Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Riskbedömning och kemikalielagstiftning

Den här kursen fördjupar sig i riskbedömningens regelverk, presenterar grundläggande termer och begrepp samtidigt som den klargör det allmänna tillvägagångssättet för att minska riskerna med kemikalieexponering.

Risk assessment and management

Omfattande utvärdering och hantering av kemikalier kräver en förståelse för toxicitet, miljöegenskaper, exponering och de vetenskapliga principer som påverkar beslutsfattande. 

Viktiga ämnen som tas upp inkluderar:

 • Identifiera egenskaper som klassificerar en kemikalie som "farlig".
 • Att skilja mellan fara och risk.
 • Fastställande av nödvändiga data för att utvärdera faran och risken med en kemikalie.
 • Lokalisera information om kemikaliers faror och risker.
 • Utforska riskhanteringen av kemikalier på nationell, regional och global nivå.

Kursen ger en översikt över regelverken i EU och globalt (t.ex. REACH, CLP, Stockholmskonventionen, växtskyddsmedelsförordningen, biocidförordningen, och vattendirektivet), i syfte att göra studenterna bekanta med hur kemikalier regleras och ge en förståelse för viktiga intressenter. Kursen introducerar de processer som är involverade i kemikalieriskbedömning: farobedömning, exponeringsbedömning och riskkarakterisering. Genomgående betonas vilka typer av data och metoder som används vid bedömningen och hur dessa data och metoder granskas och viktas i processen.

Kursen använder en blandning av undervisningsmetoder, inklusive föreläsningar och seminarier, och använder verkliga exempel för att belysa komplexiteten i kemikaliereglering. Det individuella projektet, där eleverna kritiskt analyserar en kemikalieriskbedömning, erbjuder praktisk erfarenhet. Tidigare fallstudier omfattade begränsningsbedömningar från REACH-förordningen, CLP-klassificeringar och PBT-bedömningar från Stockholmskonventionen. Studenterna har i uppdrag att undersöka resultatet och underlaget för kemikalieriskbedömningarna, de resulterande regulatoriska åtgärderna och jämföra dessa med bedömningar utförda av andra expertgrupper.

Feedback från tidigare studenter understryker kursens framgång:

 • "Vi lärde oss, vi skrattade och vi kände oss bekväma att ställa frågor och diskutera."
 • "Jag gillade allt, speciellt seminarierna."
 • "Fantastisk användning av olika undervisningsmetoder, supermotiverande och uppmuntrande och stödjande."
 • "En otroligt stödjande och hjälpsam inlärningsatmosfär fanns under hela kursen till nytta för alla!"
 • "Projekt från verkligheten."
 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, projektarbete och seminarier. Deltagande i projektarbete och seminarier är obligatoriskt.

  Lärandemål

  Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

  • visa förståelse för metoder, begrepp och principer för faro- och riskbedömningar av kemikalier
  • analysera hur vetenskapliga data bedöms, värderas och används för faro- och riskbedömning avkemikalier
  • visa förståelse för kemikalielagstiftningen i Europa samt ha en inblick i internationella avtal och fördrag
  • kritiskt granska en riskbedömning

  Examination

  Kursen examineras genom skriftligt prov och skriftlig och muntlig redovisning av projektarbete.

   

  Dina rättigheter och skyldigheter

  Dina rättigheter och skyldigheter som student
   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteraturen består av vetenskapliga artiklar och rapporter, lämpliga för de aktuella frågeställningarna, hittade av studenterna genom litteratursökningar samt tillhandahållna av läraren.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Studievägledare

  studeranu@aces.su.se

  Kursansvarig

  Marlene Ågerstrand, marlene.agerstrand@aces.su.se, +46 8 16 4021

  Institutionen för miljövetenskap, Enheten för exponering och effekter