Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Entreprenöriella familjeföretag

Kursen introducerar studenterna till det breda, men komplexa fenomenet entreprenöriella familjeföretag. Kursen täcker många teman som är relevanta vid uppstart av ett nytt företag, eller för att upprätthålla den entreprenöriella kapaciteten i etablerade familjeföretag och få den att växa.

Exempel på teman som ingår i kursen är: familjeföretagens historia och egenskaper hos entreprenöriella familjeföretag över hela världen, strategi, innovation, styrning, ledarskap, generationsskifte, hållbarhet, finans, entreprenörskap över generationer, konflikter och relationer samt rådgivning till familjeföretag.

Kursen är utformad för studenter som är intresserade av att arbeta i familjeföretag (t.ex. som entreprenörer, chefer, ägare, anställd) eller med familjeföretag (t.ex. som rådgivare, konsulter, styrelseledamöter, bankirer) eller för de som kommer från en familjeföretagarbakgrund (t.ex. nästa generations ägare i familjeföretag).

Med tanke på att familjeföretag utgör den vanligaste typen av företagsorganisation i de flesta branscher och länder, är det mycket troligt att studenter med en examen från en handelshögskola kommer arbeta i, eller med,
familjeföretag någon gång under sin karriär.

Kursen innehåller också många praktiska inlärningssituationer med riktiga fallstudier, gästföreläsningar och eventuellt företagsbesök som rör både nya familjebaserade, innovativa satsningar och etablerade, långlivade familjeföretag som har behållit och utvecklat sin entreprenörsanda i århundraden. Kursen blandar exempel och erfarenheter från en svensk miljö med ett starkt internationellt fokus och perspektiv.

 • Kursupplägg

  Kursen använder olika lärande- och undervisningsformer i syfte att förena teorier, koncept och modeller från ledande forskning, med praktik och erfarenhet som uppnås genom exempel, fallstudier och praktiska utmaningar från verkliga livet.

  Inledande föreläsningar lägger den teoretiska, kontextuella och praktiska grunden för kursen. Kursens seminarier fokuserar på verkliga fall / gästföreläsningar / företagsbesök, skriftliga undervisningsexempel och artiklar, och ett sista seminarium där deltagarna presenterar sin projektrapport om ett verkligt fall.

  Det praktiska projektet, som pågår under hela kursen, innebär att studentgrupper arbetar med verkliga utmaningar i ett familjeföretag, och detta är kärnkomponenten i kursformatet.

  Alla sammankomster (föreläsningar, seminarier, presentationer) är interaktiva och bygger på studenternas aktiva deltagande. Instruktörens roll är att stötta och underlätta elevernas lärande och deras förmåga att utveckla färdigheter som är användbara i fråga om ledarskap och familjeföretag.

  Undervisning

  Kursen arbetsinsats omfattar 200 timmar motsvarande 7,5 ECTS.
  Undervisningsspråk är engelska.

  Examination

  Examinationen sker kontinuerligt genom kursens olika lärandeaktiviteter. Varje examinationsmoment är viktat i relation till sin tyngd och betydelse för kursens sammantagna examination. Studentens resultat från de olika examinationsmomenten summeras till en kurspoäng som översätts till slutbetyg.

  Examinationen sker både individuellt (60 %) och i grupp (40 %). Den individuella examinationen består av uppgifter kopplade till fallstudier/gästföreläsningar och ett slutprov. Gruppexaminationen sker i form av gruppresentationer och ett skriftligt arbete i samband med ett praktiskt projekt, där studentgruppen arbetar med en utmaning i en verklig affärsmiljö. Närvaro är vid vissa undervisningstillfällen obligatorisk, och vid andra frivillig.

  Studenten måste slutföra alla kursens uppgifter för att få ett godkänt betyg. Studentens betyg baseras på hur de presterat i skriftliga uppgifter (individuellt och i grupp), muntliga presentationer och deltagande under lektionstid. Närvaro är vid vissa undervisningstillfällen obligatorisk, och vid andra frivillig.

  Examinationsmoment
  Kursen består av följande viktade examinationsmoment:
  1. Individuellt avslutande examinationsmoment: examinerar lärandemål 1–4; utgör 60% av total kurspoäng.
  2. Grupp avslutande examinationsmoment: examinerar lärandemål 1–4; utgör 40% av total kurspoäng.

  Betyg
  Efter fullgjord kurs erhåller studenten betyg enligt en skala relaterad till kursens lärandemål. A, B, C, D och E är godkända betyg. Fx samt F är underkända betyg. Betyget Fx kan kompletteras till betyget E.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Se litteraturlista i aktuell kursplan.

 • Kontakt

  Kurskoordinator: coursecoordinator@sbs.su.se

  Kursansvarig: Jessica Lindberg