Go to this page on our english site

Miljökonsekvensbeskrivningar

  • 15 hp

Kursen behandlar miljökonsekvensbeskrivningar MKB och strategiska miljöbedömningar SMB i nationellt och internationellt perspektiv. Miljökonsekvensbeskrivningar syftar till att ta fram ett ur miljösynpunkt allsidigt beslutsunderlag inför beslut av så väl policy karaktär som inför konkret exploatering. Kursen ger tillfälle att tillämpa dina kunskaper inom miljöområdet och tillämpa dem i en praktisk utredningssituation. Med stöd av kursledning, föreläsningar, studiebesök, egen informationsinsamling och övningar genomför du tillsammans med dina kursare en mera omfattande miljöutredning.

Kursen ingår i Masterprogram i miljövård och fysisk planering, men kursen kan också läsas som en fristående kurs.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen