Marinekologiska laboratoriet - Bentos

Vi är specialister på mjuka sedimentbottnars fauna av ryggradslösa djur och sedimentkemi. På uppdrag av, främst, Havs- och Vattenmyndigheten och flera Länsstyrelser utför vi provtagning inom det Nationellt- regionalt samordnade miljöövervakningsprogrammet ”Makrofauna mjukbotten, trend- och områdesövervakning”. Grunden i verksamheten är årligen återkommande provtagningar av ett hundratal stationer i Egentliga Östersjön, från Stockholm i norr till Trelleborg i söder. Insamlade data används för att bestämma ekologisk status i de provtagna vattenförekomsterna och för LTER, långsiktig ekologisk forskning. Utöver den regelbundna miljöövervakningsverksamheten kommer projekt och forskning kring förorenade sediment och remediering.

Provtagning med van Veen-huggare. Foto: Caroline Raymond

 

Verksamheten för provtagning och analys av makrofauna är ackrediterad av Swedac och vi deltar fortlöpande i workshops och interkalibreringar.

Vi är 3-4 personer som jobbar med allt från provtagning, taxonomi och andra biologiska analyser, vissa kemiska analyser, forskning och miljöanalys. Verksamheten finansieras genom olika uppdrag, forskningsprojekt och genom DEEP (forskarstöd).

Provtagningar

Vi åtar oss att utföra provtagning och/eller analys av mjukbottenlevande makrofauna Metodlista. Vid beräkning av kostnader utgår vi från beräknad tidsåtgång och fartygskostnader.

Personal

Jonas Gunnarsson, verksamhetsansvarig

Caroline Raymond, kontrakt, kvalitetsansvarig, databas, rapportering

Ola Svensson, taxonomi, rapportering

Johanna Honkanen, taxonomi


Kontakt: Jonas Gunnarsson.