Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Psykoterapeutiska teorier och metoder i KBT

Kursen behandlar psykoterapi på kognitiv beteendeterapeutisk grund och ger de fördjupade kunskaper som erfordras för att självständigt och med flexibilitet kunna bedriva KBT.

Kursen innehåller följande delkurser:

 • Psykoterapeutisk diagnostik: Kliniska problemanalyser, samt dessutom för specialistinriktning mätteori- informerad diagnostik och bedömning med hjälp av psykologiska test och andra strukturerade bedömningsmetoder inom området psykoterapi, 5 hp. (Termin 1)
 • Metoder och tillämpningar för patienter med ångest och relaterade tillstånd, 6 hp. (Termin 2)
 • Metoder och tillämpningar för patienter med depression och relaterade tillstånd, 6 hp. (Termin 3)
 • Metoder och tillämpningar med andra specifika kbt-format, 6 hp. (Termin 4)
 • Metoder och tillämpningar vid komplexa psykiatriska/psykologiska tillstånd/syndrom, 6 hp. (Termin 5)
 • Egenterapi, 1 hp.
 • Kursupplägg

  Du som är registrerad på kursen hittar schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

  Kursen ersätts successivt av den nya kursplanen PSSKBT.

  Termin 5

  Innehåll: Metoder och tillämpningar vid komplexa psykiatriska/psykologiska tillstånd/syndrom.

  Kursanvisningar
  Psykoterapeutiska teorier och metoder, KBT, 6 hp, HT 2020.

  Kursen ges HT 2020 för sista gången på termin 5.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar med färdighetsträning och litteraturseminarier. Undervisningsformer, detaljerade lärandemål och kurskrav specificeras i kursanvisningarna till delkurs.

  Egenterapin ges företrädesvis i form av workshops och alltid med legitimerad psykoterapeut med KBT-utbildning.

  Förväntade studieresultat

  Efter genomgången kurs skall den studerande:

  • Uppvisa fördjupad kunskap i diagnostik avseende psykoterapi och psykologisk behandling.
  • Ha fördjupade färdigheter i att behandla ångest och relaterade tillstånd.
  • Ha fördjupade färdigheter i att behandla depression och relaterade tillstånd.
  • Uppvisa kunskap om fler KBT-relaterade teorier och modeller, samt kunna relatera dem till varandra.
  • Självständigt pröva att kombinera olika modeller i behandling av komplexa fall.
  • Identifiera och reflektera över egna styrkor och svårigheter i arbetet som terapeut, hur de påverkar detta arbete, samt att arbeta för att överkomma områden där detta riskerar att bli ett hinder.

  Examination

  Examinationen sker i form av individuella skriftliga eller muntliga prov samt praktiska färdighetsprov i anslutning till respektive delkurs.

  Examinationsformer och betygskriterier preciseras i kursanvisningarna för respektive delkurs.

  Examinator

  Termin 4

  Kursansvarig lärare: Therese Anderbro, therese.anderbro@psychology.su.se

  Termin 5

  Kursansvarig lärare: Malin Levin, malin.levin@psychology.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Sök ut ditt schema på schema.su.se och filtrera efter behov på terminsgrupp, inriktning osv. Som registrerad student hittar du även schema i Athena.

  Eller prova nedanstående länkar.

  Termin 4

  Schema VT 2020

  Termin 5

  Schema HT 2020

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur fastställs av Psykologiska institutionens styrelse.

  En komplett lista över kursens obligatoriska litteratur hittar du i kursanvisningarna.

  Dessa ska finnas tillgängliga två månader före kursstart. Om anvisningar för en tidigare termin visas då (under Kursupplägg ovan), så kontrollera med kursansvarig lärare innan du beställer inläsning eller köper dyra kursböcker.

 • Mer information

 • Kontakt