Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Specialpedagogprogram

Specialpedagogprogrammet är en påbyggnadsutbildning på avancerad nivå för dig som har en lärarexamen och arbetar som lärare. Den syftar till att utveckla kvalificerade kunskaper om olika förhållanden; i samhälle, skola och på individnivå, som riskerar att leda till svårigheter i lärandet.

Specialpedagogprogrammet vid Stockholms universitet
Foto: Niklas Björling

Vad gör en specialpedagog?

En specialpedagog ska arbeta tillsammans med både personal och ledning och bidra till utveckling av det inre pedagogiska arbetet, så att verksamheten kan erbjuda goda lärmiljöer och ge stöd och hjälp åt de barn och elever som är i särskilt behov av det.

Utbildningens inriktning ska ge en yrkeskompetens som bland annat innefattar:

 • att kritiskt och självständigt kunna identifiera, analysera och medverka i det förebyggande arbetet med att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer,
 • att kritiskt och självständigt kunna genomföra pedagogiska utredningar och analysera svårigheter på organisations- grupp- och individnivå,  
 • att kunna utforma och delta i arbetet med att genomföra åtgärdsprogram i samverkan med berörda aktörer samt stödja barn och elever och utveckla verksamhetens lärmiljöer,
 • en fördjupad förmåga att kunna verka som en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor för kollegor, föräldrar och andra berörda,
 • att leda utvecklingen av pedagogiskt arbete med målet att kunna möta behoven hos alla barn.
 • Programöversikt

  Utbildningens struktur och studiegång syftar till att främja en progression beträffande professionell och akademisk kompetens. Verksamhetsförlagda fältstudier, VFF, ingår också och genomförs i samarbete med företrädare för relevanta pedagogiska verksamheter.

  Varje kunskapsområde bearbetas ur såväl teoretiska som tillämpade aspekter. I form av både individuellt och kollektivt arbete i studentarbetslag bearbetas uppdragsdrivna uppgifter, case, dilemman, gruppdiskussion, gensvarsarbete och olika verksamhetsförlagda fältstudier. Övningar och uppgifter utgör därför vanliga inslag i undervisningen. Utöver den obligatoriska undervisningen behöver den studerande dessutom kunna sätta av tid för fältstudieuppgifter, gruppuppgifter, hemuppgifter, litteraturstudier, arbete i en internetbaserad lärplattform samt examination. Det innebär att den studerande behöver ha tillgång till en dator med internetuppkoppling. Dessutom krävs programvara som till exempel Microsoft Word, Adobe Reader, samt VLC Media Player.

  Programmets upplägg

  Varje kunskapsområde bearbetas ur såväl teoretiska som tillämpade aspekter. I form av både individuellt och kollektivt arbete i studentarbetslag bearbetas uppdragsdrivna uppgifter, case, dilemman, gruppdiskussion, gensvarsarbete och olika verksamhetsförlagda fältstudier. Övningar och uppgifter utgör därför vanliga inslag i undervisningen. Utöver den obligatoriska undervisningen behöver den studerande dessutom kunna sätta av tid för fältstudieuppgifter, gruppuppgifter, hemuppgifter, litteraturstudier, arbete i en internetbaserad lärplattform samt examination. Det innebär att den studerande behöver ha tillgång till en dator med internetuppkoppling. Dessutom krävs programvara som t.ex. Microsoft Word, Adobe Reader, samt VLC Media Player.

   

  Studietakt, helfart

  För studier på helfart (100%) är utbildningen campusförlagd om ca. 20 undervisningsdagar per termin. Undervisningsdagarna är huvudsakligen förlagda till sammanhängande måndagar och tisdagar, ca varannan vecka under termin 1–2. Termin 3 har ett mer varierande upplägg.
  Undervisningen sker delvis plats på Stockholms universitet och delvis online. Du förväntas arbeta med den webbaserade lärplattformen Athena mellan kursens träffar, oavsett om de sker webbaserat eller genom campusträffar.
  Utbildning på helfart innebär att du behöver kunna avsätta ca 40 timmar i veckan för studier. Studierna består av undervisning, arbete i studentarbetslag, där ni själva kommer fram till gemensam studietid, samt tid för egna studier. Alla studenter förväntas avsätta nödvändig tid för studierna.
  Mer detaljerad information hittar du i respektive termins kursplan.


  Studietakt, halvfart

  För studier på halvfart (50%) är utbildningen campusförlagd om ca. 10 undervisningsdagar per termin. Undervisningsdagarna är huvudsakligen förlagda till sammanhängande torsdagar och fredagar under termin 1–5, ca 1 gång i månaden, medan termin 6 har ett mer varierande upplägg.
  Undervisningen sker delvis plats på Stockholms universitet och delvis online.  Du förväntas arbeta med den webbaserade lärplattformen Athena mellan kursens träffar, oavsett om de sker webbaserat eller genomcampusträffar.
   Utbildning på halvfart innebär att du behöver kunna avsätta ca 20 timmar i veckan för studier. Studierna består av undervisning, arbete i studentarbetslag, där ni själva kommer fram till gemensam studietid, samt tid för egna studier. Alla studenter förväntas avsätta nödvändig tid för studierna.
  Mer detaljerad information hittar du i respektive termins kursplan.

   

  Kurs 1: Specialpedagogik som tvärvetenskap,  UQ1SPP 30 hp

  Kursens övergripande syfte är att studenten ur ett specialpedagogiskt perspektiv ska utveckla en kompetens när det gäller att identifiera och problematisera betingelserna för samspelet mellan individ och miljö. Detta syfte motiveras i sin tur av att specialpedagogen i sitt yrke ska utveckla relevanta lärmiljöer och pedagogiska verksamheter för barn, ungdomar och vuxna i behov av särskilt stöd. I kursen integreras vetenskapsteori och metod och fältstudier.

  Kursen innehåller tre delkurser:

  Delkurs 1: Specialpedagogik som tvärvetenskap, ideologi och praktik, 15 hp.
  Delkurs 2: Vetenskapsteori och forskningsmetod inom specialpedagogik I, 7,5hp
  Delkurs 3: Specialpedagogiska perspektiv på lärmiljöer, 7,5 hp

   

  Kurs 2: Specialpedagogens yrkesspecifika kompetenser,  UQ2SPP 30 hp

  Kursen syftar till att den studerande utvecklar förmåga att utifrån olika teorier, metoder och praxis fungera som en kvalificerad samtalspartner till personal, elever och föräldrar och leda olika utvecklingsarbeten som syftar till att skapa ökade förutsättningar för elevers deltagande och kunskapsutveckling. Vidare ska
  studenterna utveckla förmåga att kritiskt granska och utveckla olika redskap som kan identifiera och överbrygga hinder för elevers deltagande och studenten ges även möjlighet att arbeta med etiskt förhållningssätt samt att utveckla sin empatiska förmåga.

  Kurs 2 på helfart (100%) ges varje vårtermin som en fortsättning till kurs 1 vid förregående höstterminen.

  Kursen innehåller fyra delkurser:

  Delkurs 1: Kvalificerade samtal, 7,5 hp.
  Delkurs 2: Lärande, funktionshinder, genus och etnicitet, 7,5 hp.
  Delkurs 3: Bedömning och åtgärdsprogram, 7,5 hp.
  Delkurs 4: Pedagogiskt utrednings-, utvärderings- och utvecklingsarbete, 7,5 hp.

   

  Kurs 3: Att forska inom specialpedagogik, UQ3SPP 30 hp

  Kursen innehåller tre delkurser:

  Delkurs 1. Vetenskapsteori och metod, 7,5 hp.
  Delkurs 2. Teori och praktik i specialpedagogisk forskning, 7,5 hp.
  Delkurs 3. Examensarbete, 15 hp

 • Så ansöker du

  Ansökningstid och antagningsbesked

  Våra professionsutbildningar har ansökan 15 februari -15 mars. Sista kompletteringsdag är den 1 april. Antagningsbeskeden kommer redan den 26 april, så att du som söker har en större möjlighet att planera för dina studier med din eventuella arbetsgivare.  
  Reservantagning kan komma att ske i en första omgång innan sommaren.

  Yrkeserfarenhet

  För att antas till Specialpedagogprogrammet krävs minst 3 års yrkeserfarenhet på minst halvtid som lärare. Intyg om särskild yrkeslivserfarenhet. Specialpedagogprogrammet (690 Kb)

 • Mer information

  Studieinformation

  • Digitala verktyg och tjänster 
   Samlat schema, kontohantering för ditt SU-konto, hur du ansluter till eudoram (WiFi), länkar till lärplattformen med mera: 

   Digitala verktyg och tjänster

  • Blanketter för Anmälan om studieavbrott, Ansökan om studieuppehåll, Ansökan om återupptagande av studier m.m.
  • Vanliga studentfrågor (FAQ)
  • Tillgodoräknande
   Om du är antagen som student vid Stockholms universitet kan du som tidigare studerat specialpedagogik, vid Stockholms universitet eller annat lärosäte ansöka om att tillgodoräkna dina tidigare kunskaper. Blanketen för ansökan om tillgodoräknande finns Under Utbildning.

  Athena

  All kursinformation som finns på denna kurshemsida uppdateras inför varje terminsstart och är aktuell fram tills dess att kursen börjar. Efter det hittar du all information i lärplattformen Athena. För att kunna logga in där krävs det att du är både antagen och registrerad på kursen. https://athena.itslearning.com/

  Instruktioner för att komma igång med Zoom (247 Kb) (247 Kb)

  Studera med funktionsnedsättning

  Stockholms universitet erbjuder dig som har en dokumenterad varaktig funktionsnedsättning särskilt pedagogiskt stöd under studierna. För tillgång till stöd måste du som student ansöka om detta hos studentavdelningen.
  För mer information: Studera med funktionsnedsättning

  Om du har frågor kring särskilt stöd under dina studier på Specialpedagogiska institutionen är du välkommen att kontakta kontaktperson för studenter med särskilt pedagogiskt stöd.

  Kontaktperson vid institutionen: Kristina Salenstedt Linder, studievägledare.

  Hitta till oss

  https://www.specped.su.se/om-oss/hitta-till-oss/hitta-till-oss-1.41559

 • Kontakt

  Utbildningsadministration

  Om du har frågor om till exempel webbregistrering, gruppindelning eller information på lärplattformen Athena kontakta utbildningsadministratör:

  Lini Yin Olofsson: specialpedagog@specped.su.se

   


  Studie- och karriärvägledning

  Om du behöver särskilt pedagogiskt stöd under studietiden eller vill diskutera studieplanering kontakta studievägledare:

  Kristina Salenstedt Linder: studievagledare@specped.su.se