Vetenskaplig teori och metod I, 7,5 hp

Om kursen

I kursen presenteras olika metodansatser inom samhällsvetenskaplig forskning samt vanligt förekommande datainsamlingstekniker inom forskningsområdet. Kursen introducerar även grundläggande kunskaper i vetenskapsteori, forskningsprocessen och vetenskapligt förhållningssätt. Här behandlas även frågor om vilken

typ av kunskap som är möjlig att nå med hjälp av olika metodansatser. Kursen ger träning i formulera forskningsfrågor samt att tillämpa kvantitativ ansats och kvantitativ analys genom att konstruera en enkät samt att bearbeta och analysera ett redan insamlat material.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen