Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Lärandeteorier och identitetsutveckling

Motsvarar kursen Lärandeteorier och identitetsutveckling - kurs inom VAL (YP029U), 7.5 hp.

Kursen behandlar olika teorier om lärande såsom behaviorism, kognitivism och sociokulturella perspektiv. I kursen presenteras även modern kognitionsforskning där motivation och förståelse lyfts fram som betydelsefulla för att lärande ska ske.

Ett annat inslag i kursen tar upp hur olika lärmiljöer, t.ex. yrkesverksamheter och yrkesutbildning, påverkar ungdomars och vuxnas lärande och identitetsskapande.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och arbete i studentarbetslag. Obligatorisk deltagande i lärplattformsdiskussion. Närvaro är obligatorisk vid seminarietillfällena. Vid frånvaro från seminarietillfällena görs kompletteringsuppgift utifrån seminarieledarens anvisningar. För detaljerad information se studiehandledning för kursen.

  Studiehandledningar

  Studiehandledning YP29LÄ_YP029U Alla VT24_reviderad (345 Kb)

  Studiehandledning Alla HT23 (514 Kb)

   

  Examination

  Kunskapskontroll sker genom två skriftliga examinationer i form av hemtentamen som bedöms med en sjugradig betygsskala samt en individuell skriftlig hemuppgift som bedöms med en tvågradig betygsskala G=Godkänd U=Underkänd. För detaljerad information se studiehandledning för kursen.

  Betygssättning på kursen sker enligt sjugradig målrelaterad betygsskala: 
  Godkända betyg (i fallande ordning)
  A = Utmärkt
  B = Mycket bra
  C = Bra
  D = Tillfredsställande
  E = Tillräckligt

  Underkända betyg
  Fx = Underkänd, något mer arbete krävs
  F = Underkänd, mycket mer arbete krävs

  Betyg på kursen baseras på skriftliga individuella uppgifter.

  Kursens betygskriterier presenteras i studiehandledningen. Meddelade målrelaterade betygskriterier är bindande.

  För godkänt slutbetyg på kursen krävs lägst betygsgraden E respektive G på samtliga examinationsuppgifter, fullgjorda obligatoriska uppgifter samt fullgjord obligatorisk närvaro.

  Student som fått betyget Fx har en gång per termin möjlighet att komplettera inlämnade examination inom två veckor efter det att kompletteringsbehovet meddelats. Därefter, eller om detta inte görs inom angiven tid, skall studenten omexamineras.

  För varje kurstillfälle erbjuds minst två examinationstillfällen. Det läsår kurstillfälle saknas erbjuds minst ett examinationstillfälle. 

  Vid frånvaro vid två eller fler schemalagda seminarier anses studenten inte ha genomgått kursen och behöver gå om kursen för godkänt betyg.

  Studerande som fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre betyg.

  Studerande som fått betygen Fx eller F på prov två gånger i rad av en och samma examinator har rätt att få annan examinator utsedd vid nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan om detta ska göras till institutionsstyrelse/prefekt.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Aktuell litteraturlista fastställs senast två månader före kursstart och görs tillgänglig på kurssidan i utbildningskatalogen.

 • Kursrapporter

 • Mer information

 • Kontakt

  Kursansvariga

  Studiegång Allmän 100%
  Maria Calissendorff

  Studiegång Allmän 50% + Allmän VAL
  Jan Pettersson

  Studiegång Vård och omsorg + Vård VAL

  Mikael Persson

  Utbildningsadministration

  Emma Kollberg
  E-post: yrkeslarare@edu.su.se