Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Specialpedagogiska utmaningar i en skola för alla

 • 7,5 hp

Hur kan du som lärare identifiera och hantera specialpedagogiska behov i skolan? I denna fråga ligger skolans ansvar att möjliggöra alla elevers delaktighet och lärande i samverkan med elever, lärare och andra. Kursen tar upp praktiska problem och presenterar vetenskapliga aspekter.

Sommarkurs i specialpedagogik 2020
Foto: Niklas Björling

Kursen behandlar hur synen på specialpedagogiska frågor varierar utifrån olika perspektiv och olika historiska perioder. Den lyfter fram betydelsen av nationella och internationella styrdokument för alla elevers rätt till delaktighet och lärande. Centrala begrepp som inkludering, delaktighet, tillgänglighet, involvering och stöd diskuteras i relation till skolans och lärarens ansvar att ge alla elever förutsättningar för lärande.

Vidare belyser kursen hur identifiering och hantering av specialpedagogiska behov kan ske i samverkan med elever, andra lärare, elevers vårdnadshavare samt med andra yrkesgrupper i och utanför skolan. I kursen diskuteras också lärares ansvar för stödinsatser vid behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Dessutom exemplifieras specialpedagogiska dilemman som kan uppstå i lärares arbete.

 • Kursupplägg

  Kursen ges under hela sommarterminen på halvfart, juni till augusti.
  Undervisningen är nätbaserad. Under följande datum förekommer obligatorisk distansundervisning i kursen: 15 juni, 16 juni och 11 augusti 2020.

  I kursen ingår samarbetsinriktade uppgifter på distans. För utförligare information om upplägget av campusträffarna se länken till kursens schema.

  Undervisning

  Undervisningen utgörs av föreläsningar, seminarier, övningsuppgifter, litteraturstudier och gruppuppgift. All undervisning sker på distans genom plattformen Athena och det digitala mötesprogrammet zoom.

  Undervisning och arbetet i studentarbetslaget syftar till att både förtydliga, fördjupa och komplettera begrepp och perspektiv vilka behandlas i kurslitteraturen. För att fördjupa kunskaperna i specialpedagogik förekommer arbete med instuderingsfrågor, övningsuppgifter och samarbetsinriktade uppgifter på distans. Genom webbplattformen Athena ges all information om kursen och via mailadressen sommarkurs@specped.su.se är det möjligt att nå lärarna och kursadminstartionen i kursen.

  Ett viktigt inslag i kursen är studentarbetslagen. I studentarbetslagen behandlas föreläsningar och litteratur samt förberedelser inför redovisning av gruppuppgiften. Det är viktigt att varje student tar ansvar för att delta aktivt i diskussionerna, vilket förutsätter deltagande i föreläsningarna och inläst litteratur med läsfrågor. Utöver diskussionerna i studentarbetslagen kommer även återkoppling ges av lärare i kursen, dels genom Athena, dels genom det digitala mötesprogrammet Zoom.

  Kursvärdering

  Kursen utvärderas genom en digital enkät, som publiceras efter ordinarie examinationstillfälle.

  Examination

  Kurskrav
  De specifika kurskrav som gäller för att få godkänt slutbetyg på kursen framgår under rubriken Undervisning i kursplanen.

  Obligatorisk närvaro – kompensation vid frånvaro
  Närvaro är obligatoriskt på kursens tre digitala undervisningsdagar. Frånvaro från dessa dagar kräver kompensering som ska vara inlagd i Athena i särskild mapp senast 14 dagar efter träffen. Kompletteringsuppgifter kommer att publiceras efter respektive obligatorisk dag.

  Examinationsformer
  Kursen examineras enligt följande:

  • en skriftlig individuell inlämningsuppgift. Ordinarie examinationstillfälle är 16/8, medan omexaminationstillfället är 27/9 2020.
  • muntlig och skriftlig redovisning av en gruppuppgift i samband med examinationsseminarium via Zoom. Det första examinationsseminariet hålls den 11/8, medan omexaminationsseminariet sker 25/9 2020. Inför examinationsseminariet ska en skriftlig redovisning lämnas in i Athena senast 6 augusti 2020.

  Vid Fx ska komplettering lämnas in senast 5 arbetsdagar efter att betyg har meddelats.

  Examinationsdatum och omexamination
  Examinationsdatum meddelas via schemat i TimeEdit. Webblänk till kursens schema finns på institutionens webbplats samt på kursplatsen i lärplattformen Athena.

  Betygskriterier
  Betygskriterierna meddelas vid kursstart.

  Examinator

  Heidi Selenius, Katie Obeid och Manal Musa Albaiaa.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Kursen startar den 8 juni, vilket är en vecka innan den första undervisningsdagen på distans. Obligatoriska undervisningsdagar är 15 juni, 16 juni och 11 augusti, alla dagar kl. 8.30-16.00.

   

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  Instruktioner till att arbeta i Zoom

   

  Stödresurs Zoom (247 Kb)

   

  Athena

  All kursinformation som finns på denna kurshemsida uppdateras inför varje terminsstart och är aktuell fram tills dess att kursen börjar. Efter det hittar du all information i lärplattformen Athena. För att kunna logga in där krävs det att du är både antagen och registrerad på kursen. https://athena.itslearning.com/

  Registrering och reservantagning

  Webbregistreringen är öppen mellan den 4 maj-10 maj 2020
  Om du inte har registrerat dig inom webbregistreringsperioden, senast 10 maj, förlorar du din plats och den kommer att gå till studenter på reservlistan. Inga undantag sker vid utebliven registrering.
  Reservantagning:
  Reservantagning görs i upp till tre omgångar, beroende på antal registrerande studenter.

  Erbjudande om reservplats ges via mail, till den epost du har angivit vid ansökan.

  Om du erbjuds reservplats måste du svara inom angiven period för att kunna behålla din plats, annars går den vidare till nästa sökande.

  Omgång 1: 12 maj -14 maj
  Omgång 2: 15 maj -18 maj
  Omgång 3: 25 maj- 27 maj

  Observera att reservantagningen för sommarterminen 2020 är avslutad.

  Studera med funktionsnedsättning

  Stockholms universitet erbjuder dig som har en dokumenterad varaktig funktionsnedsättning särskilt pedagogiskt stöd under studierna. För tillgång till stöd måste du som student ansöka om detta hos studentavdelningen.
  För mer information: Studera med funktionsnedsättning

  Om du har frågor kring särskilt stöd under dina studier på Specialpedagogiska institutionen är du välkommen att kontakta kontaktperson för studenter med särskilt pedagogiskt stöd.

  Kontaktperson vid institutionen: Kristina Salenstedt Linder, studievägledare.
  Telefon 08-1207 6433

   

 • Kontakt

  Kursansvarig: Heidi Selenius och Gunilla Oredsson Blomberg
  Kursadministratör: Jovana Martic, sommarkurs@specped.su.se