Stockholms universitet

Forskningsprojekt Delat ledarskap

En forskargrupp har sedan millennieskiftet studerat företeelsen delat ledarskap mellan chefer i svenskt arbetsliv. Centralt har varit att förstå det delade ledarskapets former, arbetsprocesser och möjligheter. Därutöver har omfattningen av delat ledarskap kartlagts och de juridiska aspekterna utretts, både allmänt och specifikt inom skola och förskola. 

Bild föreställande två chefer
FOTO: ANGEL NIETO

Med delat ledarskap mellan chefer avses att en chefsposition delas på två (eller flera) personer i någon form av nära samarbete som går utöver traditionella uppdelningar mellan till exempel chef och biträdande chef.

Det handlar om att människor och organisationer söker vägar för att chefer ska rå med att vara chefer, få bättre överblick och grund för beslut. Man söker efter sätt att utforma arbetsvardagen så att verksamheter håller kvalitet och effektivitet, samtidigt som uppgiften att vara chef inte leder till omöjliga arbetssituationer, och i förlängningen till ohälsa.

Idén att ett chefsuppdrag bäst innehas av en enda person är inte självklar. Likafullt är singulärt ledarskap förankrat i mångas föreställningar som vore det den enda möjligheten. När en alternativ modell kommer på tal – som att bemanna en chefsposition med två personer – jämförs denna modell ofta med det traditionella singelledarskapet som vore detta problemfritt. Som i ett trollslag försvinner vetskapen om exempelvis både riktigt dåliga chefer och de överbelastade som inte orkar med arbetet. Fram träder tron på den kompetenta, dugliga och i alla lägen kapabla singelchefen.

Vi menar att det är både rimligt och angeläget att uppmärksamma kollektiva former som alternativ, inte minst för att de faktiskt utövas och fungerar i praktiken. De är vanliga trots att delade ledarskap mellan chefer inte alltid namnges som sådana.

 

Läs mer om projektet nedan och om de tre subprojekten: 

  • Delat ledarskap – en alternativ berättelse
  • Funktionellt delat ledarskap – en modell för hållbart chefskap i skola och förskola?
  • Delat ledarskap – om utveckling av chefs- och medarbetarskap

 

Projektbeskrivning

Vår forskning visar att delat ledarskap mellan chefer spänner mellan succé och katastrof, det är inte alltid enkelt och inte heller blir det bra per automatik. Detta är en uppenbar likhet med det singulära ledarskapet. Med grund i empiriska studier belyser våra subprojekt nedan förutsättningar, möjligheter och hinder för delat ledarskap mellan chefer. 

Några allmänna slutsatser är att delat ledarskap förändrar förutsättningarna för inflytande, lärande och kvalitet och innebär nya möjligheter för chefer i vår tid, inte minst när tempot är högt, verksamheten komplex och arbetsbelastningen stor. 

Att i en organisation införa delat ledarskap mellan chefer i någon form är att organisera chefsarbetet för lärande. I nästa steg bidrar det med annorlunda möjligheter till pedagogiska ingripanden i den verksamhet cheferna leder.

Figuren illustrerar de möjligheter som delat ledarskap för med sig även för medarbetare och för kvalitet i verksamhetsuppgiftens utförande. 

Illustration
Illustration angående kompetensbärande relation(er) i delade ledarskapskonstellationer och två slags möjliga pedagogiska ingripanden. (Källa: Döös & Wilhelmson, 2019 i boken Delat ledarskap i förskola och skola)

 

När kunskap om kollektiva ledningsformer sprider sig i samhället får hela samhällssystemet tillgång till en större repertoar av tankar om sätt att organisera ledning av verksamheter i stort. Det historiskt betingade förgivettagandet att ansvar endast kan bäras av en singulär chef ifrågasätts genom kunskap om att ansvar kan axlas av flera.

För vidare läsning se subprojekten nedan samt:

Döös & Wilhelmson (2021). Fifty-five years of managerial shared leadership research: A review of an empirical field.

Övrigt som är publicerat finns under fliken Publikationer.

 

Tre subprojekt

 

1. Delat ledarskap – en alternativ berättelse

Forskningsprojektet "Delat ledarskap - en alternativ berättelse. Om föreställningar, chefspraktik och lagstiftning" bygger på tvärvetenskapligt samarbete mellan pedagogik, statsvetenskap och rättsvetenskap. 

Delat ledarskap – en alternativ berättelse

 

2. Funktionellt delat ledarskap – en modell för hållbart chefskap i skola och förskola?

Forsknings- och utvecklingsprojekt med syfte att bidra till utveckling av och kunskap om en innovativ ledningsform med potential att ge goda förutsättningar för rektorer och förskolechefer att klara sitt uppdrag. 

Funktionellt delat ledarskap – en modell för hållbart chefskap i skola och förskola?

 

3. Delat ledarskap – om utveckling av chefs- och medarbetarskap

I detta forskningsprojekt undersöktes hur och varför delat ledarskap kan vara intressant för utveckling av chefs- och medarbetarskap. 

Delat ledarskap – om utveckling av chefs- och medarbetarskap

 


 

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Marianne Döös

Professor emerita

Institutionen för pedagogik och didaktik
Marianne Döös

Medlemmar

Tomas Backström

Professor

Mälardalens universitet
Tomas Backström

Jenny Madestam

Lektor

Södertörns högskola

Lena Wilhelmson

Tidigare Institutionen för didaktik och pedagogik, Stockholms universitet

Åsa Örnberg

Universitetslektor

Juridiska institutionen

Publikationer

Publikationer på engelska finns på projektets engelska sida.