Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Masterprogram i miljövetenskap - atmosfär, biogeokemi och klimat

Samhället står inför miljöutmaningar som kräver brådskande och storskaliga insatser. Runt om i världen hanteras dessa utmaningar av myndigheter, organisationer, media, företag, skolor och forskningsinstitut. De har alla ett behov av expertis som grundar sig i en gedigen utbildning.

Mätstation i bergen

Masterprogrammet i miljövetenskap - atmosfär, biogeokemi och klimat ger dig ett miljövetenskapligt perspektiv på dagens stora miljöutmaningar som luft- och vattenföroreningar och klimatförändringar, och förbereder dig för att kunna bidra med potentiella lösningar.
Det miljövetenskapliga perspektivet innebär förståelse för hur de storskaliga cyklerna av exempelvis kol (CO2, CH4 och sotkol/sotaerosoler etc.) är sammanflätade med utsläpp av sådana föroreningar som växthusgaser och aerosoler samt med andra typer av störningar såsom förändring av markanvändningen. Detta resulterar i mänsklig miljöpåverkan i form av allt från klimatförändringar till försämring av luft- och vattenkvalitet, vilket i sin tur kan ge upphov till återkopplingseffekter och därmed påverka hur jordsystemet fungerar (t.ex. förändra kolcykeln och näringsdynamiken, orsaka övergödning och försurning av sjöar/hav). Som student på masterprogrammet i miljövetenskap med fokus på atmosfär, biogeokemi och klimat vid Stockholms universitet kommer du att få förståelse för hur dessa komplexa system fungerar och du kommer att bli rustad för att bidra till lösningar på dagens och framtidens miljöproblem.

Du kommer att lära dig
I detta program kommer du att lära dig om atmosfärs- och landssystems sammansättning och funktion, samt om samspelet mellan dem genom bland annat transport, energibalanser och vatten- och kolcykler.
En central del av programmet är att förstå hur naturliga system utsätts för störningar och vad som kan göras åt det. Till exempel: Vilka typer av utsläpp utgör föroreningar i luft och vatten? Vilka effekter har växthusgaser och aerosoler? Vilka är bevisen på att människan orsakar klimatförändringar och hur påverkar de människor och natur? Vad kan samhällen göra för att anpassa sig till klimatförändringar?


Undervisning:
I programmet används en mängd olika undervisningsformer: föreläsningar av kända forskare inom miljö- och atmosfärvetenskap, uppgifter individuellt och i grupp, ”omvända klassrum” (studenter lär varandra under mentors handledning), laboratorieexperiment, modellering och simuleringar, fältutflykter, mark-, vatten- och luftprovtagning samt aktuella analysmetoder.