Efter kursen kan du

Med utgångspunkt i högskolepedagogisk forskning och kollegialt erfarenhetsutbyte kommer du efter avslutad kurs att kunna

 • diskutera och argumentera för den egna synen på lärande
 • planera, genomföra och utvärdera undervisning
 • kommunicera och samarbeta med hjälp av digitala verktyg och diskutera hur dessa kan stödja lärande i högre utbildning
 • möta studenter på ett inkluderande sätt samt ha kunskap om regelverk och stöd för studenter med funktionsnedsättningar
 • känna till och diskutera förutsättningarna för lärares pedagogiska arbete utifrån relevanta nationella och lokala regelverk samt samhällets mål med den högre utbildningen
 • visa ett reflekterande förhållningssätt till det egna akademiska lärarskapet, relationen till studenterna samt till den högre utbildningens värdegrund

Innehåll och upplägg

I kursen behandlas följande

 • Studenters lärande och lärarrollen.
 • Kursdesign: lärandemål, undervisningsformer, återkoppling/bedömning och examination.
 • Ett urval av aktuella teman med relevans för högre utbildning, t ex digitalisering, inkludering och internationalisering.
 • Kollegial pedagogisk återkoppling genom aktiviteten ”kritisk vän”.
 • Pedagogisk egenreflektion.

Kursen bygger på principen om aktivt erfarenhetsutbyte mellan lärare från universitetets olika områden och förutsätter medverkan vid samtliga undervisningstillfällen. Kursen börjar med två veckors självstudier som följs av fem obligatoriska heldagsseminarier (10-15) och tre workshopar som du väljer själv.

Varje kurstillfälle förutsätter både förberedelse och efterarbete. Du förväntas även arbeta med examinationsuppgifterna kontinuerligt under kursens gång. Vi varierar arbetsformerna vid kursträffarna och diskuterar de olika formernas pedagogiska potential och utmaningar så att du kan ta ställning till deras användbarhet i din egen praktik.

Examination

Examinationsuppgiften består av två delar:
1) att som ”kritisk vän” reflektera kring en undervisningssituation med hjälp av kurslitteratur, kollegiala samtal och auskultation,
2) att formulera en pedagogisk egenreflektion och att ge formativ återkoppling på kurskamraters texter.

Kursen motsvarar 7,5 hp.

 

CeUL:s workshop-program 

 

Schema vår 2021

TID: Alla dagar kl 1015

Kursträffar Lokal
22 februari Kursstart. Självstudier
8 mars Seminarium online
24 mars Seminarium online
16 april Seminarium online
28 april Seminarium online
10 maj Seminarium online

 

Lokal/Hitta till:  Kursträffarna hålls i E-mötestjänsten Zoom. För att delta i kursen behöver du:

 •     En dator, padda eller mobil där du installerat och loggat in i e-mötestjänsten Zoom (se guide).
 •     Ett headset med mikrofon
Språk Svenska
Kursledare

Maria Öhrstedt, universitetslektor vid institutionen för pedagogik och didaktik

Kurslitteratur

Hunt, Lynne & Chalmers, Denise (2013). University teaching in focus. A learning - centred approach. Routledge.

Artiklar tillkommer.


Intyg

Deltagare med godkänt resultat på kursen erhåller kursintyg.

 

Pil som pekar på anmälningslänken

Anmälan och anmälningsvillkor

Våra kurser vänder sig i första hand till, och är kostnadsfria, för anställda vid, eller associerade till, Stockholms universitet. När din ansökan har behandlats får du ett meddelande genom bokningssystemet med anvisningar hur du slutför din anmälan. Därefter är din anmälan bindande och vid avhopp senare än två veckor innan kursstart faktureras institutionen med 2000 kronor. Genom din anmälan bekräftar du att ditt deltagande i kursen är förankrad hos prefekt eller motsvarande.

Kursdeltagare från andra universitet och högskolor kan delta i mån av plats, anställda vid Stockholms universitet har förtur till platserna. Kursavgift för externa deltagare: 15.000 kr.

 

Anmälan till kursen Universitetslärarutbildning 1 VT21