Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Globala klimat- och miljöförändringar

Kursen ger kunskap om klimatförändringar på olika tidsskalor, klimatförändringarnas bakomliggande naturliga och antropogena orsaker, samt deras effekter på miljö och samhälle.

Kursen ger också fördjupad kunskap om klimatförändringar i ett längre tidsperspektiv. Speciellt behandlas orsaker till klimatvariationer och konsekvenser för miljön. Stor vikt läggs dels vid analys av aktuella forskningsresultat kopplat till dagens internationella klimatpolitik, dels vid samverkan mellan klimat- miljö- och samhällsutveckling.

Följande ämnen tas upp inom kursen:

 • Mekanismer bakom klimatförändringar
 • Metoder för att studera klimatförändringar
 • Klimat- och miljöförändringar under glacialer och interglacialer
 • Klimatets roll i samhällsutvecklingen
 • Mänskligt inflytande på klimatet
 • Påverkan av klimatförändringar på miljö och samhälle
 • Klimatmodellering och riskbedömning
 • ​Internationell klimat-/miljöpolitik

Kursen ingår i Masterprogram i globalisering, miljö och social förändring men kursen kan även läsas som en fristående kurs.

 • Kursupplägg

  Delkurser

  • Klimatförändringars orsaker och effekter på miljön, 6 hp
  • Klimatförändringar i ett samhälleligt perspektiv, 3 hp
  • Projektarbete, 6 hp

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, övningar samt projektarbete.

  Examination

  Se kursplan.

  Fusk och plagiat

  Stockholms universitet ser mycket allvarligt på fusk. Med fusk menas exempelvis att studenter samarbetar på ett otillåtet sätt, medför otillåtna hjälpmedel (som till exempel fusklappar, otillåtna anteckningar eller mobiltelefon) eller på annat sätt försöker vilseleda vid examination. Plagiat utgör också en form av fusk och innebär till exempel att en student använder egna (självplagiat) eller andras texter och idéer utan att hänvisa till originalkällan på ett korrekt sätt i till exempel en uppsats, hemtentamen eller annan examinationsuppgift. 

  Misstanke om fusk utreds först av institutionen. Om institutionen bedömer att det finns en grundad misstanke om fusk anmäler institutionen ärendet vidare till rektor, som i sin tur kan överlämna ärendet till universitetets Disciplinnämnd. Fusk kan leda till att studenter varnas eller stängs av från studierna i upp till sex månader.

  Stockholms universitets riktlinjer för disciplinärenden finns på su.se/styrdokument/diciplinarenden.

  Examinator

  Stefan Wastegård

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Mer information

  Kursinnehållet överlappar delvis med kursen Klimat och samhälle, 15 hp och kursen kan därför inte ingå i examen tillsammans med denna kurs.

 • Kontakt

  För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig till studentexpeditionen vid frågor som rör kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen. Vänd dig till studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

  Studentexpedition
  Kerstin Hörnby
  E-post: kerstin.hornby@natgeo.su.se

  Studievägledare
  Maria Damberg
  E-post: maria.damberg@natgeo.su.se

  Kursansvar
  Stefan Wastegård
  E-post: stefan.wastegard@geo.su.se