Foto: Lotta Jons

Hur är det att undervisa om att undervisa och att modellera undervisning? Ny behörighetsgivande högskolepedagogisk kurs för dig verksam inom någon del av universitetets lärarutbildning. Kursen hjälper dig att utforska och utvecklas i den komplexa rollen som lärare för lärare, att vara forskare i lärarutbildningar och att vara ”curriculum developer”. I kursen undersöker vi också lärarutbildarens identitet, värderingar och relation till samhället.

Om kursen

Kursen Kompetensutveckling för lärarutbildare vänder sig till dig som är verksam inom Stockholms universitets olika lärarutbildningar och har tidigare högskolepedagogisk utbildning, UL1 eller motsvarande. Kursen stödjer din möjlighet att utvecklas i rollen som lärarutbildare, oavsett om du är ny i rollen eller har lång erfarenhet. Kursen ges nästa gång hösten 2019.

Efter kursen kan du

Med utgångspunkt i lärarutbildningsdidaktisk forskning och teori samt i beprövad erfarenhet kommer du att efter kursen kunna

  • diskutera och problematisera lärarstudenters lärande
  • självständigt, och tillsammans med andra, kunna planera, genomföra och utvärdera undervisning och examination inom lärarutbildning
  • använda för lärarutbildning relevanta nationella och lokala regelverk samt diskutera samhällets mål med lärarutbildning och det akademiska lärarskapet i relation till den egna lärarutbildarpraktiken och lärarstudenternas medverkan i utbildningen
  • visa ett reflekterat förhållningssätt till det egna akademiska lärarskapet, relationen till lärarstudenterna samt till lärarutbildningens värdegrund
  • tillvarata, analysera och kommunicera egna och andras erfarenheter samt relevanta resultat av forskning som grund för utveckling av lärarutbildning och lärarutbildarprofessionen
  • redovisat ett självständigt arbete i form av en s k Scholarship of Teacher Education-reflektion alternativt en Self-study som behandlar utbildning och undervisning inom lärarutbildning.

Innehåll och upplägg

Mellan kursträffarna genomförs enskilda och kollegiala aktiviteter såsom auskultation av kollegors praktik och professionsutvecklande reflektion. Under kursträffarna använder vi former som är speciellt lämpade för att utveckla lärarutbildares professionskompetens för att bearbeta kursens innehåll, delvis med tanken att metareflektera kring användbarheten i kursdeltagarnas egen lärarutbildningspraktik. Under kursträffarna genomförs också löpande kollegial och formativ återkoppling på kursprojektet.

Innehållet i kursen fokuserar på:

  • Rollen som lärare för lärare: att undervisa om att undervisa och att modellera undervisning.
  • Rollen som forskare i lärarutbildning: värdet av, funktionen hos och förutsättningar för forskning.
  • Rollen som ”curriculum developer”, dvs att utforma, analysera och utveckla undervisning på kursplane- och genomförandenivå.
  • Andra byggstenar i lärarutbildarens kunskapsbas såsom lärarutbildares identitet och visioner/värderingar samt lärarutbildningens och -yrkets sociala bäring.

Kursprojektet genomförs i par och bygger på konceptet critical friends. Som kritiska vänner auskulterar ni på varandra och reflekterar kring de aspekter av lärarutbildningspraktik som ni identifierar som fokus för ert kursprojekt. Vid kursens slut ska ni tillsammans ha författat en rapport i form av en Scholarship och Teacher Education-reflektion eller en Self-study som kan spridas till övriga lärarutbildare på universitetet.

Kursen motsvarar fem veckors studier (7,5 hp) och består av åtta kurstillfällen jämte enskilt arbete mellan kursträffarna. Kursen motsvarar högskolepedagogisk fortsättningskurs Universitetslärarutbildning 2.

Kursdagar

Dag Tid Plats
    Förberedelse, preliminär identifiering av egen frågeställning
  9-16 *
  9-12 *
  9-12 *
  9-12 *
Lokal / hitta till

*Meddelas senare

Språk Svenska
Kursansvarig Lotta Jons, pedagogisk utvecklare, MND
Kurslitteratur Meddelas vid kursstart

 

Kursintyg

Obligatorisk närvaro. Deltagare med godkänt resultat på kursen erhåller kursintyg.

Pil som pekar på anmälningslänken

Anmälan och anmälningsvillkor

Våra kurser vänder sig i första hand till, och är kostnadsfria, för anställda vid, eller associerade till, Stockholms universitet. När din ansökan har behandlats får du ett meddelande genom bokningssystemet med anvisningar hur du slutför din anmälan. Därefter är din anmälan bindande och vid avhopp senare än två veckor innan kursstart faktureras institutionen med 2000 kronor. Genom din anmälan bekräftar du att ditt deltagande i kursen är förankrad hos prefekt eller motsvarande.

Vi välkomnar även kursdeltagare från andra universitet och högskolor i mån av plats och då mot en kursavgift. Kursavgift för externa deltagare är 15.000 kr.

Kursen ges nästa gång hösten 2019.