Stockholms universitet

Jämställdhet i relationen ökar sannolikheten för giftermål

Samboende kvinnor och män som anser att det är mer seriöst att gifta sig än att vara sambo gifter sig i högre utsträckning. Även de som är mer nöjda med fördelningen av hushållsarbetet i relationen är mer benägna att gifta sig. Det visar en ny studie från Stockholms universitet där forskarna analyserat svaren i en svensk enkätstudie om attityder kring relationer, jämställdhet och giftermål bland heterosexuella sambos och sedan följt upp personerna.

Bröllopspar håller varandra i händerna.
Foto: Jeremy Wongs/Unsplash

– Det är intressant att se att folk fortfarande tycker att det är skillnad på relationsformerna, att de flesta inte tycker att det är lika seriöst att vara sambo. Något annat som är intressant att peka på är att det ibland pratas om att män skulle vara mindre intresserade av att binda sig än kvinnor. Det ser vi verkligen att så är det inte alls utan det ser likadant ut för kvinnor och män, säger Sofi Ohlsson-Wijk, forskare i demografi på Stockholms universitets demografiska avdelnining och en av författarna till studien som nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften Journal of Marriage and Family. 

Sofi Ohlsson-Wijk
Sofi Ohlsson-Wijk, forskare i demografi på Sociologiska institutionen. Foto: Leila Zoubir/Stockholms universitet

Enkäten gick ut 2003, sedan har forskarna följt upp samma personer i registerdata för att se om de gifte sig mellan år 2004–2007. Forskarna såg även att de som planerar att skaffa barn inom en nära framtid eller som har gemensamma barn under fyra års ålder är mer benägna att gifta sig. 

Av de som däremot ansåg att det är svårare att lämna relationen om man är gift jämfört med om man är sambo var det färre som sedan gifte sig. Detta var något forskarna såg både bland de som har barn och de som inte har barn.

– Många vill vara seriösa men ändå inte bli för fast bundna till sin partner. Det finns en sorts ambivalens där som är intressant, man vill liksom ha kakan och äta den litegrann. Det var lite oväntat, säger Sofi Ohlsson-Wijk.

Hon och hennes medförfattare blev förvånade över detta eftersom det inte finns några konkreta hinder för att skilja sig idag. 

– Det är oklart om det är av symboliska, praktiska, juridiska, eller ekonomiska skäl. Det är ju mer reglerat hur man ska dela upp saker, fördela tillgångar och så om man har varit gifta än om man varit sambo. Så vi vet inte riktigt varför, säger hon.

I enkäten fick personerna även svara på hur de delade upp hushållsarbetet mellan sig och sin partner och hur nöjda de var med fördelningen. I svaren framkom att det var lika viktigt för män och kvinnor att vara nöjda men för kvinnor återspeglade nöjdheten oftare jämställdhet. Resultaten i studien visar också att de som var mer nöjda med uppdelningen, sedan gifte sig i högre utsträckning.

 

Ingen återgång till traditionella könsroller

Från 60-talet skedde en nedgång i äktenskapen i Sverige. Fler ingick istället samboskap och stora delar av västvärlden hakade på trenden. I slutet av 90-talet började fler och fler åter gifta sig i Sverige, något Sofi Ohlsson-Wijk tittat på i en annan studie där hon kunde konstatera att det verkligen berodde på en beteendeförändring och inte var en följd av bättre ekonomi eller att det var fler personer i den ålder då de flesta gifter sig. Uppgången fortsatte under cirka ett decennium och sedan har det skiftat under 2010-talet utan varken stora upp- eller nedgångar. En pågående studie där Sofi Ohlsson-Wijk är en av författarna kommer att undersöka de generella giftermålstrenderna över en längre tid.

Fortfarande är det så i Sverige att mer än hälften av befolkningen gifter sig någon gång i livet.

– Det finns alltså ingen större anledning att tro att individualiseringen skulle leda till att färre gifter sig, eller att den ökning vi såg av giftermål i början av millenniet signalerar någon slags återgång till traditionella könsroller. Snarare kan vi anta att folk skulle bli mer benägna att gifta sig ifall vi fortsätter gå mot ett mer jämställt samhälle vad det gäller hushållsarbete och att ta hand om barnen, säger Sofi Ohlsson-Wijk. Ifall kommande studier skulle visa en nedgång i giftermål får vi leta efter andra orsaker, säger Sofi Ohlsson-Wijk. 

 

Fakta: Så gjordes studien

Studien bygger på en enkät, Young Adult Panel Study (YAPS), utformad av Sociologiska institutionen, Stockholms universitet, med Eva Bernhardt i spetsen. Enkäten skickades ut 2003 av SCB till ett stratifierat slumpmässigt urval av svenskfödda kvinnor och män födda 1968, 1972, 1976 och 1980. 1085 av de som levde i en samborelation svarade på hur de såg på äktenskap, samboskap och fördelningen av hushållsarbete med sin partner. Sedan följde forskarna upp dem i registerdata år 2004–2007 för att se om de faktiskt gifte sig. Forskarna undersökte hur beteendet hängde samman med hur personerna svarat tidigare. Bland de svarande fanns både de som hade barn tillsammans med sin partner, de som hade barn sedan tidigare samt de som inte hade barn. Studien fokuserar på heterosexuella par eftersom forskarna var intresserade av att undersöka jämställdhet mellan män och kvinnor kopplat till bland annat fördelningen av hushållsarbete. Forskarna har däremot inte följt upp om äktenskapen sedan höll.

 

Mer om studien

“Getting married in a highly individualized context: Commitment and gender equality matter”, Journal of Marriage and Family, Författare: Sofi Ohlsson-Wijk, Maria Brandén och Ann-Zofie Duvander 

Artikeln publicerades 2022-09-01.