Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Glaciologi

Glaciärerna och inlandsisar är viktiga då de interagerar med klimatet, och är bland de främsta indikatorerna på klimatförändringar.

Kursen behandlar de processer som styr glaciärernas och istäckenas (inlandsisars) dynamik i tid och rum. Dessa isar är viktiga då de intimt interagerar med Jordens klimat, utgör naturliga arkiv för klimatvariationer, och är bland de främsta indikatorerna på klimatförändringarna. Växelverkan mellan klimatet och isarnas dynamik är mycket komplex och innefattar både direkta och indirekta kopplingar samt tidsfördröjningar. I kursen lägger vi grunden för att förstå dessa komplexa samband.

Kursen är en valbar kurs inom Masterprogram i polara landskap och kvartära klimat, men kan sökas som fristående kurs.

 • Kursupplägg

  Kursen behandlar inlandsisar och glaciärer ur ett processperspektiv samt deras variation i tid och rum. Kursen behandlar specifikt:

  • massbalans i glaciärer och inlandsisar, särskilt dess samband med klimatet 
  • ismekaniska processer och deras betydelse för dynamiken i glaciärer och inlandsisar
  • glaciala processer, särskilt deras koppling till landskapsutveckling
  • inlandsisars existensbetingelser samt deras förändringar över tiden
  • glacialhydrologi

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och övningar.

  Examination

  Se kursplan.

  Fusk och plagiat

  Stockholms universitet ser mycket allvarligt på fusk. Med fusk menas exempelvis att studenter samarbetar på ett otillåtet sätt, medför otillåtna hjälpmedel (som till exempel fusklappar, otillåtna anteckningar eller mobiltelefon) eller på annat sätt försöker vilseleda vid examination. Plagiat utgör också en form av fusk och innebär till exempel att en student använder egna (självplagiat) eller andras texter och idéer utan att hänvisa till originalkällan på ett korrekt sätt i till exempel en uppsats, hemtentamen eller annan examinationsuppgift. 

  Misstanke om fusk utreds först av institutionen. Om institutionen bedömer att det finns en grundad misstanke om fusk anmäler institutionen ärendet vidare till rektor, som i sin tur kan överlämna ärendet till universitetets Disciplinnämnd. Fusk kan leda till att studenter varnas eller stängs av från studierna i upp till sex månader.

  Information om Stockholms universitets riktlinjer för disciplinärenden finns under Under utbildningen/Fusk och plagiat.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig till studentexepditionen vid frågor som rör kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen. Vänd dig till studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

  Kursansvar
  Nina Kirchner
  E-post: nina.kirchner@su.se

  Studievägledare, studentexpedition och fler kontakter

  Kontakt