagogik om 15 eller 30 hp.

För mer information om behörighet till kursen:
•    För dig som har en speciallärar- eller specialpedagogexamen på avancerad nivå, läs mer här.
•    För dig som läser Masterexamen genom fristående kurser, läs mer här. 

 • Kursupplägg

  Kursen består av tre delkurser. 
  Delkurs 1 och 2 läses i omvänd ordning. Kursupplägget för kursen är därför: 

  Delkurs 2: Kvalitativ metod, 5 hp
  I delkursen fördjupar du dina kunskaper i kvalitativa metoder för datainsamling och analys. Med utgångspunkt i specialpedagogiska frågeställningar övar du på att avgöra vilken typ av kvalitativ datainsamlings- och analysmetod som lämpar sig för vilken typ av frågeställning. Du genomför analyser av kvalitativa data, samt tolkar och granskar resultaten kritiskt.


  Delkurs 1: Kvantitativ metod, 5 hp 
  I delkursen fördjupar du dina kunskaper i kvantitativa metoder för datainsamling och analys. Med utgångspunkt i specialpedagogiska frågeställningar övar du på att avgöra vilken typ av kvantitativ datainsamlings-  och analysmetod som lämpar sig för vilken typ av frågeställning. Med hjälp av statistisk programvara genomför du analyser av kvantitativa data, samt tolkar och granskar resultaten kritiskt.

  Delkurs 3: Valbar fördjupning, 5 hp
  I den tredje delkursen förbereder du dig inför ditt kommande självständiga arbete genom att genomföra en mindre empirisk studie med utgångspunkt i frågeställningar du är intresserad av att undersöka i ditt uppsatsarbete. Du bearbetar och analyserar de data du samlar in och granskar kritiskt dina resultat i förhållande till frågeställning och metod. Avslutningsvis presenterar du din undersökning skriftligt. Vid kursens avslutande examinationsseminarium opponerar du och de andra kursdeltagarna på varandras arbeten
  Kursen ges på halvfart, vilket innebär att du som student förväntas ägna cirka 20 timmar per vecka åt kursen under kursens 20 veckor.

  Undervisning

  Delkurs 1 och 2 består av obligatoriska kursträffar i form av lärar- och studentledda seminarier och workshops. Undervisningen bygger på studenternas aktiva medverkan. Förinspelat material kan förekomma.

  Observera att delkurs 1 och 2 läses i omvänd ordning. 

  Delkurs 3 består av seminarier och handledning med kursläraren. 
   

  Examination

  Delkurs 1 och 2 examineras genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift. 
  Delkurs 3 examineras enligt följande: 
  - ett individuell skriftlig inlämningsuppgift 
  - Examinationsseminarium med försvar av egen inlämningsuppgift och opponering på annan students inlämningsuppgift

  Datum för examination och omexamination framgår i schemat i TimeEdit.

  Obligatorier

  Närvaro vid samtliga kurstillfällen är obligatorisk, med undantag för frivilliga handledningstillfällen som erbjuds under delkurs 3. 

  Du kan vara borta vid ett tillfälle per delkurs utan att frånvaro behöver kompenseras. Du kan därefter kompensera frånvaro vid max två tillfällen per delkurs. Frånvaro kan enbart kompenseras under den termin kursen går.

  Frånvaro vid examinationsseminariet i delkurs 3 måste alltid kompenseras.
   

  Examinator

  Delkurs 1: Wieland Wermke
  Delkurs 2: Hanna Hau
  Delkurs 3: Helena Hemmingsson

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.


  VT2022 UQA004: Länk till kursens Schema i TimeEdit

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  Praktisk information inför kursstart

  Besök En lyckad terminstart för information om:

  • hur du aktiverar ditt universitetskonto och beställer universitetskort
  • registrering
  • lärplattformen Athena

  För mer information om bland annat IT-support, säkerhetstips och digitala verktyg och tjänster: IT för studenter

  På Serviceportalen hittar du information om hur du kommer igång med e-mötesverktyget Zoom som används vid Stockholm universitet.

  Om du efter registrering vill avbryta kursen hittar du information om hur du går tillväga på följande länk: Under utbildningen

  Webbregistrering

  Du registrerar dig på din kurs i Ladok för studenter.
  OBS! Om du inte registrerat dig senast sista registreringsdag förlorar du din plats och den kommer att gå till studenter på reservlistan. Inga undantag vid utebliven registrering.

  Distansundervisning på fristående kurser vid Specialpedagogiska institutionen

  Kursen ges helt på distans. Det innebär att vi inte har några fysiska träffar och att du har en stor frihet vad gäller att själv bestämma varifrån du deltar i undervisningen. Undervisning på distans innebär också att du har ansvar för att ordna så att du har tillgång till en fungerande miljö vid undervisningstillfällena, lämplig utrustning och en bra uppkoppling.
  Mer information om att delta i undervisning på distans hittar du här. 

  Studera med funktionsnedsättning

  Stockholms universitet erbjuder dig som har en dokumenterad varaktig funktionsnedsättning särskilt pedagogiskt stöd under studierna. För tillgång till stöd måste du som student ansöka om detta hos Studentavdelningen.
  För mer information: Studera med funktionsnedsättning

  Om du har frågor kring särskilt stöd under dina studier på Specialpedagogiska institutionen är du välkommen att kontakta kontaktperson för studenter med särskilt pedagogiskt stöd.

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare:
  Om du har frågor om innehållet i och upplägget för kursen kontakta kursansvarig:
  Hanna Hau, hanna.hau@specped.su.se

  Utbildningsadministratör:
  Om du har frågor om till exempel webbregistrering, gruppindelning eller information på lärplattformen Athena kontakta utbildningsadministratör:
  Elsa Thomas - fristaendekurs@specped.su.se

  Studievägledare:
  För vägledande frågor om till exempel pedagogiskt stöd under studietiden eller vill diskutera studieplanering, kontakta studievägledare: 
  Liselotte Fries, studievagledare@specped.su.se 

  Specialpedagogiska institutionens kontaktsida