Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Riskbedömning och kemikalielagstiftning

Vill du veta mer om hur kemiska risker bedöms och regleras, i Sverige, inom EU och internationellt? Kursen introducerar allmänna principer för riskbedömning av kemikalier. Begrepp som kommer att behandlas är: riskbedömning, exponeringsbedömning och riskkarakterisering.

Kursperiod VT22: tisdag 22/3 - fredag 29/4 2022

Ett övergripande tema kommer att vara användningen av vetenskapliga data i beslutsfattandet och hur data utvärderas och vägs i denna process. Kursen ger dessutom en översikt över de stora europeiska och internationella reglerna och avtalen för kemikalier. Kursen innehåller ett projektarbete som ger dig praktisk erfarenhet och förståelse av riskbedömningsprocessen. För att kunna kritiskt granska en riskbedömning och att identifiera en bedömnings begränsningar är osäkerhet och möjliga felkällor ett viktigt lärandemål för denna kurs.

MI8022 bild
 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, projektarbete och seminarier. Deltagande i projektarbete och seminarier är obligatoriskt.

  Lärandemål

  Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

  • visa förståelse för metoder, begrepp och principer för faro- och riskbedömningar av kemikalier
  • analysera hur vetenskapliga data bedöms, värderas och används för faro- och riskbedömning avkemikalier
  • visa förståelse för kemikalielagstiftningen i Europa samt ha en inblick i internationella avtal och fördrag
  • kritiskt granska en riskbedömning

  Examination

  Kursen examineras genom skriftligt prov och skriftlig och muntlig redovisning av projektarbete.

   

  Fusk och plagiat

  Stockholms universitet ser mycket allvarligt på fusk. Med fusk menas exempelvis att studenter samarbetar på ett otillåtet sätt, medför otillåtna hjälpmedel (som till exempel fusklappar, otillåtna anteckningar eller mobiltelefon) eller på annat sätt försöker vilseleda vid examination. Plagiat utgör också en form av fusk och innebär till exempel att en student använder texter och idéer utan att hänvisa till originalkällan på ett korrekt sätt i till exempel en uppsats, hemtentamen eller annan examinationsuppgift.
  Fusk kan leda till att studenter varnas eller stängs av från studierna i upp till sex månader. En avstängning registreras som ett tillfälligt avbrott i studierna och kan påverka bl. a. studiemedel men även rätten till studentbostad.

  Här kan du läsa mer:
  Riktlinjer för disciplinärenden vid Stockholms universitet
  Dina rättigheter och skyldigheter som student
  Regler för salstentamen

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Kursperiod VT22: tisdag 22/3 - fredag 29/4 2022

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Studievägledare

  studeranu@aces.su.se

  Kursansvarig

  Marlene Ågerstrand, marlene.agerstrand@aces.su.se, +46 8 16 4021

  Institutionen för miljövetenskap, Enheten för exponering och effekter