Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Vetenskaplig teori och metod I

I kursen presenteras olika metodansatser inom samhällsvetenskaplig forskning samt vanligt förekommande datainsamlingstekniker inom forskningsområdet. Kursen introducerar även grundläggande kunskaper i vetenskapsteori, forskningsprocessen och vetenskapligt förhållningssätt.

Här behandlas även frågor om vilken typ av kunskap som är möjlig att nå med hjälp av olika metodansatser. Kursen ger träning i formulera forskningsfrågor samt att tillämpa kvantitativ ansats och kvantitativ analys genom att konstruera en enkät samt att bearbeta och analysera ett redan insamlat material.