Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Specialpedagogiska utmaningar i en skola för alla

Hur kan du som lärare identifiera och hantera specialpedagogiska behov i skolan? I denna fråga ligger skolans ansvar att möjliggöra alla elevers delaktighet och lärande i samverkan med elever, lärare och andra. Kursen tar upp praktiska problem och presenterar vetenskapliga aspekter.

Sommarkurs i specialpedagogik 2020
Foto: Niklas Björling

Kursen behandlar hur synen på specialpedagogiska frågor varierar utifrån olika perspektiv och olika historiska perioder. Den lyfter fram betydelsen av nationella och internationella styrdokument för alla elevers rätt till delaktighet och lärande. Centrala begrepp som inkludering, delaktighet, tillgänglighet, involvering och stöd diskuteras i relation till skolans och lärarens ansvar att ge alla elever förutsättningar för lärande.

Med utgångspunkt i specialpedagogik som tvärvetenskap belyser kursen såväl historiska synsätt på specialpedagogiska insatser som dagens undervisning, till exempel i digitala miljöer. Vidare belyser kursen hur identifiering och hantering av specialpedagogiska behov kan ske i samverkan med elever, andra lärare, elevers vårdnadshavare samt med andra yrkesgrupper i och utanför skolan. I kursen diskuteras också lärares ansvar för stödinsatser vid behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Dessutom exemplifieras specialpedagogiska dilemman som kan uppstå i lärares arbete.

 • Kursupplägg

  Undervisningen utgörs av föreläsningar, seminarier och grupparbeten. Kursens föreläsningar, seminarier samt grupparbete är obligatoriska och kräver komplettering vid frånvaro. Kursen förutsätter närvaro och kräver att studenten aktivt, redan från kursstart, deltar i de olika moment som ingår.

  Kursen är indelad i tre perioder för att strukturera ditt lärande. Till varje period finns läsanvisningar och övningsuppgifter så att du ska få stöd för ditt lärande och fördjupa dina kunskaper i specialpedagogik. Kursinnehållet behandlar komplexa frågor där det sällan finns enkla och givna svar. Under seminarier och arbete i grupp (studentarbetslag) ges möjligheter att utveckla den förståelse som lärandemålen förutsätter.

  Vårtermin 2023
  Kursen ges på halvfart, februari - maj. Undervisningsspråk svenska.

  Sommartermin 2023
  Kursen ges på halvfart, juni – augusti. Undervisningsspråk svenska.

  Hösttermin 2023
  Kursen ges på halvfart, oktober – november. Undervisningsspråk svenska. 

  Undervisning

  Undervisningen utgörs av föreläsningar, seminarier, övningsuppgifter, litteraturstudier och gruppuppgift. All undervisning sker på distans genom plattformen Athena och det digitala mötesprogrammet Zoom .

  Undervisning och arbetet i studentarbetslaget syftar till att både förtydliga, fördjupa och komplettera begrepp och perspektiv vilka behandlas i kurslitteraturen. För att fördjupa kunskaperna i specialpedagogik förekommer arbete med instuderingsfrågor, övningsuppgifter och samarbetsinriktade uppgifter på distans. Genom webbplattformen Athena ges all information om kursen.

  Ett viktigt inslag i kursen är studentarbetslagen. I studentarbetslagen behandlas föreläsningar och litteratur samt förberedelser inför redovisning av gruppuppgiften. Det är viktigt att varje student tar ansvar för att delta aktivt i diskussionerna, vilket förutsätter deltagande i föreläsningar och inläst litteratur med läsfrågor. Utöver diskussionerna i studentarbetslagen kommer även återkoppling ges av lärare i kursen.

  Examination

  Obligatorisk närvaro – kompensation vid frånvaro

  Närvaro vid föreläsningar, seminarier och grupparbeten är obligatorisk. Kompensation krävs vid frånvaro, i form av skriftlig inlämningsuppgift. 

  Examinationsformer
  Kursen examineras enligt följande:

  • muntlig och skriftlig redovisning av en gruppuppgift i samband med examinationsseminarium.
  • en skriftlig individuell inlämningsuppgift.

  Examinationsdatum och omexamination
  Examinationsdatum meddelas via schemat i TimeEdit. 

  Examinator

  Jenny Rosendahl

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Undervisningen är nätbaserad med tre obligatoriska kursdagar.
  Obligatoriska kursdagar publiceras senast en måndad innan kursstart.

  Obligatoriska kursdagar vårterminen 2023:
  Fredag den 17 februari
  Måndag den 13 mars
  Torsdag den 6 april

  Obligatoriska kursdagar sommar 2023:
  Måndag den 12 juni
  Tisdag den 13 juni
  Måndag den 7 augusti

  Obligatoriska kursdagar höstterminen 2023:
  Fredag den 29 september
  Torsdag den 26 oktober
  Fredag den 17 november

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Litteraturlistan uppdaterades senast inför vårterminen 2022 och är fortfarande giltig för höstterminen 2023.  

 • Kursrapporter

 • Mer information

  Praktisk information inför kursstart

  Besök En lyckad terminstart för information om:

  • hur du aktiverar ditt universitetskonto och beställer universitetskort
  • registrering
  • lärplattformen Athena

  För mer information om bland annat IT-support, säkerhetstips och digitala verktyg och tjänster: IT för studenter

  Serviceportalen hittar du information om hur du kommer igång med e-mötesverktyget Zoom som används vid Stockholm universitet.

  Om du efter registrering vill avbryta kursen hittar du information om hur du går tillväga på följande länk: Under utbildningen

  Webbregistrering

  Du registrerar dig på din kurs i Ladok för studenter.
  OBS! Om du inte registrerat dig senast sista registreringsdag förlorar du din plats och den kommer att gå till studenter på reservlistan. Inga undantag vid utebliven registrering.

  Sommaren 2023
  Webbregistreringen kommer vara öppen mellan 8-14 maj 2023
  Reservantagningen för sommaren 2023 påbörjas under vecka 20.

  Höstterminen 2023
  Webbregistreringen kommer vara öppen mellan 7-13 augusti 2023
  Reservantagningen för höstterminen 2023 påbörjas under vecka 33.

  Distansundervisning på fristående kurser vid Specialpedagogiska institutionen

  Kursen ges helt på distans. Det innebär att vi inte har några fysiska träffar och att du har en stor frihet vad gäller att själv bestämma varifrån du deltar i undervisningen. Undervisning på distans innebär också att du har ansvar för att ordna så att du har tillgång till en fungerande miljö vid undervisningstillfällena, lämplig utrustning och en bra uppkoppling.
  Mer information om att delta i undervisning på distans hittar du här. 

  Studera med funktionsnedsättning

  Stockholms universitet erbjuder dig som har en dokumenterad varaktig funktionsnedsättning särskilt pedagogiskt stöd under studierna. För tillgång till stöd måste du som student ansöka om detta hos Studentavdelningen.
  För mer information: Studera med funktionsnedsättning

  Om du har frågor kring särskilt stöd under dina studier på Specialpedagogiska institutionen är du välkommen att kontakta kontaktperson för studenter med särskilt pedagogiskt stöd.

 • Kontakt

  För dig som läser sommarkursen vänligen kontakta sommarkurs@specped.su.se 
   

  Kursansvarig:
  Om du har frågor om innehållet i och upplägget för kursen kontakta kursansvarig:
  Jenny Rosendahl - jenny.rosendahl@specped.su.se

  Utbildningsadministratör:
  Om du har frågor om till exempel webbregistrering, gruppindelning eller information på lärplattformen Athena kontakta utbildningsadministratör:
  Elsa Thomas - lararprogram@specped.su.se

  Studievägledare:
  För vägledande frågor om till exempel pedagogiskt stöd under studietiden eller vill diskutera studieplanering, kontakta studievägledare: 
  Maria-Letizia Priscilli - studievagledare@specped.su.se 

  Specialpedagogiska institutionens kontaktsida