Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Vetenskaplig metod inom specialpedagogisk forskning

Kursen vänder sig till dig som planerar skriva ett självständigt arbete för masterexamen inom specialpedagogik. I kursen får du kunskap i såväl kvalitativ som kvantitativ metod.

Utbildning, studenter, Foto: Eva Dalin
Foto: Eva Dalin

Under kursen får du verktyg för att förstå den övergripande forskningsprocessen i termer av problemformulering, design och datainsamling, bearbetning och analys. Du får fördjupa dig i kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder som är relevanta för det specialpedagogiska forskningsfältet.

Kursen går helt på distans med obligatoriska träffar via Zoom.

Kursen ingår i Masterexamen genom fristående kurser och är avsedd för dig som planerar att utföra ett självständigt arbete för masterexamen inom specialpedagogik om 15 eller 30 hp.

För mer information om behörighet till kursen:
•    För dig som har en speciallärar- eller specialpedagogexamen på avancerad nivå, läs mer här.
•    För dig som läser Masterexamen genom fristående kurser, läs mer här.

 • Kursupplägg

  Kursen består av tre delkurser. Kursen startar med en introduktion till Delkurs 3, som löper parallellt med Delkurs 1 och 2 under början av terminen. Se schema för mer detaljer om kurstillfällen för respektive delkurs.

  Delkurs 1: Kvantitativ metod, 5 hp 
  I delkursen fördjupar du dina kunskaper i kvantitativa metoder för datainsamling och analys. Med utgångspunkt i specialpedagogiska frågeställningar övar du på att avgöra vilken typ av kvantitativ datainsamlings-  och analysmetod som lämpar sig för vilken typ av frågeställning. Med hjälp av statistisk programvara genomför du analyser av kvantitativa data, samt tolkar och granskar resultaten kritiskt.

  Delkurs 2: Kvalitativ metod, 5 hp
  I delkursen fördjupar du dina kunskaper i kvalitativa metoder för datainsamling och analys. Med utgångspunkt i specialpedagogiska frågeställningar övar du på att avgöra vilken typ av kvalitativ datainsamlings- och analysmetod som lämpar sig för vilken typ av frågeställning. Du genomför analyser av kvalitativa data, samt tolkar och granskar resultaten kritiskt.

  Delkurs 3: Valbar fördjupning, 5 hp
  I den tredje delkursen förbereder du dig inför ditt kommande självständiga arbete genom att genomföra en mindre empirisk studie med utgångspunkt i frågeställningar du är intresserad av att undersöka i ditt uppsatsarbete. Du bearbetar och analyserar de data du samlar in och granskar kritiskt dina resultat i förhållande till frågeställning och metod. Avslutningsvis presenterar du din undersökning skriftligt. Vid kursens avslutande examinationsseminarium opponerar du och de andra kursdeltagarna på varandras arbeten
  Kursen ges på halvfart, vilket innebär att du som student förväntas ägna cirka 20 timmar per vecka åt kursen under kursens 20 veckor.

  Undervisning

  Delkurs 1 har obligatoriska kursträffar i form av lärar- och studentledda seminarier. Inläsning av kurslitteratur görs tillsammans med förinspelat material. Undervisningen bygger på studenternas aktiva medverkan och arbete med olika övningsuppgifter. Statistikprogrammet SPSS används i delkursen och behöver vara installerat till första kurstillfället. SPSS är tillgängligt för dig som student vid Stockholm Universitet och kan hämtas här

  Delkurs 2 består av obligatoriska kursträffar i form av lärar- och studentledda seminarier. Undervisningen bygger på studenternas aktiva medverkan. Förinspelat material kan förekomma.

  Delkurs 3 består av seminarier och handledning med kursläraren.
   

  Examination

  Delkurs 1 examineras genom en individuell skriftlig uppgift. Uppgiften görs under 6 timmar i den digitala plattformen Inspera.

  Delkurs 2 examineras genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift. 

  Delkurs 3 examineras enligt följande: 
  - ett individuell skriftlig inlämningsuppgift.
  - examinationsseminarium med försvar av egen inlämningsuppgift och opponering på annan students inlämningsuppgift.

  Datum för examination och omexamination framgår i schemat i TimeEdit.

  Obligatorier

  Närvaro vid all undervisning i kursen är obligatorisk. Handledningstillfällen som erbjuds under Delkurs 3 är frivilliga. Likaså är arbete med övningsuppgifter i SPSS frivilligt.  

  Du kan vara borta vid ett tillfälle per delkurs utan att frånvaro behöver kompenseras. Du kan därefter kompensera frånvaro vid max två tillfällen per delkurs. Frånvaro kan enbart kompenseras under den termin kursen går 

  Frånvaro vid examinationsseminariet i Delkurs 3 måste alltid kompenseras.

  Examinator

  Delkurs 1 Kvantitativ metod: Heidi Selenius
  Delkurs 2 Kvalitativ metod: Marie-Louise Stjerna
  Delkurs 3 Valbar fördjupning: Helena Hemmingsson

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  Webbregistrering

  Du registrerar dig på din kurs i Ladok för studenter.
  OBS! Om du inte registrerat dig senast sista registreringsdag förlorar du din plats och den kommer att gå till studenter på reservlistan. Inga undantag vid utebliven registrering.

  Vårterminen 2024
  Webbregistreringen kommer vara öppen mellan 4-8 januari 2024
   

  Praktisk information inför kursstart

  Besök En lyckad terminstart för information om:

  • hur du aktiverar ditt universitetskonto och beställer universitetskort
  • registrering
  • lärplattformen Athena

  För mer information om bland annat IT-support, säkerhetstips och digitala verktyg och tjänster: IT för studenter

  På Serviceportalen hittar du information om hur du kommer igång med e-mötesverktyget Zoom som används vid Stockholm universitet.

  Om du efter registrering vill avbryta kursen hittar du information om hur du går tillväga på följande länk: Under utbildningen

  Distansundervisning på fristående kurser vid Specialpedagogiska institutionen

  Kursen ges helt på distans. Det innebär att vi inte har några fysiska träffar och att du har en stor frihet vad gäller att själv bestämma varifrån du deltar i undervisningen. Undervisning på distans innebär också att du har ansvar för att ordna så att du har tillgång till en fungerande miljö vid undervisningstillfällena, lämplig utrustning och en bra uppkoppling.
  Mer information om att delta i undervisning på distans hittar du här. 

  Studera med funktionsnedsättning

  Stockholms universitet erbjuder olika former av riktat pedagogiskt stöd för dig med varaktig funktionsnedsättning. Målet är att alla studenter ska ha en möjlighet att studera på lika villkor. För tillgång till stöd måste du som student ansöka om detta hos Studentavdelningen. För mer information: Studera med funktionsnedsättning
  Om du har frågor kring särskilt stöd är du välkommen att kontakta studievägledaren vid institutionen. Vänligen se kontaktuppgifter nedan.

   


   

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare:
  Om du har frågor om innehållet i och upplägget för kursen kontakta respektive delkursansvarig:
  Delkurs 1, Kvantitativ metod: Heidi Selenius, heidi.selenius@specped.su.se 
  Delkurs 2, Kvalitativ metod: Marie-Louise Stjerna, marie-louise.stjerna@specped.su.se
  Delkurs 3, Valbar fördjupning: Helena Hemmingsson, helena.hemmingsson@specped.su.se
   

  Utbildningsadministrationen:
  Om du har frågor om till exempel webbregistrering, gruppindelning eller information på lärplattformen Athena kontakta utbildningsadministrationen: 
  studentexpedition@specped.su.se 

  Studievägledare:
  Är du i behov av riktat pedagogiskt stöd under din studietid eller vill diskutera studieplanering, kontakta då studievägledare: 
  Elsa Thomas, studievagledare@specped.su.se 

  Specialpedagogiska institutionens kontaktsida