Vi är specialister på fytalzonens växt- och algsamhällen. Fytalzonen är de grunda solbelysta bottnarna, dvs. de bottnar som solljuset når ned till och där det därmed kan växa fotosyntetiserande växter och alger. Till vilket djup detta är varierar mellan havs- och kustområden. I Östersjön sträcker sig fytalzonen ner till max ca 35 m djup.

Fiskyngel och tånglus bland rödalger och blåmusslor.

Fytalzonens vegetationsklädda bottnar har många ekologiska funktioner. De är havens skogar och hyser ett artrikt djursamhälle. Alg- och växtsamhällena ger skydd och mat åt en mängd ryggradslösa djur som i sin tur blir mat åt fiskar och fåglar. Även fiskyngel finner skydd och mat bland växterna. Kärlväxter på mjukbottnar stabiliserar sedimentet och bidrar till klarar vatten.

Grunden i verksamheten är flera nationella provtagningsprogram för att övervaka miljön på Östersjöns vegetationsklädda bottnar, program som integreras med långsiktig ekologisk forskning. Verksamheten inkluderar dykinventeringar och provtagningar i fält samt sortering och analys av kvantitativa prover på laboratoriet. Verksamheten är ackrediterad av Swedac och vi har stort fokus på att utföra högkvalitativa analyser.

Dykare tar ett kvantitativt prov.

Regelbundna fältprovtagningar: Vi har hand om den nationella miljöövervakningen av vegetationsklädda bottnar i fyra områden, Höga kusten, Singö, Gotland och Askö. I dessa områden görs årliga dykinventeringar längs transekter enligt undersökningstyp: Vegetationsklädda bottnar, ostkust (HAV 2016) samt insamling av kvantitativa prover i hårdbottensamhällen.

Laboratorieanalyser: På laboratoriet sorteras och analyseras kvantitativa prover tagna i fytalzonens växt- och algsamhällen. Proverna kan tas på olika sätt, det vanligaste är att en metallram med sidorna 20x20 cm placeras på botten varefter innehållet i ramen skrapas loss. En sida av ramen utgörs av en finmaskig nätpåse i vilken innehållet i ramen samlas upp. För att undersöka blåstångens djursamhälle träs istället en finmaskig nätkasse över en blåstångsruska som sedan klipps av strax ovanför häftskivan.

På laboratoriet sorteras proverna genom att plocka ut alla alger, växter och djur. Samtliga taxa artbestäms och antalet individer av djur räknas innan biomassa torrvikt bestäms.

Sortering av kvantitativa prover på laboratoriet.

 

Uppdrag: Vi kan åta oss laboratorieuppdrag samt, i mån av tid, även fältundersökningar. 

 

Personal: Gruppen består av fyra personer.

Dykare som inventerar.

Susanne Qvarfordt, PhD. Susanne är gruppchef, projekt- och kvalitetsansvarig samt dykare och dykledare.

Ellen Schagerström, PhD. Ellen är stf gruppchef, laboratorieansvarig samt dykare och dykledare. Ellen är tjänstledig under 2019-2020.

Chiara D’Agata, MSc. Chiara vikarierar för Ellen och är laboratorieansvarig, laboratorieassistent och dykare.

Malin Dahlgren, Msc. Malin är laboratorieassistent.

Flera tångräkor i blåstång.

Kontakt: Susanne Qvarfordt