Stockholms universitet

Forskningsprojekt ReMath - Researching Practice-Based Mathematics Teacher Education

I forskarskolan ReMath bedrivs forskning inom matematiklärarutbildning för att på sikt bidra till att göra denna så bra som möjligt.

Projektbeskrivning

Lärarutbildningen ska förbereda studenterna för yrkesuppdraget i skolan, men målsättningen är också att den ska vara forskningsbaserad. En del i den målsättningen är att studenterna under sin utbildning ska möta lärare som själva är aktiva forskare. Studenterna är också i behov av verktyg för att fortsätta utvecklas under sitt yrkesliv samt för att utveckla verksamheten och undervisningen. I det sammanhanget behöver studenterna kunna tillämpa forskning för egen och verksamhetens utveckling.

En forskningsbaserad lärarutbildning kräver, förutom ett forskningsbaserat innehåll, lärarutbildares tillgång till och medverkan i forskning som både utvecklar lärarutbildningen och lärarstudenters lärande. Förhållandet mellan teori och praktik kan ses som kärnan i läraryrket där läraren förväntas lösa praktiska problem utifrån sin teoretiska kunskap. Lärarutbildningen har blivit mer akademisk och det är av stor vikt att teori och praktik hänger ihop. För att kunna omfatta denna bredd med hög kvalitet krävs en utbildningsmiljö där praktik och högskolekurser, i vilka forskning inkluderas, utgör ett sammanhang genom hela lärarutbildningen. De verksamhetsförlagda delarna i lärarutbildningen är av stor betydelse, men all kunskap lärare behöver kan inte erhållas genom lektionsobservationer eller genom att öva på att undervisa. Inte minst för att lärare varken i sin praktik eller när de pratar om densamma tydliggör alla olika aspekter som ligger bakom de beslut som fattas i praktiken. Det finns därför också ett stort behov av att kritiskt granska vad som bäst kan läras i verksamhetsförlagd respektive högskoleförlagd utbildning.

Fokus för forskarskolan är följande:

  1. Vad karaktäriserar dagens matematiklärarutbildning i Sverige och utomlands? Särskilt avseende läggs på hur studenterna erbjuds möjligheter att engagera sig i den specifika praktiken, hur den representeras och hur olika delar av praktiken synliggörs.
  2. Alternativ till dagens matematiklärarutbildning; hur matematiklärarstudenternas kunskap och förmåga utvecklas under lärarutbildningen; och hur teori och praktik samspelar i det avseendet.
  3. Hur lärarutbildningen kan synliggöra matematiklärares val, kring inkludering av elever med olika bakgrund och förutsättningar, för alla lärarstudenter.

Forskarskolans målsättning är att bidra till (a) utveckling av forskningsbaserad kunskap om lärarutbildning, (b) att ge vägledning för organiseringen av matematiklärarutbildning, (c) utveckling av vårt nationella forskarsamhälle samt utveckling av vetenskaplig kompetens vid flera lärosäten.
Forskarskolan kommer att omfatta nio doktorander, med placering vid fyra lärosäten, som under fem år kommer att ägna sig åt sitt avhandlingsarbete, doktorandkurser och undervisning i matematiklärarutbildning. Deltagande lärosäten är Stockholms Universitet, Högskolan Kristianstad, Mälardalens Högskola och Högskolan Dalarna.

Forskarskolan kan kopplas till det VR-finansierade projektet TRACE: Att spåra matematiklärarutbildningen i praktiken vid Stockholms Universitet, och till projektet Lärarkandidaters utveckling till matematiklärare i åk 4-6 vid Högskolan Kristianstad. Det kommer också att kopplas kunskaper och erfarenheter från det VR-finansierade projektet Vad ska en matematiklärare kunna? Diskurser om matematiklärarkunskap på lärarutbildningen, vid Mälardalens Högskola. Nya forskningsprojekt kring matematiklärarutbildning kommer att utvecklas kring de medverkande doktoranderna inom deras olika forskarmiljöer.

Mer information finns på projektets engelska sida

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Iben Christiansen

Mälardalen University
Iben Christiansen

Medlemmar

Anders Jönsson

Kristianstad University
Anders Jönsson

Andreas Ryve

Mälardalen University
Andreas Ryve

Anette Bagger

Dalarna University
Anette Bagger

Anna Pansell

Universitetslektor, SR FN ma/nv-didaktik

Institutionen för ämnesdidaktik
Anna Pansell

Beatrice Björkskog

Mälardalen University
Beatrice Björkskog

Daniel Östberg

Mälardalen University
Daniel Östberg

Eva Norén

Docent, SR FN ma/nv-ämnenas didaktik

Institutionen för ämnesdidaktik
Eva Norén, dec 2022

Eva-Lena Erixon

Universitetslektor

Institutionen för ämnesdidaktik

Harita Pankajkumar Raval

Forskarstuderande

Institutionen för ämnesdidaktik
Harita Raval

Helena Grundén

Dalarna University
Helena Grundén

Hissan Yunus

Forskarstuderande

Institutionen för ämnesdidaktik
Yunus Hissan

Jannika Lindvall

Mälardalen University
Jannika Lindvall

Kicki Skog

Universitetslektor, Programansvarig grundlärarprogrammet 4-6

Institutionen för ämnesdidaktik
Kicki Skog

Kristofer Sidenvall

Dalarna University

Lisa Österling

Universitetslektor

Institutionen för ämnesdidaktik
Lisa Österling

Malin Jones

Dalarna University
Malin Jones

Miranda Rampe

Kristianstad University
Miranda Rampe

Natalya Maksym'yak

Doktorand

Institutionen för ämnesdidaktik

Publikationer

Harita Pankajkumar Raval and Lisa Österling, Stockholm University, Sweden

Developing an analytical tool for researching geometry discourse among pre-service teachers from India and Sweden

Nyheter