Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Lingvistisk etnografi i utbildningssammanhang

Kursen introducerar grundläggande teoretiska utgångspunkter inom lingvistisk etnografi och fältets framväxt i förhållande till andra närliggande forskningsfält.

Kursens fokus ligger på forskning om flerspråkighet, identitet och lärande i utbildningssammanhang. Studenten introduceras till ett antal nyckelverk och centrala begrepp diskuteras. Vidare diskuteras och problematiseras tillämpningen och betydelsen av en lingvistiskt etnografisk ansats i vetenskapliga publikationer om flerspråkighet, identitet och lärande i utbildningssammanhang. Dessutom transkriberar och analyserar studenten interaktionella data och diskuterar betydelsen av olika transkriptioner och analytiska val. Studenten redogör även för och diskuterar forskningsetiska aspekter i lingvistisk etnografi.

Kursen ges i samarbete med Centrum för tvåspråkighetsforskning, Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet.