Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Samhällsorienterande ämnen för lärare i åk 1-3, 15 hp (1-15) - ingår i Lärarlyftet II

Den här kursen ingår i Lärarlyftet II och ges på uppdrag av Skolverket.

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Det här gäller dig som är antagen till en fristående kurs vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD).

Registrering

För att behålla studieplatsen på kursen måste du webbregistrera dig via www.student.ladok.se. Du kan webbregistrera dig efter att ha aktiverat ditt SU-konto, tidigast den 28/12.

Webbregistreringen för HSD:s fristående kurser är mellan 4 - 10 januari. 

OBS! Webbregistrering är obligatorisk. Har du problem med att registrera dig måste du kontakta kursens administratör under webbregistreringsperioden, annars riskerar du att förlora din studieplats. 

Kursadministratör nås via: studieadmin@hsd.su.se

Terminstart

Terminen startar den 17 januari.

Här hittar du exakta datum för vårterminen 2021: terminstider

Digital lärplattform

Universitets digitala lär- och samarbetsplattform heter Athena. Där publicerar lärare viktig information som rör kursens innehåll och kommunicerar med studenter. Studenter får tillgång till Athena efter kursregistrering och kan logga in via www.athena.su.se

Introduktionsdag 

Du som är ny student vid Stockholms universitet välkomnas genom en digital välkomstdag fredag den 15 januari och andra välkomstaktiviteter.

Digitala välkomstaktiviteter

Undervisning vårterminen 2021

Undervisningen under vårterminens sker i huvudsak via webb/distans enligt kursens schema. Beroende på Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan fler möjligheter till campusundervisning.

Om webbaserad undervisning vid Stockholms universitet

Antagen med villkor

Har du blivit antagen med villkor kommer du inte att kunna webbregistrera dig. Du behöver uppvisa att du uppfyller behörigheten senast det datum då utbildningen startar. Om du är antagen med villkor och har några frågor kontaktar du kursadministratören via studieadmin@hsd.su.se.

Reservantagning

Du som är reserv efter andra urvalet ska invänta besked från oss. Om du blir erbjuden en plats kommer du att få en förfrågan från oss på det telefonnummer eller den mejladress som du har angivit på antagning.se. 

Vi kontaktar reserver tidigast efter slutet av ordinarie webbregistreringsperiod. Vi har inte ett fysiskt reservupprop på HSD. Om en utbildning är fullsatt markeras detta via www.antagning.se. Vi kan tyvärr inte ge svar på frågor om sannolikheten att en studieplats blir ledig. 

Studera med funktionsnedsättning

Stockholms universitet erbjuder olika pedagogiska stödformer för personer med varaktiga funktionsnedsättningar. Den 12 januari hålls en informationsträff.

Läs mer: Studera med funktionsnedsättning

Avbrott

Om du har registrerat dig men ångrar dig och inte avser att läsa kursen, kan du göra ett ”tidigt avbrott” senast 3 veckor efter kursstart. Du kan då söka kursen på nytt vid senare tillfälle. Anmälan om tidigt avbrott gör du själv via www.student.ladok.se.

Anmälan om avbrott senare än 3 veckor efter kursstart görs skriftligen till kursadministratören på studieadmin@hsd.su.se. Gör du avbrott senare än tre veckor efter kursstart kan du inte anmäla dig till kursen på nytt. Du får då istället höra av dig till kursadministratören för omregistrering, vilket kan ske i mån av plats.

Kontakt

För frågor om registrering, behörighet, schema, betygsrapportering etc kan du vända dig till kursens administratör på studieadmin@hsd.su.se.

Har du frågor om tillgodoräkning eller andra funderingar kring upplägget av dina studier kan du kontakta studievägledare: studievagledning@hsd.su.se.

På webbplatsen med studieinformation finner du svar på många frågor.

Studieinformation

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Den här kursen riktar sig till dig som har en behörighetsgivande lärarexamen mot minst åk 1-3 och vill bli behörig att undervisa i SO för åk 1-3.

I den här kursen får du kunskaper om SO-ämnenas innehåll i de aktuella kursplanerna för elever i årskurs 1-3. Vi kommer att diskutera och arbeta praktiskt med att organisera för utveckling och lärande samt behandla de digitala verktygens roll för undervisning och lärande.

OBS! Kom ihåg att din arbetsgivare ska godkänna ditt deltagande och skriva under blanketten Huvudmannens godkännande. Du hittar blanketten via Skolverket:

Skolverkets information om Lärarlyftet II

Kursbeskrivning CH01LL VT21 (287 Kb)

 

 • Kursupplägg

  Kursen består av fem moment, vilka motsvarar de samhällsorienterande ämnena geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap, med respektive ämnes ämnesdidaktik, samt SO-didaktik.

  Kursen syftar till att deltagarna utifrån praktiska exempel ska kunna reflektera över och argumentera för val av innehåll, arbetsformer och former för kunskapskontroll i förhållande till ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska begrepp och modeller.

  Undervisningen utgår från de enskilda ämnena geografi, historia, religion och samhällskunskap men har samtidigt en ämnesövergripande inriktning.                            

  De olika ämnena behandlas ur såväl ämnesteoretiskt som ämnesdidaktiskt perspektiv genom campusförlagda föreläsningar, seminarier och workshops, samt genom webbseminarier utifrån kurslitteratur och givna frågeställningar under vägledning av ämnesansvariga, på lärplattformen Mondo.  

  Kursen inriktas mot läprocesser i samhällsorienterande ämnen samt elevers lärande utifrån genus, skilda kulturella bakgrunder och elever i behov av särskilt stöd.

  Innehållet i kursen ansluter nära till skolans kursplaner för samhällsorienterande ämnen 1-3 och deras teman Att leva tillsammans, Att leva i närområdet, Att leva i världen och Att undersöka verkligheten. Ämnesteori och ämnesdidaktik vävs samman i vart och ett av kursens fyra huvudmoment:

  Delkurser

  Moment 1, med tyngdpunkt i ämnet geografi, omfattar 3 hp: Hur närsamhället och den egna hemorten, Sverige och världen kan studeras. I momentet behandlas ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska frågor knutna till miljö och hållbar utveckling utifrån elevernas vardag; grundförutsättningarna för befolkning och bebyggelse, såsom vatten, mark och klimat; rumsuppfattning och rumsliga begrepp, allt från skolsalen och den egna bostadsorten till länder och platser samt kontinenterna och världshaven.  I momentet ges också exempel på hur undervisningen kan bidra till att eleven utvecklar grundläggande kunskaper om till exempel migration, dess orsaker och konsekvenser.

  Moment 2, med tyngdpunkt i ämnet historia, omfattar 3 hp: Hur människor förr i tiden livnärde sig, arbetade, bodde, klädde sig, umgicks och firade högtid. Momentet behandlar såväl historiska som historiedidaktiska begrepp och fokuserar på hur man i undervisningen kan gestalta tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid, samt hur man kan utgå ifrån och använda hemortens och närområdets platser, byggnader och viktiga föremål för att eleven ska få en inblick i barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder. Inom denna ram behandlas följande innehållsliga teman: människans äldsta historia till och med införandet av jordbruk; i sammanhanget relevanta epokbegrepp; forntidens avtryck i närsamhället; levande människors minnen av det förflutna samt berättelser om det förflutna i barnlitteratur, sånger och filmer. Såväl frågor om genus och representation som frågor kring kulturell bakgrund och historisk interkulturalitet diskuteras i anslutning till frågor om urval av och tolkningsperspektiv på historiska händelser samt nationell och kulturell identitet.

  Moment 3, med tyngdpunkt i ämnet religionskunskap, omfattar 3 hp: Hur existentiella frågor och värderingar kan behandlas i det mångkulturella klassrummet. Momentet behandlar såväl kunskaper om religioner och livsåskådningar som religionsvetenskapliga och religionsdidaktiska begrepp. Momentet har följande innehållsliga teman: barns frågor om livet, gott och ont, rätt och orätt; närsamhällets religioner och platser för religionsutövning; kristendomens, islams och judendomens symboler, högtider och berättelser; berättelser om gudar ur den antika och nordiska mytologin samt kristendomens roll i det förflutna. Inom ramen för dessa teman anläggs genusperspektiv, till exempel när syn på kvinnors och mäns roller, samt exempel på ritualer och symboler, berörs. Elevers egna och andras kulturella bakgrund lyfts fram i relation till olika samhällens och kulturers religiösa traditioner och föreställningar.

  Moment 4, med tyngdpunkt i ämnet samhällskunskap, omfattar 3 hp: Hur barnrättskonventionen, demokrati, etnicitetsfrågor och globalisering kan behandlas ur ett hållbarhetsperspektiv. I momentet anläggs såväl ett ämnesteoretiskt som ett ämnesdidaktiskt perspektiv. Momentet har följande innehållsliga teman: barnets rättigheter med utgångspunkt i barnrättskonventionen, mänskliga rättigheter och alla människors lika värde; sociala relationer med utgångspunkt i begrepp som samlevnad och samlevnadsformer, kamratskap, könsroller och jämställdhet; frågor om demokrati, normer och regler knutna till elevens egen livsmiljö, såsom i skolan, idrottssammanhang och trafiken; samhällsfrågor kring yrken, samhällsfunktioner och ekonomi. Frågor om genus och representation diskuteras i anslutning till frågor om urval av undervisningsmaterial samt val av arbetsformer för ämnesundervisningen i årskurs F-3, genom till exempel begrepp som kön, genus och normbildning. Frågor om kulturell bakgrund och identitet diskuteras i anslutning till val av samhällsfrågor för diskussion och undersökning för undervisning i årskurs F-3.

  Moment 5, med tyngdpunkt i de samhällsorienterade ämnenas didaktik, omfattar 3hp: Genom varierade arbetsformer såsom föreläsningar, workshops, filmer och litteraturstudier av vetenskapliga artiklar behandlas olika aspekter av frågan hur man kan planera, organisera, värdera och bedöma undervisning i relation till innehållsliga teman samt utifrån läroplanens syfte, centrala innehåll och kunskapskrav. Kurslitteraturen bearbetas utifrån vetenskapliga perspektiv och beprövad erfarenhet i gemensamma diskussioner runt aktuella ämnesdidaktiska frågeställningar. I Momentet fokuseras IT-resurser och digital teknik i SO-undervisningen genom exempel på undervisningsredskap och diskussion av didaktiska val av redskap och material. Frågor om betyg och bedömning diskuteras utifrån olika teoretiska perspektiv som Assessment for Learning och Variationsteori, samt exemplifieras i fördjupningar kring planering, undervisning och bedömning av specifika teman och moment. Anpassningar för elever med svenska som andra språk eller elever i behov av särskilt stöd relateras till läroplanens mål, bedömningsfrågor samt till individuella anpassningar i daglig undervisning.

   

  Undervisning

  Undervisningen består av seminarier, gruppövningar och exkursion.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter i form av tre hemtentamen, samt ett muntligt och skriftligt presenterat temaarbete.

  Examinatorer VT21

  Anna Jonsson
  Caroline Gustavsson
  Gunilla Granath Zillén
  Maja Torres Madzar
  Martin Karlsson

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursadministratör: studieadmin@hsd.su.se

  Studievägledning: studievagledning@hsd.su.se

  Kursansvarig lärare: anna.jonsson@hsd.su.se