Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Vetenskapsfilosofi I

Kursen behandlar de viktigaste frågorna som har ställts inom vetenskapsfilosofin sedan 1900-talets början. Kursen förmedlar en grundläggande kännedom om teoretiskt filosofiska problem som aktualiseras av vetenskapen, samt några av de mest inflytelserika förslagen till lösningar på dessa

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen

Information om upprop, registrering, lärplattform m.m. hittar du på den här sidan inom kort.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Frågor som berörs är bland andra: Hur fungerar vetenskapliga slutledningar? Hur får vetenskapliga teorier stöd av empiri? Hur och till vilken grad är empiri teoriberoende? Hur utvecklas vetenskapliga teorier över tid? Vad är en vetenskaplig förklaring? Vad är en naturlag? Vad är ett orsakssamband? Vad beskrivs egentligen av en vetenskaplig teori?

Kursinnehållet är lämpligt i synnerhet för studenter som antingen har minst en termins studier i teoretisk filosofi, eller minst en termins högskolestudier inom någon vetenskaplig disciplin, bakom sig.

 • Kursupplägg

  Undervisningsspråk: engelska

  Requirements
  Attendance and participation
  Due to the unusual circumstances, the attendance requirement for this class has been waived.

  Two short essays
  Students will complete two essays for this course; one in the middle of the course, one towards the end of the course. I will distribute prompts for both essays well in advance, together with the grading rubric. The first essay will primarily focus on argument reconstruction, while the second will require original argumentation in context of a debate in philosophy of science by drawing on the literature discussed in class. Each essay should be approx. 1200 – 2000 words.

  Undervisning

  Lärare: Siska De Baerdemaeker

  Undervisningen består av föreläsningar.

  Närvarokrav
  Vid kursstart meddelar läraren om kursplanens krav på minst 50% närvaro på denna kurs är i kraft eller ifall det upphävs.

  Undervisningen sker på det språk som är angivet för respektive tillfälle för kursen.

  Information om momentets anpassning till gällande rekommendationer för att minska spridning av Corona-viruset

  All undervisning kommer att genomföras online, på Zoom. Tentan kommer att skrivas i ett verktyg för digitala hemtentor.

  Kursmål

  At the end of this course, students will have developed the following skills:
  ● History and philosophy of science
     o Give a brief overview of the history of 20th century philosophy of science
     o Identify and explain different views in central debates in philosophy of science
     o Explain key concepts from philosophy of science
  ● Philosophical skills
     o Active reading of philosophical texts
     o Argument reconstruction
     o Raising objections to a given philosophical argument
     o Write a brief argumentative essay on a topic in philosophy of science

  Examination

  a) Examinationsformer
  Kursen examineras genom två skriftliga inlämningsuppgifter i form av hemtentamen. Principerna för sammanvägning av de enskilda inlämningsuppgifterna framgår av betygskriterierna.
  Vid kurstillfällen som ges på engelska sker examination på engelska eller på svenska.
  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en månad före kursstart.

  b) Betygsskala
  Betygssättning sker enligt en målrelaterad sjugradig betygsskala:
  A = Utmärkt
  B = Mycket bra
  C = Bra
  D = Tillfredsställande
  E = Tillräckligt
  Fx= Otillräckligt
  F = Helt otillräckligt

  c) Betygskriterier
  De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart. Meddelade målrelaterade betygskriterier är bindande.

  d) Slutbetyg
  För att få godkänt slutbetyg krävs lägst betyget E på båda examinationsuppgifterna, samt fullgjord närvaro vid föreläsningarna om minst 50%.
  Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter samråd med ansvarig lärare medge den studerande befrielse från skyldigheten att delta i viss obligatorisk undervisning. Studenten kan då åläggas en kompensationsuppgift.
  Om en studerande inte hinner lämna in en examinationsuppgift i tid, och har giltigt skäl därtill, måste studenten kontakta läraren i god tid för att komma överens om en framskjuten sista inlämningsdag. Om studenten lämnar in för sent utan att ha kontaktat läraren så tilldelas uppgiften betyget F.

  e) Underkännande
  För varje kurstillfälle erbjuds minst två examinationstillfällen. Det läsår som kurstillfälle saknas erbjuds minst ett examinationstillfälle.
  Studerande som fått betyget Fx eller F på prov två gånger i rad av en och samma examinator har rätt att få annan examinator utsedd vid nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan om detta ska göras till institutionsstyrelsen.
  Studerande som fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre betyg.

  f) Kompletteringsuppgifter
  Komplettering av betyget Fx upp till närmast godkänt betyg (E) på hemuppgift och/eller salstentan kan medges om studenten ligger nära gränsen för godkänt. Kompletteringsuppgiften ska lämnas in inom det tidsintervall som framgår av kursbeskrivningen, efter att kompletteringsbehov har meddelats av examinator.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Rosenberg, Alex, and Lee McIntyre (2020) Philosophy of Science: A Contemporary Introduction (Fourth Edition) New York: London. Pp. 294.

  All other readings will be made available online.

 • Mer information

  Utförlig beskrivning med schema

  Utförlig beskrivning med schema

 • Kontakt

  Studievägledare Sama Agahi

  Sama.Agahi@philosophy.su.se

  Studierektor Mattias Högström

  mattias.hogstrom@philosophy.su.se