Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Finska för modersmålslärare II B

Kursen ger fördjupade teoretiska kunskaper om finska språket. Du får träning i muntlig och skriftlig språkfärdighet och en fördjupad textförståelse. Du lär dig även om samtida kulturella företeelser i Finland och i Sverige.

Under kursen behandlas olika textgenrer både teoretiskt och praktiskt. Textgenrer diskuteras också ur ett didaktiskt perspektiv. Du lär dig om samtida kulturella företeelser i sverigefinsk och finsk kontext. Finska språkets utveckling och varieteter i och utanför Finland behandlas med tonvikt på finskans utveckling och varieteter i Sverige. Dessa frågor relateras till språk- och kunskapsutveckling inom ämnet finska och finsk litteratur och till det faktum att denna sker i en flerspråkig minoritetsmiljö.

Kursen behandlar de teoretiska och praktiska ämneskunskaper som krävs för yrkesutövningen som modersmålslärare i finska.

Om du vill läsa kursen på helfart kan du välja kursen Finska för modersmålslärare II, 30 hp på vårterminen.

 • Kursupplägg

  Kursen består av två delkurser.

  Delkurser

  Textforskning med kulturorientering, 7,5 hp

  Delkursen behandlar olika texter ur lingvistisk och genreteoretisk synvinkel. I delkursen övas såväl muntlig som skriftlig språkfärdighet samtidigt som samtida kulturella företeelser i sverigefinsk och finsk kontext behandlas. Olika typer av texter på finska läses och produceras. Texterna analyseras med avseende på språkliga och kulturella drag som är utmärkande för texttyperna och textgenrerna ifråga. Textforskningens vanligaste termer och begrepp övas med hjälp av olika exempel. Textgenrerna belyses även ur ett didaktiskt perspektiv och kontrasteras mot utvecklingen av finskan i Sverige. 

  Variation i finskan, 7,5 hp

  Delkursen belyser hur användningen av finska språket varierar i sverigefinsk och finsk kontext. Delkursen behandlar finska språkets utveckling och varieteter i och utanför Finland med tonvikt på aktuell forskning om sverigefinskan som språkform, men även den aktuella språkdebatten och frågor som gäller finskans ställning i det svenska samhället ur historisk och samtida synvinkel. Begrepp som modersmål, andraspråk och arvspråk diskuteras samt sociolingvistiska metoder gås igenom. Språklig variation i finskan i sverigefinsk och finsk kontext granskas med avseende på olika sociolingvistiska faktorer (till exempel ålder, kön, klass, etnicitet). Vidare belyses flerspråkighet och språkets betydelse för identiteten.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och (grupp)övningar. Undervisningen sker på finska.

  Betygskriterier och betygssättning

  Betygskriterier och betygssättning för kursen Finska för modersmålslärare II B (577 Kb)

  Examination

  Examination sker på finska.

  Textforskning med kulturorientering, 7,5 hp

  Delkursen examineras genom tre skriftliga inlämningsuppgifter i utvalda textgenrer samt muntlig redovisning inom området kulturorientering.

  Variation i finska, 7,5 hp

  Delkursen examineras genom hemtentamen.

  Examinator

  Examinatorer för samtliga kurser i finska (94 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  Efter kursen

  Nästa kurs i progression är Finska för modersmålslärare - kandidatkurs, 30 hp.

 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Möt våra lärare

  Bekanta dig med våra forskare och forskningsämnen

 • Kontakt

  Studievägledare, finska