Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Medie- och kommunikationsvetenskap: Kvalificerad yrkespraktik

Det här är en kurs för dig som vill göra en yrkespraktik och som har skrivit din kandidatuppsats i Medie- och kommunikationsvetenskap. Du behöver inte ha en kandidatexamen. 90 hp inklusive examensarbete om 15 hp räcker.

Kursen erbjuder studenter med examensarbete inom huvudområdet en möjlighet att tillämpa och reflektera över sina ämneskunskaper i en arbetslivskontext, och samtidigt förbättra sin anställningsbarhet inom något av de yrken huvudområdet utbildar för.

Kursen utgörs av en längre period av kvalificerad yrkespraktik där studenten ska delta i arbetet med medierad kommunikation på en arbetsplats. Under kursen formulerar studenten i samråd med kursansvarig ett medie- eller kommunikationsvetenskapligt problem som ska besvaras med hjälp av empiri inhämtad på praktikplatsen - detta redovisas i slutet av kursen i en praktikrapport.
Antal studenter på kursen:

30 platser finns på kursen.

Var har studenter gjort praktik?

Några arbetsplatser där studenter inom kursen gör praktik våren 2020: Brå Kommunikationsavdelning, Kulturdepartementets kommunikationsenhet, Kantar Sifo, Norrtälje Kommun, Ehrenberg Sörensen kommunikation, SOS Barnbyar Sverige och Stockholms Kvinnohistoriska.

VT24 hur du ansöker: Blankett med deadline och ansvar att hitta praktikplats

Du har själv ansvar för att hitta en relevant praktikplats. Innan du får registrera dig på kursen ska du lämna in en blankett och få praktikplatsen godkänd.

VIKTIGT

Du ansöker till kursen via antagning.se se men du måste hitta egen praktikplats och komplettera med blanketten praktiköverenskommelse som också ska godkännas - annars får du inte bli registrerad på kursen

Du har själv ansvar för att hitta en relevant praktikplats. Innan du får registrera dig på kursen ska du lämna in blanketten praktiköverenskommelse till studentexpeditionen på JMK, och få praktikplatsen godkänd av kursansvarig.

Bifoga även denna pdf till till de du söker praktikplats hos:

Brev till arbetsplatser som söker praktikanter VT24 (56 Kb)

Praktiköverenskommelse

Deadline 3 januari 2024 för VT2024 praktiköverenskommelse:
Blanketten ska vara vara komplett ifylld och signerad och mejlad till Studentexpeditionen exp@jmk.su.se senast 3 januari 2024

Uppdaterad Praktiköverenskommelse MK3056 VT24 (89 Kb)

Studenter berättar

Läs vad andra studenter berättar om kursen kvalificerad yrkespraktik i medie- och kommunikationsvetenskap.

Det är en viktig och givande kurs och jag har än en gång känt att jag har valt helt rätt yrke

Yrkespraktik MKV: "jag har valt helt rätt yrke"

Yrkespraktik MKV: "Jag känner att jag fått god arbetserfarenhet av den här kursen"

Yrkespraktik MKV: "möjlighet att grunda kunskaperna i något konkret"

Yrkespraktik MKV: "erfarenheterna man skaffar sig är oersättliga"

 

 • Kursupplägg

  Kursen är 20 veckor heltid ; praktikperioden är 18 veckor heltid. Under de två sista veckorna är studenten inte på praktikplatsen. Då ges tid för att skriva praktikrapport samt ett seminarietillfälle där din och övriga studenters praktikrapporter ventileras. Seminariet med praktikrapporten är en examination och betygssätts.

  Kurskrav - för att bli godkänd på kursen (utöver praktikrapporten) är närvarorapport/arbetsintyg underskriven av praktikplatsens handledare.

  Undervisning

  Undervisning sker i form av handledning på praktikplatsen genom att studenten och handledaren för löpande samtal med varandra om studentens arbete. Utöver handledning utgörs undervisningen av ett seminarietillfälle på institutionen i slutet av praktikperioden/kursen.

  Handledaren på praktikplatsen ska lämna en redogörelse för vilka arbetsuppgifter studenten har gjort, samt en närvarorapport som omfattar hela praktikperioden.

  Hur du ansöker: Blankett med deadline och ansvar att hitta praktikplats

  VIKTIGT

  Du har själv ansvar för att hitta en relevant praktikplats. Innan du får registrera dig på kursen ska du lämna in blanketten praktiköverenskommelse till studentexpeditionen på JMK, och få praktikplatsen godkänd av kursansvarig.

  HT2023

  Deadline för HT2023 praktiköverenskommelse:
  Blanketten ska vara vara KOMPLETT IFYLLD, underskriven och mejlad till Studentexpeditionen exp@jmk.su.se  senast 18 augusti 2023

  Praktiköverenskommelse MK3056 HT23 (89 Kb)

   


  Praktikplatsen

   

  Praktikplatsen ska ge dig möjlighet att delta i arbete med medierad kommunikation. Arbetsmarknaden för medievetare är bred och du kan praktisera i vilken organisation som helst där kunskap om medier, kvalificerad omvärldsbevakning och medieanvändning står i fokus. Personer som studerat medie- och kommunikationsvetenskap kan man idag finna bland annat inom universitets- och högskolesektorn, medieanalysföretag, undersökningsföretag, reklambyråer, marknadsavdelningar, PR-företag, samt på informationsavdelningar i offentlig verksamhet eller på privata företag.
  Praktiken är en undervisningsplats.

  Under praktikperioden ingår studenten i arbetsplatsens organisation och genomför tilldelade uppgifter.

  Examination

  Kursen examineras genom en praktikrapport som ventileras vid ett obligatoriskt seminarium i slutet avpraktikperioden.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kursrapporter

 • Mer information

  Praktikplatsen: Information till er som tar emot studenter

  Varje termin ger Institutionen för mediestudier vid Stockholms universitet en kurs i kvalificerad yrkespraktik för studenter i medie- och kommunikationsvetenskap. För att bli antagen till kursen ska studenter ha läst minst 90 högskolepoäng i medie- och kommunikationsvetenskap och skrivit sin kandidatuppsats. Praktikkursen innebär att studenten under 18 veckor gör praktik på heltid på en arbetsplats inom medie- och kommunikationsbranschen. De två sista veckorna på terminen ägnar sedan studenten till att skriva en praktikrapport utifrån sina praktikerfarenheter. Rapporten examineras och betygsätts.

  Avsikten med praktikkursen är att ge studenten möjlighet att omsätta de kunskaper som inhämtats under utbildningen i konkreta, självständiga och kvalificerade arbetsuppgifter. Praktikkursens längd gör det möjligt för arbetsplatsen att gradvis tilldela studenten alltmer kvalificerade arbetsuppgifter allteftersom praktiken fortskrider. En praktikplats är en utbildningsplats.

  Studenten ska själv finna en praktikplats. Att arbetsplatsen är beredd att ta emot studenten intygas genom en praktikplatsöverenskommelse (särskild blankett finns för detta). I praktiköverenskommelsen ska praktikplatsen specificera de arbetsuppgifter studenten kommer att ha som sin huvudsakliga sysselsättning under praktikterminen, och ange hur handledningen kommer att vara upplagd. Praktikplatsöverenskommelsen ska inkomma till institutionen senast två veckor innan terminen börjar, för att hinna bli godkänd av studierektor. Efter avslutad praktik skriver handledaren på praktikplatsen ett praktikintyg och skickar till institutionen.

  Genom att ta emot en praktikant utökas arbetsplatsen med en motiverad student som är i slutet av sin utbildning och på tröskeln till sin framtida yrkeskarriär. Praktikanten utgör en resurs för såväl administrativa uppgifter som projektarbeten och kan förväntas ha goda teoretiska kunskaper inom ämnesområdet, viss inblick i aktuell forskning samt kompetens i att samla in data, analysera och utvärdera information samt skriva rapporter. Praktikanten presenterar själv mer i detalj sin arbetserfarenhet, sina förkunskaper och hur just dessa kan få en praktisk tillämpning på arbetsplatsen. Institutionen för mediestudier har som krav att det ska finnas en utsedd handledare på varje praktikplats. Den person som är handledare ansvarar för att praktiken innefattar relevanta och kvalificerade arbetsuppgifter, samt att studenten får den handledning som angivits i praktiköverenskommelsen. Handledaren ska ge praktikanten löpande respons på utförda arbetsuppgifter samt vid behov vara ett bollplank för studenten att diskutera sin avslutande praktikrapport.

  Kontakt vid frågor

  Har du frågor om kursen i kvalificerad yrkespraktik och om

  hur praktiken ska gå till är du välkommen att kontakta vår studierektor, epost: kristina.widestedt@ims.su.se.

  För administrativa frågor kontakta studentexpeditionen, epost: exp@jmk.su.se  eller studievägledare:  studievagledare@ims.su.se

  För frågor kring examination och kursmål, kontakta kursansvarig Kristina Widestedt , epost: kristina.widestedt@ims.su.se

  Med vänliga hälsningar,
  Institutionen för mediestudier

  Brev till arbetsplatser som söker praktikanter VT24 (56 Kb)

   

  Praktikant- Alumnstudie

  Praktikstudie MKV HT2020 (148 Kb)

 • Möt oss

 • Kontakt

  Studentexpedition för medie- och kommunikationsvetenskap
  Studievägledare journalistik och medie- och kommunikationsvetenskap