Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Organismernas mångfald och evolution

Kursen behandlar livets uppkomst och utveckling samt de viktigaste organismgruppernas byggnad, levnadssätt, mångfald och fylogeni.

Kollage med djur och växter
Foto: Mikael Carlsson och Gitte Petersen

Kursen behandlar även de viktigaste evolutionära processerna som ligger till grund för organismernas mångfald och fylogeni samt hur vår förståelse av dessa processer har ändrats genom tiden. De flesta organismgrupper behandlas på kursen men delkurserna kallas av praktiska skäl för "botanik" respektive "zoologi", trots att inte alla organismer är växter eller djur.

 • Kursupplägg

  Kursen består av tre moment, varav Evolutionsteori 1.5 hp läses först. De andra två behandlar i huvudsak botanik (7.5 hp) och zoologi (6 hp) var för sig (men även andra organismer än djur och växter tas upp på delkurserna). På höstterminen läses botaniken först och därefter zoologin. På vårterminen läses de två delkurserna i omvänd ordning.

  Delkurser

  Kursen består av följande delar:

  Del 1. Botanik 7.5 hp

  Del 2. Zoologi 6 hp

  Del 3. Evolutionsteori 1.5 hp

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och laborationer.

  Förväntade studieresultat

  Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten 1) kunna redogöra för de viktigaste organismgrupperna, inklusive deras byggnad, levnadssätt, mångfald och fylogeni (delkurserna 1 och 2), 2) kunna redogöra för organismernas historia på jorden (alla delkurserna), 3) kunna redogöra för de viktigaste evolutionära processerna samt tolka och förstå vikten av fylogenier (delkurs 3), 4) kunna mikroskopera (delkurs 1 och 2) och dissekera (delkurs 2).

  Examination

  Kunskapskontroll av del 1 sker genom skriftligt prov och laborationsrapporter, del 2 genom skriftligt och praktiskt prov, samt del 3 genom skriftligt prov.

  Examinator

  Gitte Petersen (botanik, HT21)

  E-mail: gitte.petersen@su.se

  Mikael Carlsson (zoologi, HT21).

  E-mail: mikael.carlsson@zoologi.su.se

  Emily Baird (zoologi, HT21)

  E-mail: emily.baird@zoologi.su.se

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Organismernas mångfald botanik: Raven, P. H. et al. The Biology of Plants. 8:e uppl. Freeman 2012.

  Organismernas mångfald zoologi: Hickman, C. et al. Animal Diversity. 9:e uppl. McGraw-Hill 2021.

 • Kontakt

  Studentexpedition
  Studievägledning grundnivå