Masterprogram i medicinsk strålningsfysik, 120 hp

Programmet tar avstamp i en kandidatexamen i fysik med inriktning mot medicinsk strålningsfysik. Programmet är upplagt så att det finns en progression genom att de senare kurserna normalt bygger på tidigare kurser.

Utbildningen inriktar sig mot sjukhusfysikeryrket. Här ges främst kurser för en fördjupad förståelse inom strålningsbiologi och strålskydd samt både de diagnostiska och de terapeutiska tillämpningarna av joniserande strålning. Under de första två terminerna ges kurserna inom diagnostisk radiologisk fysik, nuklearmedicinsk fysik och magnetresonanstomografi där produktion av röntgenstrålning, grundläggande instrumentering och metoder för nuklearmedicinsk avbildning samt optimal strålkvalitet för olika typer av diagnostik behandlas. Kursen inom strålterapifysik ges termin tre och behandlar grundläggande strålfysikaliska och radiobiologiska processer såväl vid extern strålterapi som vid brachyterapi.

Kliniskt praktiska moment ingår i utbildningen. Utbildningen avslutas med ett självständigt arbete på avancerad nivå om 30 hp.

Det självständiga arbetet på avancerad nivå skall vara inom ämnesområdet men behöver nödvändigtvis inte ha en medicinsk inriktning.

Programmets alla kurser är obligatoriska. Utbildningen ges på engelska.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen