Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Specialpedagogiska utmaningar i en skola för alla

Hur kan du som lärare identifiera och hantera specialpedagogiska behov i skolan? I denna fråga ligger skolans ansvar att möjliggöra alla elevers delaktighet och lärande i samverkan med elever, lärare och andra. Kursen tar upp praktiska problem och presenterar vetenskapliga aspekter.

Sommarkurs i specialpedagogik 2020
Foto: Niklas Björling

Antagningsinformationen i orangea rutan gäller även för sommarterminen 2022, bortsett från informationen om välkomstaktiviteter.

Kursen behandlar hur synen på specialpedagogiska frågor varierar utifrån olika perspektiv och olika historiska perioder. Den lyfter fram betydelsen av nationella och internationella styrdokument för alla elevers rätt till delaktighet och lärande. Centrala begrepp som inkludering, delaktighet, tillgänglighet, involvering och stöd diskuteras i relation till skolans och lärarens ansvar att ge alla elever förutsättningar för lärande.

Med utgångspunkt i specialpedagogik som tvärvetenskap belyser kursen såväl historiska synsätt på specialpedagogiska insatser som dagens undervisning, till exempel i digitala miljöer. Vidare belyser kursen hur identifiering och hantering av specialpedagogiska behov kan ske i samverkan med elever, andra lärare, elevers vårdnadshavare samt med andra yrkesgrupper i och utanför skolan. I kursen diskuteras också lärares ansvar för stödinsatser vid behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Dessutom exemplifieras specialpedagogiska dilemman som kan uppstå i lärares arbete.

 • Kursupplägg

  Undervisningen utgörs av föreläsningar, seminarier och grupparbeten. Kursens föreläsningar, seminarier samt grupparbete är obligatoriska och kräver komplettering vid frånvaro. Kursen förutsätter närvaro och kräver att studenten aktivt, redan från kursstart, deltar i de olika moment som ingår.

  Kursen är indelad i tre perioder för att strukturera ditt lärande. Till varje period finns läsanvisningar och övningsuppgifter så att du ska få stöd för ditt lärande och fördjupa dina kunskaper i specialpedagogik. Kursinnehållet behandlar komplexa frågor där det sällan finns enkla och givna svar. Under seminarier och arbete i grupp (studentarbetslag) ges möjligheter att utveckla den förståelse som lärandemålen förutsätter.

  Vårtermin 2022
  Kursen ges på halvfart, februari - maj. 

  Sommartermin 2022
  Kursen ges på halvfart, juni – augusti.

  Hösttermin 2022
  Kursen ges på halvfart, oktober – november.

  Undervisning

  Undervisningen utgörs av föreläsningar, seminarier, övningsuppgifter, litteraturstudier och gruppuppgift. All undervisning sker på distans genom plattformen Athena och det digitala mötesprogrammet Zoom .

  Undervisning och arbetet i studentarbetslaget syftar till att både förtydliga, fördjupa och komplettera begrepp och perspektiv vilka behandlas i kurslitteraturen. För att fördjupa kunskaperna i specialpedagogik förekommer arbete med instuderingsfrågor, övningsuppgifter och samarbetsinriktade uppgifter på distans. Genom webbplattformen Athena ges all information om kursen.

  Ett viktigt inslag i kursen är studentarbetslagen. I studentarbetslagen behandlas föreläsningar och litteratur samt förberedelser inför redovisning av gruppuppgiften. Det är viktigt att varje student tar ansvar för att delta aktivt i diskussionerna, vilket förutsätter deltagande i föreläsningar och inläst litteratur med läsfrågor. Utöver diskussionerna i studentarbetslagen kommer även återkoppling ges av lärare i kursen.

  Examination

  Obligatorisk närvaro – kompensation vid frånvaro

  Närvaro vid föreläsningar, seminarier och grupparbeten är obligatorisk. Kompensation krävs vid frånvaro, i form av skriftlig inlämningsuppgift. 

  Examinationsformer
  Kursen examineras enligt följande:

  • muntlig och skriftlig redovisning av en gruppuppgift i samband med examinationsseminarium.
  • en skriftlig individuell inlämningsuppgift.

  Examinationsdatum och omexamination
  Examinationsdatum meddelas via schemat i TimeEdit. 

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Undervisningen är nätbaserad med tre obligatoriska kursdagar.
  Obligatoriska kursdagar publiceras senast en måndad innan kursstart.

  Obligatoriska kursdagar sommarterminen 2022:
  Måndag den 13 juni
  Tisdag den 14 juni
  Måndag den 8 augusti

  Obligatoriska kursdagar höstterminen 2022:
  Fredag den 30 september
  Onsdag den 26 oktober
  Fredag den 18 november

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Litteraturlistan uppdaterades senast inför vårterminen 2022 och är fortfarande giltig för sommarterminen 2022.  

 • Kursrapporter

 • Mer information

  Webbregistrering

  Du registrerar dig på din kurs i Ladok för studenter.
  OBS! Om du inte registrerat dig senast sista registreringsdag förlorar du din plats och den kommer att gå till studenter på reservlistan. Inga undantag vid utebliven registrering.

  Sommarterminen 2022

  Webbregistrering 
  Webbregistreringen kommer vara öppen mellan 9-15 maj 2022

  Reservantagning 
  Reservantagningen för sommarterminen 2022 påbörjas under vecka 20.

  Höstterminen 2022

  Webbregistrering 
  Webbregistreringen kommer vara öppen mellan 8-14 augusti 2022

  Reservantagning 
  Reservantagningen för höstterminen 2022 påbörjas under vecka 33.

   

  Athena

  All kursinformation som finns på denna kurshemsida uppdateras inför varje terminsstart och är aktuell fram tills dess att kursen börjar. Efter det hittar du all information i lärplattformen Athena. För att kunna logga in där krävs det att du är både antagen och registrerad på kursen.

  Zoom

  Studentguide till Zoom

  Studera med funktionsnedsättning

  Stockholms universitet erbjuder dig som har en dokumenterad varaktig funktionsnedsättning särskilt pedagogiskt stöd under studierna. För tillgång till stöd måste du som student ansöka om detta hos studentavdelningen.
  För mer information: Studera med funktionsnedsättning

  Om du har frågor kring särskilt stöd under dina studier på Specialpedagogiska institutionen är du välkommen att kontakta kontaktperson för studenter med särskilt pedagogiskt stöd.

  Kontaktperson vid institutionen: Liselotte Fries, studievägledare.
  Telefon: 08-120 764 57

 • Kontakt

  Kursansvarig:
  Om du har frågor om innehållet i och upplägget för kursen kontakta kursansvarig:
  Manal Musa Albaiaa - manal.albaiaa@specped.su.se

  Utbildningsadministratör:
  Om du har frågor om till exempel webbregistrering, gruppindelning eller information på lärplattformen Athena kontakta utbildningsadministratör:
  Elsa Thomas - lararprogram@specped.su.se

  Studievägledare:
  För vägledande frågor om till exempel pedagogiskt stöd under studietiden eller vill diskutera studieplanering, kontakta studievägledare: 
  Liselotte Fries - studievagledare@specped.su.se 

  Specialpedagogiska institutionens kontaktsida