Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Arkeologi - kandidatkurs

Du får kunskaper i att formulera och tillämpa teoretiska och metodiska resonemang i analys och tolkning av arkeologiska problemställningar. Dessa kunskaper redovisas i ett större individuellt uppsatsarbete. Vidare får du kunskaper om arkeologins roll i dagens samhälle och om arbetsmarknaden.

Du får fördjupade kunskaper i att formulera och tillämpa teoretiska och metodiska resonemang i analys och tolkning av arkeologiska problemställningar. Dessa kunskaper redovisas i ett större individuellt uppsatsarbete. Vidare får du grundläggande kunskaper om arkeologins roll i dagens samhälle och om arbetsmarknaden. Du får tillämpa dessa kunskaper i ett grupparbete. En längre exkursion ingår.

Undervisnings- och examinationsformer hösten 2022
Undervisning och examinationer sker huvudsakligen i institutionens lokaler på Lilla Frescativägen 7, om inte nya restriktioner kräver annat.

Examination:
Problemformulering, analys och tolkning examineras genom två inlämningsuppgifter samt en examinationsuppgift.
Arkeologi och dagens samhälle examineras genom en hemtentamen.
Examensarbete examineras genom ett uppsatsarbete.

Hällristningarna i Släbroparken, Nyköping. Foto: Anna Sörman.
 • Kursupplägg

  Arkeologi kandidatkurs (30hp) ges varje hösttermin.

  Kandidatkursen består av tre delkurser:
  Problemformulering, analys och tolkning (7,5hp)
  Examensarbete (15hp)
  Arkeologi och dagens samhälle (7,5hp)

  Undervisningen äger huvudsakligen rum i Wallenberglaboratoriet, Lilla Frescativägen 7. Förutom föreläsningar ingår en flerdagarsexkursion, grupparbeten, individuell handledning mm.

  För att antas till kursen krävs fullgjord Arkeologi II, 30hp.

  Delkurser

  Arkeologi kandidatkurs, 30hp, består av tre delkurser som innehåller:

  Problemformulering, analys och tolkning: Kursen ger fördjupade kunskaper i att formulera och tillämpa teoretiska och metodiska resenmang i analys och tolkning av arkeologiska problemställningar.

  Examensarbete: Inom delkursen skrivs ett större individuellt examensarbete.

  Arkeologi och dagens samhälle: Kursen ger grundläggande kunskaper om arkeologins roll i dagens samhälle och arbetsmarknad.

  Undervisning

  Undervisningen är obligatorisk och sker i form av:

  För delkurs Problemformulering, analys och tolkning:
  - Föreläsningar, seminarier och exkursion.

  För delkursen Examensarbete:
  - Handledning och ventilering.

  För delkurs Arkeologi och dagens samhälle:
  - Gruppövningar och seminarier.

   

  Kursmål

  Efter genomgången kurs ska du kunna:

  För delkurs Problemformulering, analys och tolkning:
  - Söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning inom huvudområdet för utbildningen.
  -Beakta gällande forskningsetiska normer.

  För delkursen Examensarbete:
  - Själständigt identifiera, formulera och lösa problem utifrån kunskap om tillämpliga metoder inom området.
  - Genomföra ett examensarbete inom den angivna tidsramen.
  Muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera examenarbetets syfte och resultat.

  För delkurs Arkeologi och dagens samhälle:
  -Muntligen och skriftligen redogöra för ett urval av arbestmarkandens aktörers verksamhet.

  Examination

  Examination på delkursen Problemformulering, analys och tolkning sker genom framläggning av eget arbete på seminarier, opposition på andra arbete, kursuppgifter samt individuell skriftlig uppgift (PM).

  Examination på delkursen Examensarbete sker via uppsatsbedömning och genom ventilering av egen uppsats och opposition på andras uppsatser.

  Examination på delkurs Arkeologi och dagens samhälle sker via kortare muntliga presentationer av gruppövningar samt en individuell skriftlig uppgift.

  Den obligatoriska närvaron (80%) måste också vara uppfylld.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Litteratur

  Delkursen Problemformulering, Analys, Tolkning:

  Dahlgren, Stellan och Florén, Anders. 1996. Fråga det förflutna. En introduktion till modern historieforskning. Lund: Studentlitteratur. Sid. 175-243 (69 ss).

  Ekengren, Ann-Marie och Hinnfors, Jonas. Ny upplaga2012. Uppsatshandbok. Hur du lyckas med din uppsats. Lund: Studentlitteratur (138 ss).

  Lindstedt, Inger. Ny upplaga 2013. Textens hantverk: om retorik och skrivande. Lund: Studentlitteratur (168 ss).

  Patel, Runa och Davidson, Bo. Ny upplaga 2011. Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur (149 ss).

  Trost, Jan. 2014. Att skriva uppsats med akribi. 4 uppl. Lund: Studentlitteratur (96 ss).

  Wallén, Göran. 1996. Vetenskapsteori och forskningsmetodik. Kap. 4 Kvalitativ metodik (22 ss).

  Till textseminarium, utdelas:
  Kohler Riessman, Catherine. 2008. Narrative methods for the Human Sciences. Kap. 4, Structural analysis (sid. 77-81).

  Stanley, Liz. 1999. How do we know about past lives? I: Polkey, P (red). Women’s lives into print. The Theory, practice and Writing of Feminist Auto/Biography. New York: St. Martin's Press (sid. 10-12).

  Totalt sidantal kurslitteratur 650. Tillkommer egen vald litteratur för kursuppgifter.

  Delkursen Examensarbete (Kandidatuppsats):
  Litteratur väljs självständigt och i samråd med handledare.

  Delkursen Arkeologi och dagens samhälle
  Litteratur till grupparbeten väljs självständigt och i samråd med kursansvarig.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

   

  Kursansvarig lärare Arkeologi och dagens samhälle
  Kursansvarig lärare
  Studievägledare
  Studieadministratör