Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot allmän och svensk litteraturvetenskap

Masterprogrammets studiegång Allmän och svensk litteraturvetenskap anlägger ett brett perspektiv på litteraturen, där det svenska och det internationella relateras till varandra i ett komparativt studium.

Berättelser, dikter och dramatik har spelat en central roll för alla mänskliga kulturer i tusentals år och fortsätter göra det idag. Samtidigt har litteraturens traditionella villkor förändrats radikalt i en alltmer globaliserad och digitaliserad värld. De nya mediernas genombrott är det senaste steget i en lång historisk utveckling där litteraturen migrerat mellan muntligt och skriftligt bevarande. Som student vid Masterprogrammet i litteraturvetenskap ägnar du två års heltidsstudier åt att fördjupa dig i litterära texter i en mängd olika genrer, deras historiska sammanhang och samhälleliga villkor, liksom deras nya roller i samtiden. När du specialiserar dig på allmän och svensk litteraturvetenskap lär du dig behärska de teoretiska angreppssätt som präglar dagens litteraturforskning, alltifrån humanistiska grundbultar som hermeneutiska och historiografiska perspektiv till intermedialitet, genusteori, ekokritik och mycket annat. Du skaffar dig gedigna kunskaper i vetenskapligt arbete och tränas i att använda engelskan som akademiskt arbetsspråk. Programmet innehåller både obligatoriska och valbara kurser, och kan därför anpassas till just den profil du är intresserad av. Det innehåller också möjlighet till praktik – till exempel i förlagsvärlden, eller andra kulturella institutioner, medier eller festivaler – och studier utomlands. Till sist lämnar du också ditt eget bidrag till det litteraturvetenskapliga kunskapsbygget i form av ett examensarbete – din masteruppsats. Allmän och svensk litteraturvetenskap anlägger ett brett perspektiv på litteraturen, där det svenska och det internationella relateras till varandra i ett komparativt studium. Förutom tolknings- och berättelseteoretiska kurser ger dig programmet bland annat fördjupningar i litterära klassiker och deras verkningshistoria, kritiska perspektiv på relationen mellan litteratur och samhälle, samt inblickar i ett stort antal aktuella litteraturvetenskapliga perspektiv.

Vi berättar mer

Vill du veta mer? Vår professor och programkoordinator Axel Englund berättar på engelska om utbildningen.

 • Programöversikt

  Allmän och svensk litteraturvetenskap är en av tretton studiegångar inom Humanistiska fakultetens masterprogram i litteraturvetenskap och ges av Institutionen för kultur och estetik.

  Masterprogram i litteraturvetenskap, 120 hp

  Programmet börjar varje hösttermin, sträcker sig över fyra terminers heltidsstudier och avslutas med ett examensarbete om 30 hp i form av en masteruppsats. Som student läser du normalt fyra halvfartskurser om 7,5 hp varje termin, så att varje halva av terminen innehåller två parallella kurser. Under programmets andra och tredje termin kan du läsa sammanlagt fyra valbara kurser (30 hp), varav minst två skall vara inom andra ämnen än litteraturvetenskap, samt två färdighetskurser (15 hp). 

  År 1

  Termin 1

  Dessutom läser du en av följande kurser:

  • Att läsa och tolka litteraturens klassiker A, B eller C, 7,5 hp
  • Barn- och ungdomslitteratur I eller II, 7,5 hp

  Hösten 2023:

  Redan under första terminen börjar förberedelserna för examensarbetet. Du deltar i masterseminariet och diskuterar ämnen, idéer och utkast, samt tilldelas en handledare baserat på en preliminär intresseförklaring inför uppsatsen. Handledaren fungerar sedan genom hela programmet som en mentor, som vid sidan av studievägledaren kan ge dig råd om lämpliga kurser och inriktningar som leder fram till en stark uppsats.

  Förutom de ordinarie kurserna ges varje hösttermin en föreläsningsserie på engelska, som följs av alla studenter på Masterprogrammet i litteraturvetenskap, där en rad olika litteraturvetenskapliga perspektiv introduceras av universitetets forskare.

  Termin 2

  Under programmets andra termin ges endast en obligatorisk kurs, vilket ger dig utrymme för tre valbara kurser:

  År 2

  Termin 3

  Tredje terminen läses 15 hp färdighetskurser och en valbar kurs om 7,5 hp, samt en seminariebaserad teorikurs om 7,5 hp som fungerar som förberedelse för uppsatsarbetet. Kursen Avancerad akademisk engelska, 7,5 hp, som läses denna termin, kan räknas antingen som en färdighetskurs eller en valbar kurs (beroende på om du vill ha plats för en eller två färdighetskurser utöver denna kurs).

  • Färdighetskurser, 15 hp
  • Valbar kurs, 7,5 hp
  • Seminariekurs i aktuella teoretiska perspektiv, 7,5 hp

  Förutom de ordinarie kurserna ges varje hösttermin en föreläsningsserie på engelska, som följs av alla studenter på Masterprogrammet i litteraturvetenskap, där en rad olika litteraturvetenskapliga perspektiv introduceras av universitetets forskare. 

  Termin 4

  Den sista terminen på programmet ägnas uteslutande åt examensarbetet, som utförs inom ramen för en helterminskurs:

  • Litteraturvetenskap – Masterkurs, 30 hp  

  Masteruppsatsen, ditt examensarbete, är det viktigaste och mest omfattande arbetet du gör inom programmet. I den skall du fördjupa dig i en del av ämnet som särskilt intresserar dig och sträva efter att lämna ett självständigt bidrag till litteraturvetenskapens kunskapsbygge. Till din hjälp har du en handledare som ger dig råd och respons på din text. Dessutom deltar du i masterseminariet, där idéer, utkast och avsnitt presenteras och kommenteras. Avslutningsvis ventileras uppsatsen vid ett seminarium med en eller två andra studenter som opponent/er. Du opponerar själv på två uppsatser.

 • Så ansöker du

  Behörighet

  För att antas till programmet krävs kandidatexamen i litteraturvetenskap eller motsvarande, samt Svenska 3 och Engelska 6. Som motsvarande räknas till exempel kandidatexamen i språkämnen med en litteraturvetenskapligt inriktad kandidatuppsats.

 • Mer information

 • Kontakt

  Studievägledare Litteraturvetenskap och Lärarutbildningen
  Programkoordinator
  Studentexpedition