Lärarkonferensen

Anmälan av bidrag

Lärarkonferens2020 - möjligheter med akademiskt lärarskap bjuder in dig som arbetar med undervisning och undervisningsrelaterade sysslor att dela erfarenheter från utveckling av undervisning (eng: best practice) med kollegor från hela universitetet. Denna gång vill vi även sätta lite extra fokus på de möjligheter som ett vetenskapligt förhållningssätt  ett så kallat akademiskt lärarskap   till den egna universitetspraktiken kan föra med sig (eng: Scholarship of teaching and learning). Förutom exempel på best practice välkomnar vi därför även redogörelser för hur man kan använda sitt vetenskapliga kunnande för att systematiskt undersöka, kollegialt granska och publikt dela insikter och erfarenheter från praktiken som universitetslärare. Vi vill också pröva att lyfta ämnesdidaktiska aspekter, det vill säga på vilka konsekvenser disciplinens karaktär har för studenternas lärande och lärarens undervisning.

Varje bidrag kommer att bedömas i relation till följande kriterier

 • Bidrag av formen Best-practice eller Akademiskt lärarskap (gärna med ämnesdidaktiskt inslag)
 • Tydlighet och koherens i bidraget, inklusive titeln
 • Bidrag till praktik, utveckling och utvärdering av pedagogisk utveckling vid utbildningar inom Stockholms universitet
 • Värde för konferensdeltagarna
 • Att bidraget håller sig till de föreslagna strukturerna och tidsberäkningen för de olika presentationsformerna
 • Aktiv och produktivt engagemang för deltagarna
 • Förutom dessa kriterier kommer bidragen att bedömas med utgångspunkt i hur väl de uppfyller anvisningarna för vald bidragskategori och presentationsformat  se nedan.

Bidragskategorier

Du/ni kan anmäla två olika kategorier av bidrag. Ett bidrag som redogör för utveckling av den universitetspedagogiska praktiken är ett så kallat Best-Practice bidrag. Ett bidrag som rapporterar mer eller mindre systematiska studier av den universitetspedagogiska praktiken är ett bidrag av kategorin Akademiskt lärarskap.

Best-practice bidrag

Ett Best-practice bidrag utgörs av en beskrivning av vad som har gjorts, varför, samt de erfarenheter författarna gjorde av sitt genomförande. Ett Best-practice bidrag svarar på frågorna:

 • Varför ansåg vi det viktigt att arbeta med denna fråga/ämne? Vad har andra gjort inom detta område?
 • Hur organiserades och genomfördes “projektet”?
 • Vad lärde vi av processen?
 • Vilka råd har vi till andra som vill göra något liknande?

Akademiskt lärarskap

Konferensen välkomnar speciellt studier som utgår från ett vetenskapligt förhållningssätt till sin egen undervisning, till studenters lärande eller till utbildningens innehåll och utformning (eng: curriculum). Sådana studier bygger på systematisk undersökning och kan gärna vara  eller senare bli  föremål för kollegial granskning.

Akademiskt lärarskap handlar just om att publikt dela utforskandet av sin egen, eller andras, universitetspedagogiska praktik så att resultaten kan tillämpas även av andra, praktiskt eller teoretiskt. Ett bidrag av denna kategori…

 • har en tydlig förankring i tidigare forskning inom området
 • följer gängse principer för vetenskaplighet som kritisk diskussion i relation till empiriskt eller teoretiskt underlag
 • följer formatet ‘Introduktion, Metod, Resultat och Diskussion’ (IMRoD).

Presentationsformer

Du kan välja mellan följande former

 • presentation/paneldiskussion
 • rundabordsdiskussion
 • posterpresentation
 • workshop/IKT-workshop

Beskrivning av presentationsformerna

Anmälan av konferensbidrag

Anmälan av konferensbidrag är nu stängd.

OBS! Anmälan av deltagande i konferensen görs separat i onlineformuläret Anmälan av deltagande

 

Bokmärk och dela Tipsa

Kontakt

Frågor om konferensen
Kontakta Projektledningsgruppen vid Centrum för universitetslärarutbildning.
E-mejl: lararkonferensen.ceul@su.se

Anmälan till lärarkonferens2020

VIKTIGA DATUM

2020

27 januari Publiceras färdigt program

26 februari 2020 Sista dag för anmälan av deltagande i konferensen

2019

9 september öppnar anmälan och vi börjar ta emot konferensbidrag

1 december är sista dag för inlämning av konferensbidrag (har förlängts till 1 dec)

12 december: Besked om bidrag

Hitta till konferensen

Lärarkonferens2020 i Nodhuset Kista

Nod-huset i Kista. Besöksadress/hitta till: Borgarfjordsgatan 12. Vi håller till i Institutionen för data- och systemvetenskaps lokaler. Här möter vi framtidens lärmiljöer i form av digitala lösningar, IT-teknik och flexibla lokallösningar.