Stockholms universitet logo, länk till startsida

Ord och begrepp i universitetsvärlden

Disputation, akademi, examinator - det finns många ord och begrepp inom den akademiska världen som du som student säkert kommer i kontakt med under din utbildning. Här följer en liten akademisk och studentikos ordlista.

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, R, S, T, U, Ä

 

A

Adjungerad professor
Innehavare av deltidstjänst för forskning och forskarhandledning, rekryterad från företag eller myndighet, där personen har sin huvudsakliga tjänst.

Akademi
Grekiskt ord, kommer från namnet på den trädgård nära Aten, uppkallad efter sagohjälten Akademos, där Platon undervisade.
Numera avses:
a) sammanslutning av vetenskapsmän, författare eller konstnärer
b) plats där exempelvis vetenskap, konst eller sport utövas
c) synonym till universitet

Akademisk kvart
En tradition på universitetet att undervisningen börjar en kvart efter hel timme.
Tillämpas inte på Stockholms universitet.
Traditionen började på den tiden då varje student inte hade en egen klocka utan fick lita till kyrkklockans slag. När den slagit timman hade studenten en kvart på sig att hinna till föreläsningen.

Alumn
Person som tidigare studerat på universitet. Se gärna filmen "Om att vara alumn vid Stockholms universitet".

Amanuens
Student som arbetar på deltid med exempelvis undervisning, medverkar i forskning och annat administrativt arbete.

Anmälan/Ansökan/Antagning
Anmälan/Ansökan/Antagning till universitetets kurser och program sker via antagning.se
Där hittar du alla utbildningar som ges vid svenska högskolor och universitet.

Mer information om högre studier hittar du även på studera.nu

Alla kurser och program som ges vid Stockholms universitet hittar du i universitetets utbildningskatalog. Se Program och kurser. Den tryckta katalogen finns som bläddringsbar pdf här.

Avhandling
Vetenskaplig framställning i skriftlig form. Jämför Doktorsavhandling.

B

Biträdande professor
Befordringstitel som universitetet kan ge den person som visat prov på stor pedagogisk skicklighet och dessutom vetenskaplig kompetens i nivå med vad som krävs för en professur.

Bolognadeklarationen
För att öka möjligheten att jämföra betyg och utbildningar internationellt och för att underlätta rörligheten och anställningsbarhet i Europa har Stockholms universitet anpassat kurser och utbildningsprogram enligt den så kallade Bolognadeklarationen.

C

Case-studier
Undervisningsform där man arbetar med ett verkligt fall, ett case.

D

Dekanus
Ordförande i fakultetsnämnd och den främste vetenskaplige representanten för fakulteten.

Disciplinnämnd
Beslutar om varning och avstängning av student som använder otillåtna hjälpmedel vid tentamen eller som stör eller hindrar undervisningen eller i studiemiljön. Läs mer i Regelboken om disciplinärenden.

Dispens
Befrielse från till exempel förkunskapskrav till utbildning eller visst examensvillkor.

Disputation
Offentlig diskussion av en vetenskaplig avhandling (doktorsavhandling), det avslutande momentet i utbildningen för doktorsexamen. Doktoranden (respondenten) lägger fram och försvarar sin doktorsavhandling och utfrågas av en opponent.

Disputera
Offentligt försvara sin avhandling.

Docent
Akademisk titel som av fakulteten tilldelas person på grund av dennes vetenskapliga och pedagogiska skicklighet.

Doktor
Person som avlagt doktorsexamen eller har doktorsgrad.

Doktorand
Person som är antagen till och bedriver forskarutbildning.

Doktorandtjänst
Tillsätts för rekrytering till forskarutbildning, avser heltid och är tidsbegränsad.

Doktor honoris causa
Se Hedersdoktor.

Doktorsavhandling
Vetenskaplig avhandling som försvaras offentligt för att erhålla doktorsexamen.

Doktorsexamen
Examen efter genomgångna prov i forskarutbildning och godkänd vetenskaplig avhandling.

Doktor jubilaris 
Se Jubeldoktor.

Doktorspromovering
Festhögtid där doktoranden mottager diplom och lagerkrans eller doktorshatt för sin nya akademiska grad.

E

Examensbevis
Dokument som visar att man uppfyllt fordringarna för viss examen.

Examenshögtider
Magisterpromotion arrangeras för att fira att examen avlagts på magisternivå eller motsvarande. Läs mer om inbjudan och anmälan här: Akademiska högtider. Dessutom arrangerar vissa institutioner och föreningar egna examenshögtider.

Examinator
Lärare som förrättar examination, alltså betygsätter tentor, uppsatser, m.m. Se Tentamen.

F

Fakultet
Indelning av ämnesområden för grund och forskarutbildning och forskning. Stockholms universitet har fyra fakulteter: humanistisk, juridisk, samhällsvetenskaplig och matematisk-naturvetenskaplig. Främste representanten för fakulteten är dekanus och ställföreträdare är prodekanus.

Fakultetsföreningar
Universitetets motsvarighet till nationerna i Lund och Uppsala, men här grupperas studenterna in efter utbildningsområde, inte efter geografisk hemvist.

Fakultetskansli
Berednings- och serviceorgan för fakulteten.

Fakultetsnämnd
Ledningsgrupp för fakulteten med uppgift att planera och organisera grund och forskarutbildningen och forskningen inom fakulteten. Även personer utanför fakulteten, lämpliga för uppdraget, kan ingå.

Forskarassistent
Lärare som främst ska bedriva forskning.

Forskarutbildning
Utbildning som ska ge de kunskaper och färdigheter som behövs för att självständigt kunna bedriva forskning (Se Doktorand).

Forskningsråd
Statlig myndighet med uppgift att initiera och stödja forskning inom ett visst ämnesområde. Inrätta forskartjänster för att få till stånd forskning inom nya områden. Tjänsterna placeras vid universitet eller högskolor.

G

Gasque
Studentikos fest arrangerad av studentkårerna. Läs mer om studentkårer och föreningar vid Stockholms universitet.

Grundforskning
Forskning som inte syftar till en konkret tillämpning och problemlösning. Större delen av forskningen vid Stockholms universitet är av sådan art. Se även, Tillämpad forskning.

H

Handledare
- utses för varje doktorand under dennes forskarutbildning.
- utses för varje student som ska skriva kandidat- och magister/masteruppsats.

Hedersdoktor
(doktor honoris causa)
Titel som tilldelas person som gjort framstående vetenskapliga insatser eller på annat sätt främjat forskningen vid universitetet.

Högskola
a) det samlande namnet på eftergymnasial utbildning. Kallas vanligen universitet eller högskola.
b) namn på läroanstalt för högre undervisning och forskning men med begränsad omfattning eller speciell inriktning.

Installation
Högtid när nya professorer installeras i sina ämbeten.

I

Institution
Arbetsenhet vid universitetet med utbildning och forskning inom ett enda eller en grupp närbesläktade ämnesområden. Det är på institutionen du bedriver dina studier. Hitta länkar till alla institutioner här: su.se/institutioner.

Institutionsstyrelse
Ledningsorgan för institutionen som leds av prefekt, företrädare för lärare, anställda och studenter.

J

Jubeldoktor
Jubeldoktor (doctor jubilaris) är en titel som genom en särskild promotion tilldelas den som 50 år tidigare promoverats till doktor vid ett universitet.

K

Kandidatexamen
Kandidatexamen uppnås efter avslutade kurser om sammanlagt 180 högskolepoäng, inklusive en kandidatuppsats. Läs mer om Examen

Klubbmästeri
Studentförening som ordnar studentpubar. Läs mer om studentkårer och föreningar vid Stockholms universitet.

Kåravgift
Terminsavgift för frivilligt medlemskap i studentkår och fakultetsförening. 

L

LADOK
Det datasystem där alla dina studieresultat registreras. I Ladok för studenter kan du se alla dina resultat, ta ut ett utdrag samt ordna studieintyg. Detta kan du göra med ditt universitetskonto. För att aktivera ditt universitetskonto går du till su.se/aktivera
Institutionerna ansvarar för att studieresultaten registreras hos LADOK. Du kan som student även få intyg via din institution eller hos Infocenter i Studenthuset, Universitetsvägen 2 B.

Licentiatexamen
Är en etappavgång i doktorandutbildningen.

M

Magisterexamen
Magisterexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt 60 högskolepoäng, inklusive en magisteruppsats. Läs mer om Examen

Marskalk
Person som har uppsikt över anordningarna vid en festlig tillställning och som är aktiv inom ett klubbmästeri eller dylikt. Läs mer om studentkårer och föreningar vid Stockholms universitet.

Masterexamen
Masterexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt 120 högskolepoäng, inklusive en masteruppsats. Läs mer om Examen

Mitt universitet
Stockholms universitets gemensamma portal mitt.su.se. Här kan du bland annat se ditt schema, anmäla dig till tentor och se dina betyg och resultat.

O

Omtentamen
(Omtenta) kan man göra om man misslyckats med en tentamen. Görs oftast strax före nästa termins början. Jämför Tentamen.

Opponent
Person som utsetts att granska och kritisera doktorsavhandling under disputation samt att ställa frågor till respondenten. Studenter agerar även opponenter på varandras uppsatser på kandidat- och magister/masternivå.

P

Prefekt
Ledare för en institution med ansvar för dess verksamhet, administration och ekonomi.

Prodekanus
Ställföreträdare för dekanus.

Professor
Innehavare av den högsta lärartjänsten och ansvarig för forskning och forskarutbildning inom sitt ämnesområde men medverkar även i grundutbildningen.

Professor emeritus/emerita
Titel som används när en professor gått i pension. Började användas 1916.
Latin: "den som tjänat ut", "veteran".
Uttalas eméritus, emérita. Pluralis emériti.
Begreppet "emeritus" används även ibland i mer studentikosa sammanhang som titel på f.d. förtroendevalda inom studentkårer och -föreningar.

Prorektor
Ställföreträdare för universitetets rektor.

R

Recentior
Används av studentkårer för att benämna en nyinskriven student.

Registrering
Sker inför varje terminsstart vid den institution där du ska läsa. För fler viktiga saker att veta inför terminsstart se su.se/nystudent.

Registerutdrag
Se LADOK.

Rektor
Högste företrädare för universitetet. Utgör tillsammans med prorektor och förvaltningschefen universitetets ledning.

Respondent
Den som försvarar sin doktorsavhandling vid disputation. I vissa fall används begreppet även vid försvarande av kandidat-, magister- och masteruppsatser.

S

Sektion
Delområde av fakultet.

Seminarium
Sammanträde där man diskuterar ett vetenskapligt problem eller en uppsats. Tillsammans med föreläsningar, lektioner och laborationer den vanligaste undervisningsformen.

Sexa
Uppsluppen middag (gärna med toastmaster) som arrangeras av studentkårerna.

Sittning
(Stor) middag, ofta med toastmaster och 3-rätters middag som arrangeras av studentkårerna.

Stipendier
Pengar som kan sökas av studenter som läser på grundnivå eller studenter som antagits till forskarutbildning. Information om stipendier.

Stockholms Studentkårers Centralorganisation, SSCO
är en samarbetsorganisation för studentkårerna i Stockholm. De arbetar för ett aktivt studentliv i Stockholm. ssco.se.

Studentbostäder
Stiftelsen Stockholms Studentbostäder (SSSB) erbjuder bostad till dig som är medlem i Stockholms universitets studentkår. Väntetiden för en studentbostad har varierat under de senaste åren. Sök därför bostad i god tid. sssb.se

Studentikos
Begrepp som används av studentkårerna som betyder uppsluppen, skojfrisk, och sorglös.

Studentkår
Förening för studenter där du både kan delta i ett aktivt studentliv samt få stöd vid eventuella problem. Se mer om vilka kårer som finns här.

Studierektor
Lärare som leder utbildningen vid en institution.

Symposium
Ett slags vetenskaplig konferens.

T

Tentamen
Tenta, muntligt eller skriftligt prov.

Tentera
Tenta, göra ett muntligt eller skriftligt prov.

Tillämpad forskning
Forskning som skall utnyttjas för visst konkret syfte och inriktad på praktiska problemlösningar. Jämför Grundforskning.

Tvärvetenskap
Vetenskap som anknyter till flera vetenskaper, är gränsöverskridande.

U

Universitet
Högskoleenhet med fakultetsorganisation.

Universitetsadjunkt
Lärare med examen från grundläggande högskoleutbildning eller motsvarande kompetens och med pedagogisk skicklighet.

Universitetslektor
Lärare med doktorsexamen och pedagogisk skicklighet.

Uppdragsforskning
Forskning som utförs på uppdrag av myndighet eller företag.

Ä

Ämnesråd
Kontakta studiebevakarna på Studentkåren för information om ämnesråd. Hitta deras kontaktuppgifter här: sus.su.se

På denna sida