Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Reklam och PR III, kurspaket

Kurspaketet Reklam och PR III utvecklar din förmåga till självständig problemanalys inom ämnet Reklam och Pr. Du får genomföra en större undersökning och tillämpa dina teoretiska kunskaper inom detta område.

Kurspaket består av tre kurser. Den utmärkande kursen är uppsatsen. Där har du möjlighet att spetsa till ditt eget tänkande, att utveckla en egen tankegång, genomföra den från idé till utvecklat svar; du får möjlighet att träna dig i att på ett systematiskt sätt utveckla kunskap.

De två andra kurserna är dels en ämnesfördjupningskurs dels en metodkurs som förbereder dig för ditt uppsatsprojekt.

 • Kursupplägg

  Kurserna i kurspaketet läses dagtid på heltid, 100%. Som antagen på kurspaketet måste du vid terminsstarten registrera dig på respektive kurs.

  Kurser inom kurspaketet


  Slutprojekt i Reklam och PR, 7,5 hp

  Kursen har ett ledningsperspektiv som lägger stor vikt vid såväl strategi som taktik inom Reklam & PR - och framför allt hur dessa nivåer samverkar. De strategiska frågeställningarna handlar om hur kommunikation bäst kan lösa de centrala utmaningarna i en given kontext. Den taktiska delen fokuserar på hur kommunikationen ska planeras och utformas på konkret hantverksnivå.

  Forskningsmetoder i Reklam och PR, 7,5 hp

  Kursen behandlar företagsekonomiska forskningsansatser och undersökningsmetoder, litteraturstudier, tillämpning av teorier och begrepp, samt granskning av företagsekonomisk forskning inom marknadsföring, reklam och PR.

  Examensarbete i reklam och PR för kandidatexamen, 15 hp

  Det som särskilt utmärker en kandidatuppsats är dess fokus på vetenskapsteori och forskningsmetod. Kursen fokuserar hur man studerar en företeelse med ett samhällsvetenskapligt förhållningssätt och med hjälp av samhällsvetenskaplig metod; hur teori används för att problematisera ett fenomen, för att tolka eller analysera ett empiriskt material, samt för att producera ett kunskapsbidrag.

 • Kontakt

  För mer information om kurspaketen i reklam och PR kontakta studievägledaren