Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Kvartära klimat- och miljörekonstruktioner

Naturliga arkiv som sjösediment, torv och trädringar är viktiga för rekonstruktion av klimat- och miljöförändringar över tid.

Under den här kursen går vi igenom olika biologiska, fysikaliska och kemiska metoder som används för att analysera och rekonstruera klimat- och miljöförhållanden. Kursen består av teoretiska moment, men har också omfattande praktiska inslag på labb där du får lära dig flera olika verktyg som kan användas vid rekonstruktioner; till exempel analys av pollen, diatoméer, och trädringar samt provtagning för datering.

Under kursen diskuterar vi också hur man kan tolka och kombinera resultaten av olika proxydata, för att få en bättre förståelse för såväl lokala som mer regionala klimat- och miljöförändringar.

Kursen är en valbar kurs i Masterprogram i polara landskap och kvartära klimat men kursen kan också läsas som en fristående kurs.

Bilden visar en borrkärna som är ett naturligt klimatarkiv. Foto Britta Sannel.
Bilden visar en borrkärna som är ett naturligt klimatarkiv. Foto Britta Sannel.
 • Kursupplägg

  Delkurser

  1. Teori, 5 hp
  2. Praktisk analys, 10 hp

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, laborationer, seminarier och övningar.

  Examination

  Se kursplan.

  Fusk och plagiat

  Stockholms universitet ser mycket allvarligt på fusk. Med fusk menas exempelvis att studenter samarbetar på ett otillåtet sätt, medför otillåtna hjälpmedel (som till exempel fusklappar, otillåtna anteckningar eller mobiltelefon) eller på annat sätt försöker vilseleda vid examination. Plagiat utgör också en form av fusk och innebär till exempel att en student använder egna (självplagiat) eller andras texter och idéer utan att hänvisa till originalkällan på ett korrekt sätt i till exempel en uppsats, hemtentamen eller annan examinationsuppgift.

  Misstanke om fusk utreds först av institutionen. Om institutionen bedömer att det finns en grundad misstanke om fusk anmäler institutionen ärendet vidare till rektor, som i sin tur kan överlämna ärendet till universitetets Disciplinnämnd. Fusk kan leda till att studenter varnas eller stängs av från studierna i upp till sex månader.

  Information om Stockholms universitets riktlinjer för disciplinärenden finns under Under utbildningen/Fusk och plagiat.

  Examinator

  Britta Sannel

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig till studentexepditionen vid frågor som rör kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen. Vänd dig till studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

  Kursansvar
  Simon Larsson
  E-post: simon.larsson@natgeo.su.se

  Studievägledare, studentexpedition och fler kontakter

  Kontakt