Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Vetenskapsfilosofi I

 • 7,5 hp

Kursen behandlar de viktigaste frågorna som har ställts inom vetenskapsfilosofin sedan 1900-talets början. Kursen förmedlar en grundläggande kännedom om teoretiskt filosofiska problem som aktualiseras av vetenskapen, samt några av de mest inflytelserika förslagen till lösningar på dessa

Frågor som berörs är bland andra: Hur fungerar vetenskapliga slutledningar? Hur får vetenskapliga teorier stöd av empiri? Hur och till vilken grad är empiri teoriberoende? Hur utvecklas vetenskapliga teorier över tid? Vad är en vetenskaplig förklaring? Vad är en naturlag? Vad är ett orsakssamband? Vad beskrivs egentligen av en vetenskaplig teori?

Kursinnehållet är lämpligt i synnerhet för studenter som antingen har minst en termins studier i teoretisk filosofi, eller minst en termins högskolestudier inom någon vetenskaplig disciplin, bakom sig.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar. Närvaro på mer än hälften av föreläsningarna är obligatorisk. Undervisningen sker på det språk som är angivet för respektive tillfälle för kursen. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen, som finns tillgänglig senast en månad före kursstart.

  Examination

  a) Examinationsformer
  Kursen examineras genom två skriftliga inlämningsuppgifter i form av hemtentamen. Principerna för sammanvägning av de enskilda inlämningsuppgifterna framgår av betygskriterierna.
  Vid kurstillfällen som ges på engelska sker examination på engelska eller på svenska.
  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en månad före kursstart.

  b) Betygsskala
  Betygssättning sker enligt en målrelaterad sjugradig betygsskala:
  A = Utmärkt
  B = Mycket bra
  C = Bra
  D = Tillfredsställande
  E = Tillräckligt
  Fx= Otillräckligt
  F = Helt otillräckligt

  c) Betygskriterier
  De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart. Meddelade målrelaterade betygskriterier är bindande.

  d) Slutbetyg
  För att få godkänt slutbetyg krävs lägst betyget E på båda examinationsuppgifterna, samt fullgjord närvaro vid föreläsningarna om minst 50%.
  Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter samråd med ansvarig lärare medge den studerande befrielse från skyldigheten att delta i viss obligatorisk undervisning. Studenten kan då åläggas en kompensationsuppgift.
  Om en studerande inte hinner lämna in en examinationsuppgift i tid, och har giltigt skäl därtill, måste studenten kontakta läraren i god tid för att komma överens om en framskjuten sista inlämningsdag. Om studenten lämnar in för sent utan att ha kontaktat läraren så tilldelas uppgiften betyget F.

  e) Underkännande
  För varje kurstillfälle erbjuds minst två examinationstillfällen. Det läsår som kurstillfälle saknas erbjuds minst ett examinationstillfälle.
  Studerande som fått betyget Fx eller F på prov två gånger i rad av en och samma examinator har rätt att få annan examinator utsedd vid nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan om detta ska göras till institutionsstyrelsen.
  Studerande som fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre betyg.

  f) Kompletteringsuppgifter
  Komplettering av betyget Fx upp till närmast godkänt betyg (E) på hemuppgift och/eller salstentan kan medges om studenten ligger nära gränsen för godkänt. Kompletteringsuppgiften ska lämnas in inom det tidsintervall som framgår av kursbeskrivningen, efter att kompletteringsbehov har meddelats av examinator.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Alex Rosenberg: Philosophy of Science: A Contemporary Introduction, 3. edition.
  Additional texts, no more than 200 pages.

 • Kontakt

  Studievägledare Sama Agahi

  sama.agahi@philosophy.su.se