Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Finska som främmande språk III

Kursen behandlar grundläggande teoretiska och metodologiska frågeställningar inom språkvetenskap och litterär analys. Kursen ger fördjupad muntlig och skriftlig språkfärdighet samt utökade teoretiska kunskaper om finska språket. Fokus ligger på färdigheter i akademiska genrer.

Kursen ges på halvfart med början på höstterminen. Delkurserna Introduktion till semantik och pragmatik, 7,5 hp samt Textgenrer i skriftlig kommunikation, 7,5 hp ges på höstterminen. Delkurserna Muntlig kommunikation, 7,5 hp och Vetenskapligt skrivande, 7,5 hp ges på vårterminen.

 • Kursupplägg

  Kursen består av fyra delkurser.

  Delkurser

  Introduktion till semantik och pragmatik, 7,5 hp

  Delkursen behandlar finskan ur ett semantiskt och pragmatiskt perspektiv i teori och praktik. Delkursen ger grundläggande kunskaper om teorier och metoder inom ordbildning, semantik och pragmatik. Teorierna och metoderna tillämpas på autentiskt material i tal och skrift.

  Textgenrer i skriftlig kommunikation, 7,5 hp

  Delkursen behandlar samtida, multimodala och skönlitterära texter ur lingvistisk och genreteoretisk synvinkel. I delkursen övas skriftlig språkfärdighet inom akademiska genrer. Texter analyseras med avseende på drag som är utmärkande för texttyperna och textgenrerna ifråga. Textanalysens vanligaste termer och
  begrepp övas med hjälp av olika exempel.

  Muntlig kommunikation, 7,5 hp

  Delkursen behandlar muntlig kommunikation på finska i några muntliga genrer med fokus på arbetslivet och akademiska sammanhang. Språklig variation i muntlig kommunikation diskuteras utifrån muntliga genrer. Under delkursen utvecklar studenterna mångsidiga färdigheter och ökad språklig säkerhet i olika typer av kommunikativa sammanhang som innehåller exempelvis presentation, argumentation och diskussion.

  Vetenskapligt skrivande, 7,5 hp

  Delkursen ger en introduktion till vetenskapligt skrivande. Val och begränsning av uppsatsämne, val av material och vetenskaplig litteratur, värdering av källor samt uppsatsstruktur behandlas. Delkursen innehåller skrivande av en akademisk, mindre uppsats som uppfyller grundläggande krav på vetenskaplighet.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och (grupp)övningar. Undervisningen sker på finska och svenska.

  Betygskriterier och betygssättning

  Betygskriterier för kursen Finska som främmande språk III (579 Kb)

  Examination

  Introduktion till semantik och pragmatik, 7,5 hp

  Delkursen examineras genom två skriftliga inlämningsuppgifter i form av hemtentamen.

  Textgenrer i skriftlig kommunikation, 7,5 hp

  Delkursen examineras genom fyra skriftliga inlämningsuppgifter.

  Muntlig kommunikation, 7,5 hp

  Delkursen examineras genom tre individuella muntliga presentationer och tre
  gruppövningar.

  Vetenskapligt skrivande, 7,5 hp

  Delkursen examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift i form av uppsats.

  Examinator

  Examinatorer för samtliga kurser i finska (94 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Mer information

  Arbetsmarknad

  Kunskaper i finska är en efterfrågad merit i arbetslivet. Inom bland annat kommuner har finskan fått allt större utrymme i och med finskans status som ett av Sveriges fem minoritetsspråk. Finland hör till Sveriges största handelspartners och behovet av finskkunniga inom näringslivet är stort.

  Många läser finska på universitetet för att bli lärare, översättare eller tolkar. Andra väljer språket som ett komplement till en utbildning i ett annat ämne såsom journalistik, statsvetenskap eller ekonomi.

  Kunskaper i finska är viktiga både för en nationell och en internationell karriär – att komplettera med finska ger dig ett försprång vad du än arbetar med.

  Efter kursen

  Nästa kurs i progressionen är Finska som främmande språk - kandidatkurs, 30 hp.

 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Möt våra forskare

  Bekanta dig med våra forskare och forskningsämnen

 • Kontakt

  Studievägledare, finska