Go to this page on our english site

Skriftlig och muntlig produktion, Italienska I

 • 7,5 hp

Denna kurs är för dig som vill bli bättre på att prata, förstå och skriva italienska. Du övar på att bygga upp meningar och utvecklar samtidigt ditt ordförråd. Du kommer att skriva enklare texter och öva dig på att prata om vardagliga ämnen.

Denna kurs i muntlig och skriftlig produktion om 7,5 hp riktar sig till dig som studerat lägst italienska steg 2 på gymnasiet eller på något annat sätt skaffat dig motsvarande behörighet, tex genom reell kompetens eller genom våra förberedande kurser. I kursen arbetar vi med att öva upp den muntliga och skriftliga förmågan genom övningar på lektionstid och hemma. Kursen motsvara även två delkurser inom Italienska I, 30 hp, och genom att läsa samtliga delkurser som ingår i Italienska I som fristående kurser, dvs Italiensk grammatik, Italiensk litteratur, Skriftlig och muntlig produktion och Italiensk kultur och samhälle, kommer du så småningom att uppnå en behörighet som motsvarar Italienska I. Du kan alltså själv välja vilken takt du vill studera i, beroende på vilka och hur många kurser om 7,5 hp du väljer att läsa under en viss termin. Vissa av kurserna är koncentrerade i början eller i slutet av terminen, medan andra ges på kvällstid och löper över hela terminen i långsammare fart. Du kan se vilka alternativ som är öppna på antagning.se. För att du ska utveckla dina språkkunskaper så mycket som möjligt sker den största delen av undervisningen på italienska.

 • Kursupplägg

  Det övergripande dokumentet för en kurs är kursplanen. Kursplanen hittar du i SISU på SU:s webb. Det här dokumentet, kursupplägget, ibland kallad kursbeskrivningen, förtydligar hur vi genomför kursen i praktiken. Kursplaneringen ska ge god vägledning, men är inte heltäckande. Ytterligare förtydliganden i muntlig eller skriftlig form ges av läraren under lektionerna. Tveka inte att fråga läraren om frågetecken skulle kvarstå inför genomförande av olika uppgifter. För att se vilka lärare som undervisar på kursen, och för information om schema och examinationstillfällen, se vidare under ”Schema” . Information om Litteraturlistor hittar du under ”Kurslitteratur”

  Delkurser

  Denna kurs består av två delkurser: Muntlig kommunikation 4,5 hp och Skriftlig produktion 3 hp.

  • Muntlig kommunikation, 4,5 hp
   Under denna delkurs får du öva på dina muntliga färdigheter, men även på att förstå och uppfatta talad italienska i olika former såsom monologer och dialoger. Vi går även igenom det italienska ljudsystemet. Du kommer att öva på att förstå och tala om bekanta ämnen såsom personliga intressen, familj och studier. Målet är att du ska bli bättre på att uttrycka dig på enkel och sammanhängande italienska. Undervisningen sker genom seminarier och lektioner där du förväntas delta aktivt. Du kommer att öva på att tala och förstå italienska genom olika praktiska övningar såsom tex rollspel och simuleringar. För att utveckla din muntliga förmåga är det nödvändigt att delta vid dessa övningar. Kursen examineras genom muntliga redovisningar där du får visa prov på din muntliga färdighet i både monologform och dialogform som liknar de övningar som du gjort under lektionstid.
  • Skriftlig produktion 3 hp
   På den här delkursen övar du upp din förmåga att uttrycka dig skriftligt på italienska. Du kommer att öva på syntax, dvs hur du bygger upp meningar, och utveckla ditt ordförråd. Under kursens gång går vi igenom olika texters uppbyggnad och struktur och grundläggande begrepp i textanalys och texttypologi. Vi går också igenom grundläggande användning av skiljetecken och interpunktion. Målet med kursen är du självständigt ska klara av att producera enklare texter av olika slag. Undervisning sker genom föreläsningar och seminarier. Vi jobbar praktiskt med både längre och kortare skriftliga övningar inom olika texttyper, både på lektion och som hemuppgifter. Under lektionstid ges också tid för diskussioner som rör övningarna. Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter varav en är av lite längre art. Där bedöms din förmåga att utföra ett skriftligt arbete inom en viss texttypologi, med hänsyn till grammatik och ordförråd.

  Allmänt

  Slutbetyget på kursen viktas utifrån den del av 7,5 hp en viss delkurs utgör.

  Om det krävs särskilda åtgärder för att du ska kunna genomföra kursen kan du läsa mer om detta på SU:s hemsida. Kontaktperson för dessa frågor på Romanska och klassiska institutionen är studievägledaren.

  Hemuppgifter (d.v.s. uppsatser, kortare självständiga arbeten och inlämningsuppgifter i övrigt) ska skrivas med egna ord och bygga på egna reflektioner kring ämnet. Alla citat måste anges på korrekt sätt med citationstecken och angivande av källa. En text får inte till större delen bestå av citat. Dessa ska enbart användas för att illustrera det egna resonemanget. Saknas källor eller om de är mycket bristfälliga och läraren upptäcker plagiat så kan det leda till en anmälan till rektor. Tänk på att använda egna formuleringar även i muntliga redovisningar. Om inlämnings¬uppgifter förekommer på kursen kommer dessa att granskas av ett textmatchningsverktyg. För allmän information om fusk och plagiat, se vidare Stockholms universitets regelbok om föreskrifter för examination och riktlinjer för disciplinärenden vid Stockholms universitet.

  Välkommen!
   

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen