Masterprogram i miljövetenskap - atmosfär, biogeokemi och klimat, 120 hp

Om utbildningen

Globala klimatförändringar, vattenförorening, luftförorening, miljöföroreningar, ozonförtunning, försurning, förlust av biologisk mångfald ... Listan över förändringar och negativa effekter av mänsklig verksamhet på miljön är lång och uppgiften att förstå och lösa dem är en viktig och utmanande strävan.

Miljövetenskap är en studie av vår miljö och de miljöproblem som uppstår genom mänsklig verksamhet, liksom hur vi kan identifiera, förstå och lösa dessa problem. Miljöfrågor är komplicerade och miljövetenskap är nödvändigtvis ett tvärvetenskapligt satsningsområde som drar sig från både naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga ämnen samt juridik, medicin och humaniora.

Vårt samhälle står inför miljöutmaningar som brådskande behöver stora insatser. Dessa utmaningar kräver yrkesverksamma med solid träning för att ta viktiga roller i lokala, regionala och globala statliga kontor, i icke-statliga organisationer, i medierna, i den privata sektorn, samt i vårt utbildningssystem och forskningsgrupper världen över.

Med programmet får eleverna grundläggande kunskaper om miljökammarens sammansättning och funktion: atmosfären - sötvattnet och havet - och marksystemen samt utbytesprocesserna mellan dessa områden. Programmet ger förståelse för hur dessa fack samverkar genom transport, energibalanser, vatten, kol och andra elementära cykler.

En central del av detta program är att få en djupare förståelse för hur naturliga system blir störda: vilka utsläpp till vatten och luft fungerar som föroreningar? Vilka är effekterna av växthusgaser och aerosoler? Vad är beviset på konstgjorda klimatförändringar? Hur manifesteras klimatförändringar, och hur påverkar den mänskligheten och naturen? Hur varierar klimatförändringen mellan platser och över tiden? Vilka är återkopplingsprocesserna som hotar att förstärka klimatförändringar globalt eller i specifika regioner? Hur kan vi mildra och anpassa oss till klimatförändringarna?

ES-ABC-programmet vid Stockholms universitet förbereder studenten för att stimulera karriär inom miljöledning och rådgivning inom privata eller statliga sektorer och / eller för en framgångsrik doktorsavhandling. utbildning och forskning karriär, i världen.

Programmet kommer att använda en mängd olika lärandeaktiviteter, inklusive föreläsningar, individuella och gruppuppgifter, "omvänd klassrum" (peerinstruktioner under mentorvägledning), laboratorieexperiment, datormodellarbete, fältutflykter / provtagning av mark, mark, luft, sötvatten och havet för att bygga upp en uppskattning av miljöfack och nuvarande analysmetoder. ES-ABC-programmet kommer också att introducera studenter till flera relevanta organ och aktörer i samhället som hanterar miljö- och klimatfrågor, vilket gör det möjligt för eleverna att börja bygga personliga professionella nätverk.

Vår Civilingenjör programmet i ES-ABC ger eleverna miljövetenskapliga perspektiv på de stora utmaningar som vårt samhälle står inför som luft- och vattenkvalitet och klimatförändringar och förbereder eleverna att bidra till sina lösningar.

Om ämnet: Miljövetenskap

Miljövetenskap

Miljövetenskap handlar om människans samspel med den omgivande miljön och om hur mänsklig aktivitet påverkar naturliga kretslopp i atmosfär, vatten, mark och biologiska system. Du kommer att få en gedigen utbildning i naturvetenskap med miljörelevans och en förståelse för de samhällsvetenskapliga aspekterna av miljöproblemen. Miljövetenskap kan läsas som fristående kurser eller som program. Studierna inleds med en bred miljövetenskaplig introduktionskurs som ger en orientering om miljövetenskapens naturvetenskapliga grunder, miljöproblemens framväxt och hantering i samhället. Därefter kommer du att få baskunskaper i matematik och kemi, vilket kommer till användning i fortsatta studier. Efter att ha läst obligatoriska grundkurser har du möjlighet att välja en av tre inriktningar: biologi, geovetenskap eller kemi. För dig som läser program så avslutas studierna med miljövetenskapliga kurser och ett självständigt arbete i miljövetenskap. Vilka miljövetenskapliga kurser du läser väljer du utifrån vilken naturvetenskaplig inriktning som du valt inom utbildningen.

ARBETSMARKNAD Industrin och samhället, i och utanför Sverige, behöver dig med djup och bred kunskap för att kunna förstå hur människan påverkar miljön, hur vi bygger ett hållbart samhälle och hur vi agerar för att peka på och åtgärda befintliga miljöproblem. Arbetsuppgifter för dig som miljövetare kan exempelvis innebära bedömning av kemikalierisker inom EU och Sverige, naturresurs och vattenfrågor i tropikerna eller klimatförändringars betydelse och industrisamhällets materialflöden. Andra arbetsuppgifter kan vara naturskydd, kretslopps och avfallshantering, beräkning av föroreningars spridning och miljöcertifiering.

EXAMEN su.se/examen

Om intresseområdet: Naturvetenskap och matematik

Inom naturvetenskap fördjupar du dig i hur den fysiska världen hänger samman. Här jobbar du med teori och empiri, ofta med matematiken som ett av dina kraftfullaste redskap. Vill du ägna all din kraft åt att utforska matematikens skönhet läser du det som ett eget ämne.

Som naturvetare eller matematiker blir du attraktiv på en stor arbetsmarknad som finns inom alla delar av samhället och sträcker sig från rena teknikföretag, miljö och sjukvård till forskning.