Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Geografi IIL med ämnesdidaktik

Inom kursen Geografi II får du möjlighet att utveckla och fördjupa dina geografiska kunskaper genom att använda olika geografiska metoder och källor för analys av aktuella samhällsfrågor.

Tyngdpunkten ligger här på tillämpning, exempelvis hur geografisk teori och metodik kan användas för geografisk analys kopplat till frågor om planering, utveckling och konflikter i lokal, regional och global skala. Detta omfattar till exempel gränsöverskridande miljöproblem, resursutnyttjande och resurskonflikter samt globaliseringens påverkan på den fysiska miljön och människans livsvillkor. Kursen omfattar också grundläggande forskningsmetodik inklusive formalia kring vetenskaplig framställning vilket praktiseras i form av ett självständigt projektarbete. Exkursioner och fältarbeten är en del av undervisningen, och syftar till att konkretisera och tillämpa teoriavsnitten.

Kursen ingår i Ämneslärarprogrammet och ges av Institutionen av naturgeografi tillsammans med Kulturgeografiska institutionen och Institutionen för ämnesdidaktik.

Exempel mänsklig påverkan på natur och naturresurser. Fotograf Peter Kinlund.
Exempel mänsklig påverkan på natur och naturresurser. Fotograf Peter Kinlund.
 • Kursupplägg

  Delkurser

  • Geografisk metodik II, 7,5 hp
  • Regionalgeografisk analys, 6 hp
  • Resurser och landskap del 6 hp 
  • Ämnesdidaktik, 4,5 hp
  • Globala processer, 6 hp

  Geografisk metodik II
  Inom kursdelen övas olika metoder inom geografisk analys.

  Regionalgeografisk analys
  Kursdelen omfattar en kritisk analys av hur vi människor indelar världen i olika regioner, baserat på naturgivna och samhälleliga skillnader och särdrag.

  Resurser och landskap (uppdelad på två delar)
  I ett tvärvetenskapligt landskapsperspektiv, behandlar kursdelen naturresursutnyttjande och olika slags naturresurser. Kursdelen omfattar också ett självständigt projektarbete motsvarande 5 hp.

  Globala processer
  Kursdelen behandlar globaliseringsprocesser, samt kulturell, social och ekonomisk förändring.

  Ämnesdidaktik
  Kursdelen behandlar hur urval och organisation av undervisningen kan formas med hjälp av relevanta styrdokument, ämnesteori och ämnesdidaktiska perspektiv och begrepp.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, övningar, projektarbeten samt fältundervisning.

  Examination

  Se kursplan.

  Fusk och plagiat

  Stockholms universitet ser mycket allvarligt på fusk. Med fusk menas exempelvis att studenter samarbetar på ett otillåtet sätt, medför otillåtna hjälpmedel (som till exempel fusklappar, otillåtna anteckningar eller mobiltelefon) eller på annat sätt försöker vilseleda vid examination. Plagiat utgör också en form av fusk och innebär till exempel att en student använder egna (självplagiat) eller andras texter och idéer utan att hänvisa till originalkällan på ett korrekt sätt i till exempel en uppsats, hemtentamen eller annan examinationsuppgift. 

  Misstanke om fusk utreds först av institutionen. Om institutionen bedömer att det finns en grundad misstanke om fusk anmäler institutionen ärendet vidare till rektor, som i sin tur kan överlämna ärendet till universitetets Disciplinnämnd. Fusk kan leda till att studenter varnas eller stängs av från studierna i upp till sex månader.

  Stockholms universitets riktlinjer för disciplinärenden finns på su.se/styrdokument/diciplinarenden.

  Examinator

  Lars-Ove Westerberg
  Delkurserna examineras av delkursansvariga.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Fel i litteraturlistan som gäller upplagan för nedanstående referens:

  Patel, R. & Davidson, B., 2019: Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en undersökning. 4:e upplagan. Studentlitteratur, Lund. (184 s.)

  2019 publicerades 5:e upplagan men det står 4:e i litteraturlistan vilket inte stämmer.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig till studentexpeditionen vid frågor som rör kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen. Vänd dig till studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

  Kursansvar
  Lars-Ove Westerberg, Institutionen för naturgeografi
  E-post: lars-ove.westerberg@natgeo.su.se

  Johan Berg, Kulturgeografiska institutionen.
  E-post: johan.berg@humangeo.su.se

  Studievägledare, studentexpedition och fler kontakter

  Kontakt