Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Klimatförändring - ett geologiskt perspektiv, orienteringskurs

Kursen handlar om de geologiska processerna som styr klimatet, klimatförändringar genom geologisk tid, den pågående klimatförändringen sett från ett geologiskt perspektiv samt geologiska lösningar (t.ex. kollagring) för att bekämpa klimatförändringen.

Dry soil. Photo: Barbara Wohlfarth

Kursdeltagare kommer att kunna ta del av aktuell forskning om klimatet som drivs av forskare vid Stockholms universitet.

 

Länk till kursens webbsida

 

 • Kursupplägg

  Examination

  Kursen examineras genom ett skriftligt/muntligt prov förlagt till slutet av kursen. Betygsättning sker enligt sjugradig målrelaterad betygsskala:

  A = Utmärkt
  B = Mycket bra
  C = Bra
  D = Tillfredsställande
  E = Tillräckligt
  Fx = Otillräckligt
  F = Helt Otillräckligt

  Kursens betygskriterier delas ut vid kursstart. För godkänt krävs lägst betygsgraden E.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  William F. Ruddiman, 2017
  Earth's Climate: Past and Future
  W.H. Freeman, 3rd ed
  ISBN13: 9781319154004

  samt vetenskapliga artiklar som delas ut under kursens gång.

 • Kursrapporter

  Kursvärderingar ger möjlighet att påverka och ta ansvar för sitt eget lärande och ger viktig information för det pedagogiska utvecklingsarbetet.

  Det är viktigt att alla studenter besvara kursvärderingen efter varje kurs, detta ger oss möjligheten att kunna förbättra kursernas kvalitet.

  Kursvärderingen består av ett antal frågor och frågor som är specifika för varje kurs. Om du, som student, vill bidra med flera kursspecifika frågor kan du skicka dem till studies@geo.su.se.

  Om du inte fått kursvärderingen för din avslutad kurs, eller om du har andra frågor kring kursvärderingar hos IGV kan du kontakta studies@geo.su.se.

  Kursvärdering = studenters omdöme om kursen
  Kursrapport = kursansvarigs återkoppling på kursvärderingen

 • Kontakt