Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Konstvetenskap - kandidatkurs

Kandidatkursen i konstvetenskap vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper i konstvetenskap genom att genomföra ett eget forskningsprojekt.

Kursen är utformad så att du ska få god förståelse för ett forskningsprojekts byggstenar, för att avslutningsvis praktisera detta genom att skriva en egen uppsats. Redan under kursens första veckor får du pröva dina forskarvingar i ett mindre projekt. Kursens ger dig en god grund för vidare, självständiga studier i konstvetenskap.

 • Kursupplägg

  Delkurser

  Kandidatkursen i konstvetenskap består av tre delkurser.

  Den första delkursen innebär att du arbetar med aspekterna material och metod, på ett sätt som tydliggör deras innebörd och relation till varandra i ett forskningsprojekt. Som student tränas du i strukturerade metoder för källanalys. Du får möjlighet att testa metoderna i ett avgränsat forskningsprojekt som genomförs i grupp, där ni tillsammans undersöker och tolkar källmaterial från Kungliga Bibliotekets samlingar. 

  Den andra delkursen avser att belysa hur olika teoretiska angreppssätt genererar olika möjliga analyser, även av samma material. Du tränas i att identifiera teoretiska utgångspunkter i olika texter och förstå hur dessa påverkar vilka tolkningar och analyser som är möjliga genom dem.

  Den tredje delkursen innebär skrivandet av din kandidatuppsats. Genom kursen får du både individuell handledning och handledning i grupp. Vid gruppseminarierna tränas du i peer review, det vill säga strukturerad granskning av andras texter. Kursen avslutas med uppsatsventilering, som innebär att du både presenterar ditt eget uppsatsprojekt och genomför en granskning av en annan students uppsats. 

  Undervisning

  Undervisningen på kandidatkursen sker huvudsakligen i seminarieform i halvklass. Seminarierna ger dig möjlighet att praktiskt pröva hanteringen av olika slags forskningsmaterial och olika metodologiska modeller innan det är dags att börja skriva din egen uppsats.

  Under delkurs 2 ligger fokus på on site-seminarier, där vi tillsammans undersöker platsspecifika material och installationer på t ex Östasiatiska Museet och Skogskyrkogården, i Storkyrkan och på Moderna Museet.

  Under den avslutande kursen skriver du din uppsats. Du har flera möten för individuell handledning och även ett par tillfällen med handledning i grupp.

  Examination

  Delkurserna 1 och 2 examineras med hemtentamen. Delkurs 3 examineras genom ventileringen av din uppsats samt din opposition på en annan students uppsats.

  Examinator

  Vårterminen 2023

  Delkurs 1:
  Magdalena Holdar, universitetslektor
  Malin Hedlin Hayden, professor 

  Delkurs 2: 
  Malin Hedlin Hayden, professor 

  Delkurs 3:
  Malin Hedlin Hayden, professor 
  Jeff Werner, professor
  Charlotta Nordström, Universitetslektor (vik.)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Studievägledare Konstvetenskap och Kulturarvsstudier
  Studentexpedition