Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Speciallärarprogram: Specialisering mot synskada

Speciallärarprogrammet är en påbyggnadsutbildning på avancerad nivå för dig som har en lärarexamen, arbetar som lärare och vill vidareutbilda dig till Speciallärare.

Speciallärarprogrammet vid Stockholms universitet
Foto: Niklas Björling

Speciallärarprogrammet syftar till att ge både professionell och akademiskt kompetens. Varje kurs i programmet planeras därför utifrån dubbla progressioner, dvs. en som relaterar till ämnet/området och en som relaterar till vetenskaplighet. Didaktiska och vetenskapliga moment integreras med innehållet i kurserna. Vetenskapsteori och forskningsmetod finns med som en röd tråd genom hela programmet. Verksamhetsförlagda fältstudier, VFF ingår också och genomförs i samarbete med företrädare för relevanta pedagogiska verksamheter i olika skolformer.

 • Programöversikt

  Varje kurs innehåller både individuellt och kollektivt arbete i studentarbetslag där man bearbetar och fördjupar sig i olika uppgifter, case, dilemman, gruppdiskussion och gensvarsarbete. Utöver den obligatoriska undervisningen behöver den studerande sätta av tid för fältstudieuppgifter, gruppuppgifter, hemuppgifter, litteraturstudier, arbete i en internetbaserad lärplattform samt examination.


  Studietakt, halvfart
  För studier på halvfart (50%) är utbildningen campusförlagd om ca. 10 undervisningsdagar per termin. Undervisningsdagarna är huvudsakligen förlagda till sammanhängande torsdagar och fredagar under termin 1–5, ca 1 gång i månaden, medan termin 6 har ett mer varierande upplägg.

  Undervisningen sker delvis på plats på Stockholms universitet och delvis online.  Du förväntas arbeta med den webbaserade lärplattformen Athena mellan kursens träffar, oavsett om de sker webbaserat eller genomcampusträffar.

  Utbildning på halvfart innebär att du behöver kunna avsätta ca 20 timmar i veckan för studier. Studierna består av undervisning, arbete i studentarbetslag, där ni själva kommer fram till gemensam studietid, samt tid för egna studier. Alla studenter förväntas avsätta nödvändig tid för studierna.
  Mer detaljerad information hittar du i respektive termins kursplan.

   

  Kurs 1: Specialpedagogik som tvärvetenskap UQ1SPL 30hp
  Kursens övergripande syfte är att studenten ur ett specialpedagogiskt perspektiv ska utveckla en kompetens när det gäller att identifiera och problematisera betingelser för samspelet mellan individ och miljö. Detta syfte motiveras i sin tur av att specialläraren i sitt yrke ska utveckla relevanta lärmiljöer och pedagogiska verksamheter för barn, ungdomar och vuxna i behov av särskilt stöd. 

  • Delkurs 1: Det specialpedagogiska samhällsuppdraget, 7.5hp
  • Delkurs 2: Utveckling i och av pedagogiska lärmiljöer, 7.5hp
  • Delkurs 3: Professionella samtal i specialpedagogiska sammanhang, 7.5hp
  • Delkurs 4: Vetenskapsteori och forskningsmetod inom specialpedagogik I, 7.5hp

   

  Kurs 2: Speciallärarens yrkesspecifika kompetenser, specialisering mot synskada UQ2SYN 30hp

  Kursens övergripande syfte är att studenten ur ett specialpedagogiskt perspektiv ska utveckla en fördjupad didaktisk kompetens i att i olika lärmiljöer stödja lärande hos elever med synnedsättning och blindhet (i fortsättningen används endast begreppet "synnedsättning", och däri inkluderas alla grader av synnedsättning, samt blindhet). Detta syfte motiveras av att specialläraren i sitt yrke ska kunna analysera, bedöma och stödja kunskapsutveckling för elever med synnedsättning, kunna förebygga att hinder och problem uppstår samt kunna utvärdera genomförda undervisningsinsatser.

  • Delkurs 1: Synnedsättning ur olika perspektiv, 7.5hp
  • Delkurs 2: Didaktiska villkor för elever med synnedsättning, 15hp
  • Delkurs 3: Bedömning av och för kunskapsutveckling, 7.5hp

   

  Kurs 3 (HT): Vetenskapsteori och forskningsmetod samt ämnesfördjupning UQ3SPL 15hp

  Kursen ger dig kunskap om vetenskapliga datainsamlings- och analysmetoder inom specialpedagogik och hur de kan användas i problemställningar i forskningen. Den ger dig också kunskap att fördjupa dig i empirisk forskning inom din specialisering, genom en utvecklad förmåga att metodiskt söka igenom vetenskapsartiklar och att sammanhållet redogöra för slutsatser.

  • Delkurs 1: Vetenskapsteori och metod, 7,5 hp.
  • Delkurs 2: Teori och praktik i specialpedagogisk fördjupning 7,5 hp

   

  Kurs 4 (VT): Självständigt arbete UQ4SPL 15hp

  Kursens huvudsakliga innehåll är att självständigt under handledning genomföra en vetenskaplig undersökning inom speciallärarens kunskapsområde. Undersökningen ska genomföras med beaktande av vetenskapsteoretisk- och forskningsmetodisk kunskap och ska kunna bidra till kunskapsområdets utveckling. Arbetet skall försvaras under seminarium med särskilt utsedd opponent. I kursen ingår även att fungera som opponent på en annan students arbete.

 • Så ansöker du

  Ansökningstid och antagningsbesked

  Våra professionsutbildningar har ansökan 15 februari -15 mars.
  Antagningsbeskeden kommer redan den 26 april, så att du som söker har en större möjlighet att planera för dina studier med din eventuella arbetsgivare.  
  Reservantagning kan komma att ske i en första omgång innan sommaren.

  Yrkeserfarenhet

  För att antas till Speciallärarprogrammet krävs minst 3 års yrkeserfarenhet på minst halvtid som lärare.  Intyg om särskild yrkeslivserfarenhet. Speciallärarprogrammet (191 Kb)

 • Mer information

  Athena

  All kursinformation som finns på denna kurshemsida uppdateras inför varje terminsstart och är aktuell fram tills dess att kursen börjar. Efter det hittar du all information i lärplattformen Athena. För att kunna logga in där krävs det att du är både antagen och registrerad på kursen. https://athena.itslearning.com/

   

  Verksamhetsförlagda fältstudier (VFF)

  Verksamhetsförlagda fältstudier, VFF, utförs som obligatorisk del inom specialpedagog- och speciallärarprogrammen som är påbyggnadsutbildningar med 90 högskolepoäng (hp) på avancerad nivå för redan examinerade lärare med minst tre års arbetslivserfarenhet.

  De verksamhetsförlagda fältstudierna flätas kontinuerligt in i de båda programmen under kursen Yrkesspecifika kompetenser och omfattar en arbetsinsats med varierade uppgifter. som genomförs i klasser eller grupper inom förskola, grundskola, grundsärskola, specialskola, gymnasiesärskola eller gymnasium - beroende på specialisering.

  Undervisande lärare på Specialpedagogiska institutionen handleder och bedömer studentens prestationer och uppgifter utifrån det material som samlats in under de fältförlagda studierna. Uppgifterna presenteras i VFF-guiden och mer detaljerat i studiehandledningen som kursansvarig förser studenterna med. Kursansvarig svarar på frågor om uppgifternas innehåll och omfattning.

  I den reviderade VFF-guiden finns övergripande information om placering, kontaktpersoners uppdrag, ekonomisk ersättning, studentens ansvar och uppgiftsbeskrivningar. Mer information om de verksamhetsförlagda studierna (VFF) finns i VFF Guiden HT21

   

  Studieinformation

  • Digitala verktyg och tjänster 
   Samlat schema, kontohantering för ditt SU-konto, hur du ansluter till eudoram (WiFi), länkar till lärplattformen med mera: 

   Digitala verktyg och tjänster

  • Blanketter för Anmälan om studieavbrott, Ansökan om studieuppehåll, Ansökan om återupptagande av studier m.m. finns Under Utbildning.
  • Vanliga studentfrågor (FAQ)
  • Tillgodoräknande
   Om du är antagen som student vid Stockholms universitet kan du som tidigare studerat specialpedagogik, vid Stockholms universitet eller annat lärosäte ansöka om att tillgodoräkna dina tidigare kunskaper. Blanketen för ansökan om tillgodoräknande finns Under Utbildning.

  Studera med funktionsnedsättning

  Stockholms universitet erbjuder dig som har en dokumenterad varaktig funktionsnedsättning särskilt pedagogiskt stöd under studierna. För tillgång till stöd måste du som student ansöka om detta hos studentavdelningen.
  För mer information: Studera med funktionsnedsättning

  Om du har frågor kring särskilt stöd under dina studier på Specialpedagogiska institutionen är du välkommen att kontakta kontaktperson för studenter med särskilt pedagogiskt stöd.

  Kontaktperson vid institutionen: Kristina Salenstedt Linder, studievägledare.
  Telefon 08-1207 6433
   

  Hitta till oss

  https://www.specped.su.se/om-oss/hitta-till-oss/hitta-till-oss-1.41559

 • Kontakt

  Utbildningsadministration
  Om du har frågor om till exempel webbregistrering, gruppindelning eller information om lärplattformen Athena kontakta utbildningsadministratör:

  Rafiki Ubald:  speciallarare@specped.su.se

  Studie- och karriärvägledning
  Om du behöver särskilt pedagogiskt stöd under studietiden eller vill diskutera studieplanering kontakta studievägledare:

  Kristina Salenstedt Linder: studievagledare@specped.su.se